For å legge til rette for rekruttering i fiskerinæringen er det fra og med 2015 innført lærlingekvoter.

Følgende kriterier er lagt for kvotene: Lærlingekvoten følger kalenderåret/reguleringsåret, lærlingen skal selv søke sin fylkeskommune om lærlingekvote og fiskeslag på skjema om lærlingekvote og en lærling har kun rett til en lærlingekvote per år.

 

Det er den enkelte fylkeskommune som fatter vedtak om lærlingekvote. Det er kun lærlinger i faget «Fiske og fangst» som kvalifiserer til lærlingekvote, andre linjer som for eksempel matros, motormann etcetera faller utenom ordningen. Fiskeridirektoratet bestemmer størrelsen på lærlingekvotene og hvilke fiskeslag det kan tildeles kvote av. Fiskeridirektoratet har også kontrollansvaret for ordningen.