DEL

– Økte rammer til lån og garantier gjennom Innovasjon Norge er et svært viktig tiltak for å bedre situasjonen i fiskeri- og havbruksnæringa, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.


( 26.01.2009 )

[raw]

Regjeringa er kjent med at fiskeri- og havbruksnæringa opplever en stram kredittsituasjon, og har hatt god dialog med næringsorganisasjonene for å få avklart hvordan finanskrisen påvirker næringa og hvilke tiltak som er nødvendige, skriver fiskeridepartementet i en pressemelding sendt ut i forbindelse med regjeringens fremleggese av “krisepakken” i dag.

 

Økte rammer til Innovasjon Norge

Et viktig tiltak er økte rammer til garantier og innovasjonslån gjennom Innovasjon Norge. Regjeringa foreslår å øke rammen for innovasjonslån fra 300 mill. kroner til 900 mill. kroner og rammen for garantier fra 40 mill. kroner til 320 mill. kroner. Bevilgningen til tapsfond er også foreslått styrket for å ta høyde for økte rammer til lån og garantier. Fiskeri- og havbruksnæringa er en av de største brukerne av garantiordningen hos Innovasjon Norge. Økte garantirammer vil gi rom for å stille garantier for driftskreditt, samt videreføre og utvide garantiavtalene mellom Innovasjon Norge og fiskesalgslagene. – Det er viktig at næringa går i dialog med Innovasjon Norge om garantiavtaler, sier Pedersen. Det må likevel understrekes at det er Innovasjon Norge som på selvstendig grunnlag tar avgjørelsen om hvorvidt garantiavtalene videreføres og i så fall, i hvilket omfang.

 

Markedstiltak for norsk sjømat

Regjeringa foreslår også å styrke Marint verdiskapingsprogram med 20 mill. kroner. Midlene vil blant annet benyttes til tiltak for å møte markedsutfordringene for norsk sjømat, spesielt for sjømat som opplever svikt i etterspørselen på grunn av finanskrisen. For de store torskefiskeriene som starter nå, er dette svært viktig. Tiltaket blant annet gir mulighet for et styrket samarbeid mellom Innovasjon Norge og Eksportutvalget for fisk, sier Pedersen i meldingen.

 

GIEK Kredittforsikring og Eksportfinans

GIEK Kredittforsikring (GK) er en viktig tilbyder av kredittforsikring ved eksport av norsk sjømat. Regjeringen økte rammene for morselskapet GIEK med inntil 50 mrd. kroner før jul, noe som gjorde det mulig for GK fortsatt å reforsikre sin portefølje hos GIEK , og å opprettholde aktiviteten overfor viktige sjømatmarkeder. GIEK reforsikrer de delene av GKs portefølje der risikoen er såkalt ”non-marketable” (dvs. alle land utenom EU land, Norge, Sveits, Island, USA, Canada, Japan, Australia og New Zealand). GK har heller ikke hatt problemer med å reforsikre de delene av sitt engasjement som går utenfor disse områdene, og opprettholder sitt tilbud av kredittforsikring som normalt.

 

Regjeringa har mottatt flere henvendelser fra fiskeri- og havbruksnæringa som understreker utfordringene med å skaffe finansiering for eksportleveranser. Det er allerede vedtatt endringer i rammene til GIEK og lavrisikolåneordningen under Innovasjon Norge, og etablert en låneordning for Eksportfinans. Det vil også bli vurdert om det er grunnlag for å gjøre endringer innenfor eksisterende ordninger, med sikte på å løse disse utfordringene.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.