DEL

NIFES har analysert innholdet av fremmedstoffer i marine oljer til humant konsum, fet fisk og fiskevarer. Resultatene viser at forekomsten av fremmedstoffer i makrell er lav, og at innholdet av dioksiner og dioksinliknende PCB i oljer til humant konsum og i prøver av svolværpostei er gjennomgående lavt. 12 av 25 prøver av ål hadde et innhold av dioksiner og dioksinliknende PCB som oversteg EUs øvre grenseverdi for disse stoffene.


( 16.09.2009 )

[raw]

Miljøgifter kan forekomme i sjømat. NIFES analyser har i prosjektet ”Analyse av miljøgifter i fisk og fiskevarer” analysert stikkprøver av noen typer fisk og fiskevarer på oppdrag fra Mattilsynet. Stikkprøver av ål og makrell ble tatt fra Grenlandsfjorden og omkringliggende områder langs kysten av Telemark. Disse områdene er omgitt av potensielt forurensende industriell aktivitet.

 

Humant konsum

Data fra tidligere års kartlegging viser at tran og andre marine oljer i tillegg til fet fisk og sjømatprodukter er mest utsatt for opphopning av fettløselige organiske miljøgifter som dioksiner og dioksinliknende PCB. I alt 15 prøver av fiskeolje og seks prøver av selolje ble analysert. Nivået av sum dioksiner lå under EUs øvre grenseverdi på på 2,0 ng TE/kg i alle de 21 analyserte prøvene. Det var en prøve som overskred den norske øvre grenseverdi for sum dioksiner og dioksinliknende PCB på 5 ng TE/kg fett, men ikke EUs øvre grenseverdi på 10 ng TE/kg fett. Tran og  marine oljer er renset for fremmedstoffer før de omsettes som kosttilskudd.  Fortsatt er datagrunnlaget for dioksiner og dioksinlignende PCB i mat svært begrenset både i Norge og i EU. Det er derfor viktig at Norge bidrar til å styrke datagrunnlaget, spesielt på sjømatområdet.

 

Lave forekomster
Forekomsten av tungmetaller, brommerte flammehemmere (sum PBDE og sum HBCD), dioksiner og dioksinlignende PCB i fem samleprøver av makrell fra Grenlandsfjorden og omkringliggende områder langs kysten av Telemark var lav, og konsentrasjonene var sammenlignbare med konsentrasjonene i makrell fanget i Nordsjøen og Norskehavet. Innholdet av fremmedstoffer i to samleprøver av svolværpostei var også lavt, og nivået lå under EUs grenseverdier der slike finnes.

 

Høyt dioksininnhold
Innholdet av tungmetallene kadmium og bly i 25 stikkprøver av filet av ål fra Grenlandsområdet var lavere enn EUs øvre grenseverdier. Dette var også tilfellet for kvikksølv, men ålprøvene fra Grenlandsfjorden inneholder mer kvikksølv enn prøver av ål fra områder som ikke er forurenset.

 

Tolv av de 25 analyserte stikkprøvene av ål hadde et innhold av dioksiner og dioksinliknende PCB som oversteg EUs grenseverdi på 12 ng TE/kg våtvekt. I prøvene fra Eidangerfjorden var konsentrasjonen av sum dioksiner mer enn 10 ganger høyere enn EUs øvre grenseverdi på 4 ng TE/kg våtvekt. Innholdet av dioksiner og kvikksølv i de analyserte prøvene av ål, og da spesielt innholdet i ål fanget i Eidangerfjorden, indikerer en forurensningskilde i området.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.