Kystnasjoner må samarbeide for effektivt å bekjempe organisert fiskerikriminalitet.

Over hele verden engasjerer kystnasjoner seg i kampen mot ulovlig fiske. Vårt bidrag, Blue Justice Community, er en felles kommunikasjonsplattform som setter disse i stand til å samarbeide på tvers av landegrenser. Denne kriminelle virksomheten er et globalt problem som en rekke land må løse sammen.

Løsningen er basert på systemer BarentsWatch allerede lager for operative etater i Norge – et verktøy for samhandling som nå kan styrke utviklingslands evne til å bekjempe fiskerikriminalitet.

– Trenger nye digitale løsninger

– Denne typen kriminalitet er ikke bare en trussel mot marine økosystemer, men mot både levebrødet til millioner og matforsyningen til milliarder av mennesker på hele kloden. For å bekjempe dette må vi også ta i bruk nye digitale løsninger. BarentsWatch bidrar her med en sikker digital plattform for Blue Justice-initiativet, sier fiskeriog sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Blue Justice Community er et fellesskap for trygg og sikker kommunikasjon mellom etater i et land og mellom nasjoner for effektivt å håndtere fiskerikriminalitet. Et verktøy som man bruker sammen for å bekjempe grenseoverskridende organisert fiskerikriminalitet. Aktiviteter som igjen er nært knyttet til forskjellige former for økonomisk kriminalitet, moderne slaveri, toll og skattebedrageri og hvitvasking av penger.

Testet ut på Fiji

På Fiji ble det i februar arrangert en første workshop for å teste systemet i samarbeid med Fijis Fiskeridepartement, FNs utviklingsprogram (UNDP), som har det norsk finansierte prosjektet “Blue resilience”, og Næringsog fiskeridepartementet.

Her understreket den fijianske ministeren, Semi Koroilavesau, viktigheten av informasjonsdeling og samarbeid på alle nivåer når man tar opp kampen mot organisert kriminalitet i fiskerisektoren. Her presiserte han også Fijis vilje til å bidra til dette arbeidet.

– Ved å samle data på denne måten skapes det synergier. Gevinsten for den enkelte kyststat er å se informasjonen i sammenheng når innsamling og bearbeiding er samlet et sted. En felles plattform som Blue Justice Community innebærer at brukeren blir mindre avhengig av bare egne tilgjengelige kilder og at flere kan dra nytte av felles informasjon og handle deretter.

Fungerende daglig leder i BarentsWatch, Heidi Beate Vang, mener verktøyet vil bidra til kompetansebygging og være et hjelpemiddel for å støtte opp om en global blå økonomi.

Blue Justice-initiativet er en del av regjeringens havstrategi.