I løpet av 16 år behandlet nemnda, som skal erstatte fiskefartøyer for ulemper som petroleumsvirksomheten påfører fiskefartøyer, fire saker. I 2008 eksploderte antall krav, og siden er flere hundre saker behandlet og millioner betalt ut. De fleste erstatningene har gått til mindre kystfartøyer.


( 29.01.2013 )

[raw]

Det var først etter at fiske etter sei og blåkveite sviktet i 2008 utenfor Lofoten og Vesterålen, og seismikkskyting ble sett på som årsak, at norske fiskere fikk øynene opp for muligheten til å søke om erstatning for tap som følge av beslagleggelse av fiskefelt, erstatning for forurensning og avfall, samt kompensasjon for tapt fangstid. Over 200 krav om erstatning ble fremmet. På langt nær alle ble innvilget, men det ble i ettertid innvilget erstatninger på nesten 16 millioner kroner bare for krav fremmet i løpet av 2008.

 

Oljeinstallasjonene begrenser noen ganger fiske i tradisjonelle fiskeområder. Men de fleste erstatningene er tilknyttet skremmeeffekten fra seismikkskyting. Pressefoto: Statoil/Kim Laland.

 

Størst utbetalinger i 2008

I 2009 viser en gjennomgang av erstatningsnemnda sine protokoller at det ble innvilget erstatninger på over 3,5 millioner kroner, og i 2010 1,8 millioner kroner. For 2011 gjenstår fortsatt behandling av tre krav. Disse ble behandlet i september, men henvist til videre behandling i klagenemnd. Ni fartøyer som søkte i 2011 er innvilget til sammen 1,9 millioner kroner, mens det gjenstår tre saker hvor samlet krav er i overkant av en million kroner.

Foreløpig har 16 krav som er fremmet i år blitt behandlet, og en samlet erstatning på 2,7 millioner kroner er innvilget. Men antallet krav vil øke utover året. Samlet har erstatningene som er utbetalt siden 2008 passert 25 millioner kroner. Antakelig vil det ved årsskiftet kunne plusses på en til to millioner til dette beløpet.

 

Saksbehandlingen tar tid

En del saker har saksbehandling som strekker seg over lang tid. Noen ganger tar den over ett år. Sakene skal først forberedes, og ofte gjennom en førstegangs behandling i nemnden. Deretter en eventuell andre omgang. I mange tilfeller blir sakene utsatt i nemndmøtene for å få innhentet mer opplysninger. Et eventuelt avslag kan i siste omgang ankes til en tredje behandling i en egen klagenemnd.

Erstatningsordningen har eksistert helt siden 1976, og er tatt inn i petroleumsloven som ble vedtatt samme år. Allerede da så politikerne at oljevirksomhet til havs ville kunne påføre fiskerne ulemper og tapte inntekter. Men det skulle gå lenge før fiskerne oppdaget mulighetene i loven.

Kystmagasinet har sett nærmere på 137 krav om erstatning. Det som synes klart er at det er kystflåten, og i første rekke sjarkflåten har blitt hardest rammet av ulemper, og derfor har hatt flest erstatningssaker. I utgangspunktet skulle en tro at det var større havgåene fartøyer som var skadelidende. Men siden seismikk har foregått i kystnære områder hvor sjarkflåten har operert, har en svært stor andel av fartøyene som har fått innvilget sine krav vært under 15 meter.

Karmøyfisk søkte i august om en erstatning på 532.000 kroner i tap under makrellfisket og venter nå på behandlingen av søknaden. Foto: Terje Engø

 

Torsk, blåkveite og makrell

Mens det i 2008 i første rekke var den lokale sjarkflåten i Troms som søkte om erstatning for dårlige fangster av sei og blåkveite, har søknadene senere vært preget av makrelldorgere på Sør-Vestlandet og Sørlandet som mener makrellen har blitt skremt bort av seismikkskyting.

Av de 137 sakene som vi har gått gjennom, er et trettitalls fartøyer i dag strøket fra fartøyregisteret. Vi har derfor konsentrert oss om de 107 hvor vi har kunnet identifisere fartøyets lengde.

 

Fiskeridirektøren vil begrense skytingen

Det er primært seismikkskyting som synes å skape ulemper for fiskeflåten. Den uenighet som tidligere eksisterte mellom oljeindustrien og fiskerne om effekten av seismikkskyting kan synes å være borte. Dette gjenspeiler seg tydelig i en høringsuttalelse fra fiskeridirektøren i forbindelse med behandlingen av forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak, som vil bli politisk behandlet i 2013. I uttalelsen skriver fiskeridirektøren følgende om seismisk aktivitet:

”I senere år har det vært et problem for kystfartøy som dorger etter makrell om sommeren, at det skytes seismikk i samme periode som dette sesongfiskeriet pågår. Gitt den korte perioden dette fisket foregår i, skulle det være enkelt å innføre en hensiktsmessig tidsbegrensning i seismikkskytingen. Med en slik begrensning ville begge næringene kunne sameksistere på en god måte. Vi foreslår at seismikkskyting ikke tillates i nærmere fastsatte geografiske områder i nordlige Nordsjøen (områdene fastsettes på årlig basis etter nærmere vurderinger av årets fiske, fiskevandring m.m.) i månedene august og september. Rammene for dette skal fremgå av forvaltningsplanen.”

 

Det betyr ikke at søknader om erstatning i saker hvor fiskerne mener at seismikksyting har skremt fisken har blitt innvilget automatisk. Det skal dokumenteres et sannsynlig tap, og ikke minst skal fartøyet ha fisket i område i rimelig nærhet til der hvor det har foregått seismikkskyting.

Når seismikkskipene skyter seismikk skremmer de fisken i store områder. Her er seismikkskipet Ramform Vanguard. Pressefoto: PGS.

 

Flest erstatninger til kystflåte

De 107 sakene Kystmagasinet har gjennomgått viser at bare 15 fartøyer var over 20 meter. Tre av disse var over 30 meter, fire over 40 meter og ett fartøy over 50 meter. Det betyr at hele 94 fartøyer var kystfartøyer med lengde under 20 meter.

Store fartøyer forventes å ha større fangstverdi, og derved større tap når de får ødelagt fisket av seismikkskyting, får oljerelatert avfall i trål, setter seg fast i undersjøiske installasjoner eller påføres tap på annen måte som omfattes av erstatningsordningen. Likevel er det en relativt liten forskjell i innvilget gjennomsnittlig beløp. Mens de minste båtene under ti meter i snitt har fått 61.423 kroner, de i størrelsen ti til 14,99 meter 109.462 kroner, båter i størrelsen 15,00 til 19,99 meter 118.320 kroner, har de største fartøyene i snitt fått innvilget 104,635 kroner.

 

Fått innvilget erstatning sju ganger

Det er få fartøyer som har fått erstatning flere ganger. Ett unntak er reketråleren Tråsavik, som eies av eigersunderen Sigmund Larsen. I løpet av perioden 2009 til og med 2011 har han fått innvilget sju krav om erstatning. Samlet erstatning (med forbehold om feil i protokollene) er 610.383 kroner. Sigmund Larsen er aktiv tillitsvalgt i Norges Fiskarlag. Han har hatt en lei tendens til å få skrap fra oljevirksomheten i trålen, går det frem fra søknadene.

Noen av søknadene som sendes inn bærer preg av at fiskerne er flinkere til å fiske, enn til å formulere seg skriftlig. Fiskeridirektoratet synes å gjøre en god jobb i å innhente ytterligere informasjon, men det forsinker behandlingen. Det er også sannsynlig at det finnes flere fiskere som burde ha søkt, men som ikke søker. Det er vanskeligere å søke når de ikke har historiske resultater å vise til når tap skal påvises. De minste fartøyene har heller ikke AIS som gjør det mulig å dokumentere tilstedeværelse. Slike forhold begrenser nok antallet som søker. Det som synes klart er at over 90 prosent av søknadene som innvilges kommer fra kystflåten.

                

Erstatning i kroner etter fartøyenes lengde*

Lengde

Ant. fartøyer

Omsøkt totalt

Innvilget totalt

Innvilget %

Per fartøy

Under 10

13

1903884

798500

41,9

61423

10,00 – 14,99

66

12117347

7224500

59,6

109462

15,00 – 19,99

13

1538169

1038905

67,5

118320

20,00 +

15

3314177

2897232

87,4

193148

 

107

18873577

11959137

63,4

104635

* De 107 fartøyene er hentet ut i perioden 2008 – 2012 og gjelder saker hvor erstatning er innvilget og hvor det har vært mulig å identifisere fartøyet. Mange fartøyer er av ulike årsaker slettet fra fartøyregisteret og lengde ha derfor ikke vært mulig å fastslå.

 

 

Ferdig behandlede søknader 2008 – 2009

Søkt år

Antall

Ant. innvilget

Omsøkt beløp

Innvilget beløp

2008

89

60

16 403 191

15 596  175

2009

94

38

18 247 406

3 530 500

2010

24

17

7 194 711

1 827 764

 

 

  

Betingelser for innvilgelse av erstatning

  1. Tapet må skyldes petroleumsvirksomhet. Med dette begrepet menes i henhold til petroleumsloven ”all virksomhet knyttet til undersjøiske petroleumsforekomster, herunder undersøkelse…”. Med undersøkelse menes også innsamling av seismikk.

 

  1. Det må ha foregått en hel eller delvis beslagleggelse av fiskefeltet. Her må det legges inn en tålegrense der de konkrete ulempene for fiskeren må vurderes i den enkelte sak. Fiskeren må også kunne påvises en konkret tilknytning av en viss varighet til det aktuelle fiskefeltet.

 

 

  1. Fisket må være umuliggjort eller vesentlig vanskeliggjort. Også her må det gjøres en konkret vurdering fra sak til sak, med en tålegrense dersom fisket kan pågå på rimelig nivå og uten betydelige merkostnader eller tidsulemper.

 

  1. Det må kunne påvises økonomisk tap som følge av seismikkskytingen. Det er nettotapet som kan kreves dekket. Fiskeren må således i rimelig utstrekning søke å redusere sitt tap, for eksempel ved å søke etter fisk i andre områder. Innsparte utgifter ved for eksempel og ikke gå ut på fiske kommer også til fradrag.

 

  1. Det må kunne påvises med rimelig grad av sannsynlighet årsakssammenheng mellom seismikkskytingen og reduksjon/bortfall av fangst.

 

 

          

 

Innvilget høyest erstatning 2008

Navn

Fiskerimerke

Omsøkt beløp

Innvilget beløp

Nordøytrål

M-259-HØ

559 656

328 916

Ranton

N-40-Ø

359 820

230 000

Skottind

N-123-F

218 150

220 000

Vi-To/Josberg

N-73-F/N-51-F

190 000

190 000

Reineværing

N-47-MS

165 139

165 000

Børfjell

N-66-F

160 521

160 000

Nordtinn

N-40-F

155 000

155 000

Gisløyværing

N-80-F

152 458

135 000

Angelsen Senior

N-184-F

160 000

135 000

Estrella

SF-31-B

457 960

135 000

Lysbøen

N-119-F

191 692

135 000

 

Innvilget høyest erstatning 2009

Navn

Fiskerimerke

Omsøkt beløp

Innvilget beløp

Fjellmøy

SF-19-V

300 238

300 000

Solbjørn

N-44-MS

500 000

275 000

Anderøy

NT-164-V

706 572

205 000

Trønderkari

NT-200-V

175 000

175 000

Viva

N-179-Ø

434 542

172 500

Sebastian

N-55-V

386 000

140 000

Vikberg

N-10-F

128 210

135 000

Andopsværing

F-44-BD

147 333

130 000

Evro

N-37-MS

140 000

130 000

Snarsetværing

N-171-BØ

290 000

120 000

 

 

Innvilget høyest erstatning 2010

Navn

Fiskerimerke

Omsøkt beløp

Innvilget beløp

Andøybuen

N-230-A

680 503

680 503

Vestavind

R-8-SK

225 680

271 356

Tråsavik

R-62-ES

163 526

134 517

Reinsbåen

N-162-BØ

120 290

100 000

Kvisla

N-7-F

353 944

85 000

Sjøgutt

SF-81-B

310 000

85 000

Quo Vadis

R-86-K

90 258

75 000

Tråsavik

R-82-ES

94 452

72 388

Tony

N-292-V

70 000

70 000

Trondgrund

N-20-A

217 108

55 000

 

Innvilget høyest erstatning 2011*

Navn

Fiskerimerke

Omsøkt beløp

Innvilget beløp

Dansar

SF-10-SU

368 156

300 000

Nye Toya

R-344-K

160 000

80 000

Kato

M-192-SØ

653 305

650 000

Skaidi

F-174-M

709 718

716 120

Tråsavik

R-62-ES

32 305

20 000

Tråsavik

R-82-ES

266 166

10 000

Fiskebank

M-22-SM

194 160

179 840

* Midlertidige tall da flere saker er inne til ankebehandling.

 

Innvilget høyest erstatning 2012*

Navn

Fiskerimerke

Omsøkt beløp

Innvilget beløp

Vester Junior

SF-210-V

400 000

390 000

Ytterøy

SF-40-F

116 925

360 000

Odin

N-223-BR

300 000

250 000

Tin

SF-11-V

258 643

230 000

Solglytt

R-25-K

274 455

210 000

Lobster

R-180-K

368 551

200 000

Baracuda

H-24-ØN

282 206

200 000

Anny Lovise

M-72-AE

344 296

175 000

Langøysund

M-174-AV

200 000

170 000

Viknafisk

NT-180-V

200 000

135000

* Midlertidige tall da flere saker er under foreberedelse eller til ankebehandling

 

[/raw]