DEL

Norges Fiskarlag og Fiskeri -og havbruksnæringens landsforening (FHL) krever at det ikke settes i gang petroleumsvirksomhet i sentrale gyteområder for fisk.


( 12.11.2008 )

[raw]

Kravet kommer forbindelse med myndighetenes arbeid med forvaltningsplan for Norskehavet. Organisasjonene foreslår at beskyttelsessonen utenfor Troms og Finnmark, danner grunnlaget for en slik sone helt fra Stad til Lofotodden. Denne sonen må utvides der dette er nødvendig for å sikre de særlig sårbare gyteområdene på denne strekningen. 

 

I en felles uttalelse fra FHL og Fiskarlaget heter det videre at hensynet til fiskeri- og havbruksnæringen bør vektlegges sterkere når myndighetene skal vurdere annen næringsaktivitet i kyst- og havområdene. I forbindelse med myndighetenes arbeid med forvaltningsplan for Norskehavet mener de undertegnede organisasjoner at det skal tas spesielt hensyn til særlig verdifulle og sårbare områder i dette området. Det innebærer blant annet at det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet i sentrale gyteområder for sild, torsk, sei og hyse. Det skal heller ikke igangsettes ny virksomhet i en beskyttelsessone utenfor grunnlinjen.

 

Dette forslaget innebærer at det ikke tillates seismikkskyting eller leteboring i disse områdene. I områder med petroleumsvirksomhet må det stilles krav om nullutslipp av skadelige kjemikalier.

 

Forslaget baseres seg på miljøfaglige vurderinger fra Statens Forurensningstilsyn og Havforskningsinstituttet. Formålet er å skjerme de viktigste gyte- og larvedriftsområdene for de viktigste kommersielle fiskeslagene i Norge.

 

Organisasjonene mer at hensynet til fornybare ressurser og produksjon av sjømat må prioriteres. De foreslåtte områdene er spesielt sårbare for forurensning samtidig som de utgjør selve livsnerven for flere viktige fiskebestander.

 

Norge eksporterer om lag 10 milliarder måltider med sjømat hvert år til 140 land. Dette tilsvarer 27 millioner måltider hver dag. Det er viktig at Norge opprettholder og styrker sin posisjon som leverandør av god sjømat i en stadig økt internasjonal konkurranse.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.