Fisket etter sjøkreps er halvert. Nå peker færøyske fiskere på fiskeoppdrett som årsaken. Det er paralleller til Norge hvor oppdrettsvirksomhet får skyld for å ha redusert bestander av reker og for å ta livet av reker, hummer og krill.

Færøyske fiskere forlanger nå erstatning for at fangsten av sjøkreps har blitt redusert med rundt 35 prosent fra 2001 til 2016. I inntekter utgjør tapet cirka 60 millioner norske kroner, hevder fiskerne gjennom sin organisasjon Hummarafelagið, ifølge det færøyske nettstedet r7.fo.

Nå er kravet at tapet fiskerne er påført skal erstattes. Det er økende forurensning fra oppdrett i de færøyske fjorder hvor det fiskes etter sjøkreps. I disse fjordene var fisket stabilt i perioden 1982 til 2000. I dette tidsrommet var det svært få oppdrettsanlegg i de færøyske fjordene, og det ble i tonn gjennomsnittlig fisket 72 tonn sjøkreps. Siste 16 år er fangsten fallt til 42 tonn.

Sjøkrepsfisket var et etablert fiske på lenge før den færøyske oppdrettsnæringen begynte å etablere oppdrettsanlegg i fjordene.

Fiskerne sitt krav kommer samtidig som en ny lovgivning om oppdrettsvirksomhet er til behandling hos færøyske myndigheter. Kravet fra de færøyske fiskerne er rettet mot myndighetene som har lagt til rette for oppdrett av fisk. Men den færøyske næringsministeren, Poul Michelsen, har gitt til kjenne at han ikke vil gi fiskerne noen erstatning. Han sier at oppdretterne vil måtte gå rettens vei om de ønsker å fremme et krav om erstatning. Samtidig sier han at den nye oppdrettslovgivningen vil forbedre forholdene til sjøkrepsfiskerne.

Det er ikke avklart om fiskerne vil forsøke å fremme kravet rettslig. Skulle så skje, og de vinner frem i retten, vil det i tilfelle kunne styrke norske fiskere som mener at oppdrett har hatt negativ påvirkning fiske etter blant annet reker i norske fjorder. Det er mange steder det hevdes fra lokale rekefiskere at fisket har blitt mye dårligere etter som det har blitt mer og mer oppdrettsvirksomhet.

Fiskeoppdretterne bruker giftstoffer som blant annet er svært giftige for lakselus. Det er også gjort forsøk som viser at giftstoffene selv i små mengder kan drepe reker og andre krepsdyr. Lakselus er et lite krepsdyr, og det er derfor grunn til å anta at gift som dreper lakselus kan virke på samme måte på andre krepsdyr som for eksempel sjøkreps, reker, krabbe og hummer. Et annet spørsmål er hvilken virkning giftstoffene har på dyreplankton som krepsdyret raudåte. Raudåte er svært viktig føde for en rekke fiskeslag.

I likhet med i Norge, er det gift brukt i forbindelse med avlusing som blir pekt på som årsak.