Kvantumsgrensen for omsetning i fritidsfisket etter torsk nord for 62°N økes fra 1000 til 2000 kg rund vekt per kalenderår.


( 02.01.2013 )


[raw]

 Samtidig stilles det krav om at fartøy som leverer torsk for omsetning skal være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene, slik at det fremkommer på sluttseddel hvilket fartøy som er benyttet. Dette gjelder også sør for 62°N, hvor kvantumsgrensen på 1000 kg videreføres.

 
– Folk langs kysten har lange tradisjoner for å fiske litt torsk for omsetning, selv om man ikke er fisker av yrke. Slikt fritidsfiske bidrar til økt trivsel og aktivitet i mange små kystsamfunn. Samtidig som kvoten øker synes jeg det er viktig å få på plass en registreringsordning som sikrer at den torsken som omsettes er fisket i tråd med forutsetningene, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 
Forskriftsendringen trer i kraft 1. februar 2013. Kvantumsgrensen gjelder både per fartøy og per person. For å kunne fiske inntil 2000 kg nord for 62°N kan verken fartøy eller person ha fisket torsk for omsetning sør for 62°N det samme året. De nye bestemmelsene, herunder krav til merking av fartøyet, er tatt inn i forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med fartøy som ikke er innført i register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) eller fra land.

 
Kravet om fartøyregistrering gjelder kun dersom det fiskes torsk for omsetning.

[/raw]