DEL

Kystmagasinet 6.13: Det er mye som tyder på at kystflåten er i stand til å håndtere finansielle kriser i internasjonal økonomi bedre. Da markedene ble rammet av finanskrisen i 2008, økte kystflåten sin andel av førstehåndsverdien på torsk kraftig.


( 01.10.2013 )

[raw]

I 2008 fisket fartøyer under 28 meter 60,15 prosent av norsk torskefangst. Samtidig sto de for 62,44 prosent av førstehåndsverdien. De store havgående farøyene over 28 meter leverte 39,85 prosent av fangsten, men sto bare for 37,55 prosent av førstehåndsverdien, viser tall hentet fra landings- og sluttseddelregisteret. Tallene omfatter fangst som er levert av norske fartøyer både i Norge og i utlandet, samt fangst levert av utenlandske fartøyer i Norge. Fangst levert av fritidsfiskere er ikke inkludert.

Etter at finanskrisen ble «avblåst» og markedet fikk tilgang på kreditter har kvotene på torsk økt kraftig. Fra 2008 til 2012 økte fangsten av torsk fra 213.000 tonn til 356.000 tonn. Verdien økte fra 3,5 til 3,8 milliarder. Men økte kvoter har lagt press på mottakskapasiteten, samtidig som prisene har falt som følge av økte kvoter. Denne har rammet kystflåten atskillig hardere enn de store fartøyene. Fartøyer under 28 meter har hatt et dramatisk fall i andel av fangstverdien, fra 62,44 prosent i 2008 til 50,85 i fjor. Det betyr at kystflåtens andel av total førstehåndsverdi er redusert med hele 18,7 prosent. Det er den laveste andelen av fangstverdi i perioden siden 2012, som Kystmagasinet har sett på. I tabellene er bare år som er partall tatt med. Hadde 2011 vært med, ville tallene vært enda mer dramatiske. Da tilfalt bare 48,97 prosent av førstehåndsverdien på torsk flåten under 28 meter.

Utvikling i andel av fangstet kvantum og førstehåndsverdi tyder på kystfiskere med fartøyer under 27 meter taklet finanskrisen bedre enn de store fartøyene. Illustrasjonsfoto Terje Engø.

 

Det som tabellene viser klart er at de store havgående fartøyene normalt får best betalt for sin fangst. Selv om forskjellen ikke er mange prosentene, så påvirker en prosent, to, tre eller fire lønnsomhetene kraftig, og utgjør en atskillig høyere andel av driftsresultatet både for store og små fartøyer. Tallene viser også at det sannsynligvis var vanskeligere for de store fartøyene å bli kvitt sine mye større laster med fisk, enn kystflåten som leverte til et mye større antall mottak og til mer variert anvendelse.

Når kystflåten taper andeler av fangsverdi i år, skyldes det nok i stor grad at det voldsomme kvantumet som ble fisket under Lofotfisket, mettet markedet. Hadde flåten evnet å levere sine fangster bedre fordelt utover året ville de sannsynligvis fått bedre betalt.

– Det er fullstendig galt at torskefisket skal være så konsentrert i korte perioder og ikke er spredt utover året. Vi trenger jevn tilgang på torsk gjennom året. Nå er det ikke mulig, og vi blir tvunget til å importere råstoff til salting og tørking, sier en klippfisktilvirker til Kystmagasinet. Fra ICA-kjeden får Kystmagasinet opplyst at fersk norsk fisk i perioder er så vanskelig å få tak i, at de er nødt til å bruke fiskefilet produsert i Danmark.

2008 var ikke bare et år med finanskrise, det var også et år hvor det bare ble levert 213.000 tonn torsk. Når kystflåten da maktet og sikre seg en så stor andel av fangstverdien, uten at dette skyldtes en tilsvarende andel av fisket kvantum, viser det med tydelighet at muligheten til å levere til ulike markedssegmenter er en fordel.

Det har også skjedd en utvkling hvor farøyer under 15 meter tar en atskillig større del av torsken, mens andelen som fiskes av båter mellom 15 og 28 meter er kraftig redusert. Samtidig har også de havgående båtene over 28 meter økt sin andel av torskekvantumet kraftig. Slik sett er det blitt en form for polarisering hvor mindre og større fartøyer tar mer torsk, mens de «mellomstore» har tapt andeler av fangstet kvantum Torsk: Fangst i tonn fordelt på ulike fartøygrupper.

 

Torsk: Fangst i tonn fordelt på ulike fartøygrupper

Lengde/år

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Under 11 m

16,34

20,99

19,94

16,94

21,32

19,80

18,92

11-14,99 m

13,06

16,61

15,55

16,91

15,70

15,33

15,17

15-20,99 m

14,87

14,66

12,89

11,05

9,21

9,01

7,99

21-27,99 m

13,07

10,85

12,13

13,72

13,92

13,16

9,93

Tot. 11 – 27.99 m

57,34

63,11

60,51

58,62

60,15

57,30

52,01

28 m og over

42,66

36,89

39,49

41,38

39,85

42,70

47,99

Total fangst tonn

216.627

226.194

228.306

219.883

213.134

282.047

356.058

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret/Fiskeridirektoratet, bearbeidet og omregnet til % av Kystmagasinet.

 

Torsk: Førstehåndsverdi fordelt på ulike fartøygrupper

Lengde/år

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Under 11 m

15,04

19,71

18,17

15,30

21,06

17,25

18,10

11-14,99 m

13,16

16,78

14,74

15,95

16,30

13,69

14,92

15-20,99 m

14,90

14,86

12,38

10,66

9,77

7,93

7,87

21-27,99 m

12,82

11,25

12,16

13,62

15,31

12,35

9,96

Tot. 11 -27.99 m

55,92

62,60

57,45

55,53

62,44

51,22

50,85

28 m og over

44,08

37,40

42,55

44,47

37,55

48,78

49,17

Total verdi 1000kr

2.902.839

2.846.275

2.758.596

3.287.419

3.498.172

2.957.683

3.814.179

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret/Fiskeridirektoratet, bearbeidet og omregnet til % av Kystmagasinet.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.