DEL

I henhold til utlysning av 21. februar 2011 har Fiskeridirektoratet tildelt ny krillkonsesjon til Olympic Holding AS for et nybygg.


( 28.06.2011 )

[raw]

De andre to søkerne, Krillsea Group AS og Aker Biomarine Antarctic AS, har fått avslag på sine søknader. I helhetsvurderingen av søknadene har direktoratet lagt avgjørende vekt på ivaretakelse av miljøhensyn og hensynet til innovasjon, forskning og utvikling. Avslagene er gjenstand for klagerett. Tildelingen vil derfor først være endelig når en eventuell klagebehandling er sluttført.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.