Kystfiskeutvalget fremmer overfiske og svekker bærekraften i norske fiskerier. Slik lyder hovedkonklusjonen i et høringssvar Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) i dag har oversendt regjeringen.


( 26.09.2008 )

[raw]

Høringen gjelder NOU 2008:5 hvor Kystfiskeutvalget for Finnmark foreslår å innføre en egen fiskeriforvaltning for Finnmark for å sikre samiske rettigheter. Blant annet skal alle personer bosatt i Finnmark få rett til en egen fiskekvote for å leve av fiske på heltid.
 
– Vi frykter at dette bærer galt av sted. Det er ikke slik at fisken bare tilhører en region. Fiskeribestandene er vandrende arter og kan som sådan ikke eies av befolkningen i ett enkelt område. Dersom det innføres fri deltagelse for alle finnmarkingene så vil det svekke forvaltningen og få negative konsekvenser både for bærekraften til fiskestammene og vilkårene til små og sårbare kystsamfunn andre steder i landet, sier Geir Ove Ystmark, direktør for Næringsutvikling i FHL.
 
Ifølge Ystmark har Norge i dag trolig verdens beste fiskeriforvaltning nettopp fordi vi har en helhetlig tilnærming.

 

– Det kommer vi neppe til å ha dersom forslagene til Kystfiskeutvalget blir vedtatt. Hvis Fiskeridirektoratet mister ansvaret for Finnmark frykter vi at overfiske og mangel på helhet vil stå i veien for det overordnede målet om at norske fiskerier skal være bærekraftige over tid, sier han.

 

FHL har forståelse for utvalgets ønske om å styrke samenes rettigheter som urbefolkning, men er samtidig negativ til å bruke fiskeriene distriktspolitisk eller for å styrke etniske rettigheter.

 

– Vi tror tiltak som skal styrke den samiske kulturen må være helhetlige, og blant annet bruke virkemidler som kultur, undervisning, media osv.  Å regionalisere en nasjonal ressurs som i utgangspunktet tilhører hele befolkningen er uansett ikke veien å gå for styrke samenes posisjon, sier Ystmark.

 

FHL åpner også for at det kan innføres mer romslige betingelser for at folk i kystsamiske distrikt kan delta i det åpne fisket (Gruppe 2). På den måten vil det bli lettere å etablere seg i fiskeryrket, og også lettere å drive ulike former for kombinasjonsvirksomhet.

 

Høringsfristen for Kystfiskeutvalgets innstilling er satt til 1. desember. Deretter skal saken behandles av regjeringen før den til slutt avgjøres av Stortinget.

 

– Innstillingen har vakt negative reaksjoner i store deler av norsk fiskerinæring. Vi håper politikerne lytter til næringen når denne saken skal behandles, sier Geir Ove Ystmark.

[/raw]