Myndighetene vurderer å fase ut ordningen med Fishing for Litter og la fiskebåtene selv ta kostnaden ved levering av avfallet.

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har foreslått flere endringer og skjerpede krav til havner for håndtering av avfall fra skip og fiskefartøy. En av endringene er altså å fase ut Fishing for Litter, som til nå har gitt fiskefartøy mulighet å levere oppfisket avfall gratis ved etablerte mottak langs kysten. Kostnadene for dette anbefaler de å gå inn i det generelle avfallsgebyret for fiskefartøyene i havnene.

Lavere kostnader

-Vi foreslår blant annet at alle havner med anløp av fiskefartøy også skal kunne håndtere oppfisket avfall. Tilleggskostnadene for å levere sortert avfall fra skipene anbefaler vi at blir finansiert gjennom det generelle avfallsgebyret, som havner allep rede har for avfall fra skip. Vi anbefaler at fiskefartøy også blir omfattet av ordningen med generelt avfallsgebyr.

Det uttaler seksjonsleder Kristine Mordal Hessen hos Miljødirektoratet i en epost til Kystmagasinet, og han viser til forurensningsforskriften kapittel 20. Endringene er en gjennomføring av EUs nye skipsavfallsdirektiv. Hun skriver videre at å inkludere kostnader for å levere oppfi sket avfall i det generelle avfallsgebyret vil gi vesentlige lavere kostnader per innsamlet tonn enn slik det gjøres gjennom Fishing for Litter.

Prosjektansvarlig for Fishing for Litter i SALT Lofoten AS, Hilde Rødås Johnsen. FOTO: ALF FAGERHEIM.
Prosjektansvarlig for Fishing for Litter i SALT Lofoten AS, Hilde Rødås Johnsen. FOTO: ALF FAGERHEIM.

Permanent

Det bevilges midler over statsbudsjettet hvert år til å forvalte en tilskuddsordning mot marin forsøpling. Miljødirektoratet forvalter denne tilskuddsordningen, og deler av ordningen har siden 2018 gått til å finansiere Fishing for Litter. For 2021 fikk SALT Lofoten AS tildelt 2,73 millioner kroner til drift av prosjektet, som omfatter 11 mottak for oppfisket avfall langs kysten.

De er kjent med at det pågår en vurdering av fremtidige løsninger for avfallslevering i havnene.

– Hvilken ordning det blir videre, om det blir et nytt nasjonalt system eller slik det er i dag, og hva det vil få å si for fremtiden til Fishing for Litter gjenstår å se. Om Fishing for Litter videreføres er vi positive til å fortsette å administrere systemet, og er klare til å bygge ut strukturen flere steder, sier prosjektansvarlig, Hilde Rødås Johnsen, i SALT Lofoten. Hun legger til at erfaringen de sitter med er at ordningen er tatt godt imot både av fiskeflåten og landanleggene.

-Vi ser at folk ønsker seg flere mottak langs kysten, slik at mottakssystemet blir lettere tilgjengelig. Helst flere mottak i de mest aktive fiskerihavnene. Det er et økonomisk spørsmål, men dessverre har vi ikke fått tilskudd til å etablere nye mottak i 2021, fortsetter Rødås Johnsen.

Statssekretær Maren Hersleth Holsen (V) i Klimaog miljødepartementet. PRESSEFOTO: KMD.
Statssekretær Maren Hersleth Holsen (V) i Klimaog miljødepartementet. PRESSEFOTO: KMD.

Vurderer forslaget

Miljødirektoratet har foreslått at Fishing for Litter fases ut, og forslaget ligger nå til behandling i Klimaog miljødepartementet. Statssekretær i Klimaog miljødepartementet, Maren Hersleth Holsen (V), sier i en kommentar at de har mottatt forslaget, og at dette ligger til vurdering i departementet.

-Finansiering av avfallslevering er et av elementene i den vurderingen. Vi har ikke konkludert angående Fishing for Litter, men det vil være naturlig å se disse prosessene i sammenheng og i dialog med Næringsog fiskeridepartementet, sier hun.

Reagerer

Forslaget har fått havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt til å reagere. Informasjonsleder i Fiskebåt, Odd Kristian Dahle uttaler til Kystmagasinet at det vil være uheldig med tanke på det viktige arbeidet fiskeflåten gjør med å rydde etter både seg selv og andre.

-Om det koster mer å ta med avfall enn å la være, er det en fare for at enkelte vil velge å ikke ta med avfall. Fishing for Litter har vært en god ordning som har ført til at det har blitt levert mye eierløst avfall, som ellers ikke ville blitt tatt på land. Fiskebåt har jobbet for at ordningen skulle utvides, både med fartøy som deltar og ikke minst havner der en kan levere avfallet, sier han.

Informasjonsleder Odd Kristian Dahle. PRESSEFOTO: FISKEBÅT.
Informasjonsleder Odd Kristian Dahle. PRESSEFOTO: FISKEBÅT.

Utvidet ordning

Fiskebåt mener at litt av suksessen for ordningen har vært at dette ikke har påført rederiene og fartøyene noen ekstra kostnader, utover arbeidsinnsatsen de legger ned for å gjøre jobben. De ønsker seg en utvidelse av mottaksordningen på land og advarer mot å straffe de som faktisk fisker opp avfall.

-Vi ser det som positivt at avfallsordningen blir utvidet til å omfatte alle havner, og skal inngå som en del av den ordinære renovasjonsordningen. Det må likevel ikke bli slik at det straffer seg å ta med andre sitt avfall. Altså at et fartøy som tar oppgaven på alvor og har med mye avfall på land, må ikke belastes mer enn andre fartøyer som ikke gjør det.