Kystmagasinet 8.13: -Kutt på inntil 30 prosent av drivstofforbruket og forlenging av fartøyets levetid. Det er løftet fra det nyetablerte verftet North Sea Yard i Hanstholm, som står bak TrawlerBoost.


( 04.12.2013 )

[raw]

TrawlerBoost er et banebrytende nytt konsept som gir trålereiere et samlet overblikk over de viktigste optimaliseringsmulighetene de har når det gjelder skipets drift og energiforbruk. Eierkretsen i North Sea Yard består av en rekke veletablerte servicebe-drifter med base i Hanstholm, Danmark.

 

Alle kan redusere forbruket
I fiskerinæringen er den største omkostningen knyttet til forbruket av drivstoff. En gjen-nomsnittlig tråler bunkrer 40.000 liter diesel hver gang den skal på havet. Erfaringer viser derimot at så å si alle trålere kan redusere energiforbruket med minst ti prosent – mange med så mye som 30 prosent – ved å jobbe målrettet med energioptimalisering. Det er bakgrunnen for TrawlerBoost, som er et banebrytende nytt tiltak for å redusere energiforbruket på trålere.

 

Hanstholm Skibssmedie er én av bedriftene bak North Sea Yard i Hanstholm.

 

-Behovet er enormt. Vi snakker om store summer som fiskeflåten for øyeblikket kaster rett på sjøen, forklarer direktør Jesper Pedersen fra det nyetablerte Hanstholm-initiativet North Sea Yard, som står bak TrawlerBoost.

 

360 graders tilgang
Med TrawlerBoost får trålereierne et samlet overblikk over de viktigste optimalise-ringsmulighetene når det gjelder skipets drift og energiforbruk. I stedet for å justere litt her og der gir TrawlerBoost en samlet oversikt over hvordan energiforbruket kan opti-maliseres i én totalinnsats. Dette åpner for massive energioptimaliseringer og er samtidig tidsbesparende fordi inngrepene kan foretas i en engang slik at tråleren ikke behøver å ligge i dokk i flere omganger.

 

-Vi ser på alt fra besetningens atferd til endringer av motordysene. Både små og store inngrep har effekt. Trim eller skift ut propellen, monter en bulbbaug, bruk en tråltype som gir mindre motstand eller gi besetningen kurs i energiriktig atferd. Det handler om energioptimalisering i alle former og på alle plan, og det er dette tilbudet vi nå kommer på markedet med, forklarer Jesper Pedersen.

 

 

Kan utføres ved kai
TrawlerBoost kan med fordel utføres mens tråleren likevel ligger til kai i forbindelse med en reparasjon eller annen service. North Sea Yard tilbyr reparasjoner og ombyg-ginger i dokk, på bedding og ved kai, og frem til årsskiftet blir det tilbudt en innledende TrawlerBoost-servicesjekk til redusert introduksjonspris.

 

En del av TrawlerBoost-konseptet er et tilbud om også å oppkvalifisere og ta hånd om besetningen mens servicesjekken og eventuelle ettermonteringer utføres. North Sea Yard tilbyr kurs i energiriktig atferd på tråleren, teambuildingkurs eller andre typer un-derholdende og avslappende arrangementer for mannskapet mens tråleren ligger til kai.

 

Nytt verft ser dagens lys
North Sea Yard er navnet på det utradisjonelle samarbeidet som står bak TrawlerBoost. Bak dette nye verftet står en erfaren krets av velrenommerte og anerkjente virksomheter med lang erfaring og dokumentert kompetanse på service av fiskerifartøyer. Til sammen gir kompetansen til de ulike partnerne en unik ekspertise som gjør det mulig for North Sea Yard å utføre alle former for oppgaver i forbindelse med energioptimalisering av trålere.

 

-Poenget er at vi vet hva vi snakker om. Vi har hver for oss jobbet med energioptimali-sering og ettermontering i mange år. Den gode nyheten er at vi forener kompetansen vår og bruker den på en måte som gir kundene en helt ny og unik mulighet til å få arbeidet utført i én koordinert og komprimert prosess, sier Jesper Pedersen.

 

Stort markedspotensial
North Sea Yards forventninger til TrawlerBoost er store, ikke minst sett i lyset av utvik-lingen til den norske offshore-industrien, som betyr at det er et hull i markedet for ser-vice på fiskeriflåten.

 

-Offshore-industrien i Norge blomstrer, og det betyr at de norske verftene har skrudd opp prisene på service betraktelig samtidig med at servicenivået har falt. Derfor ser norske fiskere ofte til Danmark når de skal til verft. Potensialet til å skape forretninger gjennom å utføre service på den norske fiskeriflåten er derfor helt opplagt. Vi mener imidlertid at TrawlerBoost er attraktivt for alle trålere som jobber i Nordsjøen, så vi forventer å kunne trekke fiskefartøyer fra både Norge, Sverige, Skottland og naturligvis Danmark, konkluderer Jesper Pedersen.

 

Det nye tiltaket i Hanstholm passer perfekt sammen med Hanstholm Havns målsetning og visjon om å bli Nord-Europas ledende fiskerihavn, noe som den planlagte utvidelsen av havnen også skal bidra til.

 

Fakta om TrawlerBoost:
• TrawlerBoost er et nytt konsept som kartlegger potensialet for energioptimalise-ring av trålere i et 360 graders perspektiv.
• Den innledende TrawlerBoost-servicesjekken skjer i Hanstholm, der eventuelle ettermonteringer også kan utføres.
• Bak det banebrytende initiativet står det nyetablerte verftet Nord Sea Yard.
• Eierkretsen bak verftet består av en rekke erfarne og veletablerte servicevirk-somheter med base i Hanstholm, blant annet disse:
o Hanstholm Skibssmedie
o Hanstholm Ny Flydedok
o Hanstholm Smede- og maskinværksted
o Sparekassen Thy
• Til sammen har North Sea Yard et stort antall erfarne medarbeidere med mange ulike kompetansefelt. I tillegg samarbeider verftet med en rekke underleverandø-rer som kan leies inn til spesielle oppgaver etter behov.
• Frem til årsskiftet tilbys den innledende TrawlerBoost-servicesjekken til redusert introduksjonspris.

[/raw]