DEL

2013 ble et svært krevende år for norske fiskere, med 27 prosent nedgang i oppnådde priser for fersk torsk og mer arbeid for lavere betaling. Fiskerne tok store deler av regningen for kvoteøkning og markedsproblemer.


( 14.01.2014 )

[raw]

Sommeren 2012 ble det meldt om store kvoteøkninger for torsk. Markedet reagerte negativt. I viktige markedsland for torsk hadde man dessuten store indre økonomiske utfordringer. Usikkerheten var stor og viljen til kjøp og lagerhold var laber. Prisene både for fersk og fryst torsk var sterkt presset.

Etter vanskelige drøftelser med fiskeindustrien i desember 2012, ble minsteprisene for torsk satt betydelig ned for å sikre enighet og flyt i omsetningen gjennom vintersesongen 2013. Dette skjedde ut fra allerede lave og reduserte minstepriser høsten 2012. Kritikken fra fiskerne var massiv og det blåste godt rundt ledelsen i Råfisklaget. Det var ingen lett beslutning å gå med på at minsteprisen for hovedstørrelsen av torsk bare skulle være kr 10,50 pr. kg – ned fra 14,50 de to foregående vintersesongene.

 

I ettertid har det vist seg at medisinen nok var rett for å sikre flyt og avtak for over 30 % økt kvantum av torsk i et marked med avventende og usikre aktører. Bunnen ser nå ut til å være nådd, torsken er sendt ut i markedene, lagrene er nesten tomme, mange nye forbrukere har fått smaken på rimelig og god norsk torsk, prisene viser en forsiktig oppgang og det er lettere forhold og mer optimisme å spore i markedene.

 

Minsteprisene for hovedstørrelsen av torsk er nå i forkant av 2014-sesongen justert opp til kr 11,25 pr. kg. Når 2013 skal oppsummeres, med økt kvantum og reduserte priser for torsken, står det klart:

 

-Norske fiskere tok store deler av regningen for den store kvoteøkningen og markedsproblemene for torsk. De oppnådde hele 27 prosent lavere priser for fersk torsk enn i 2012. Sagt med andre ord: Fiskerne fikk betydelig mer arbeid og høyere driftskostnader for lavere betaling.

 

 

 

Norges Råfisklag 2013: Totalkvantum og -verdi

 

I 2013 endte den samlede verdien av norske og utenlandske fangster omsatt gjennom Norges Råfisklag på 6,3 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 591 millioner kroner eller 9 % fra 2012. For norske fiskere endte den samlede verdien på 5,4 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 380 millioner kroner eller 7 % fra 2012.

 

Det ble omsatt et kvantum på hele 948.000 tonn rund vekt. Da er også et stort kvantum krill fra Sørishavet og alger (tare) fra norskekysten inkludert. Rekordkvantumet er 56.000 tonn eller 6 % høyere enn i 2012. Aldri tidligere er det registrert et større totalkvantum i Råfisklagets distrikt.

 

Torsk utgjorde 482.000 tonn, hele 28 % mer enn i 2012. Torsk fra norske fartøy utgjorde av dette 391.000 tonn, hele 32 % mer enn i 2012. Merarbeidet som dette innebar, fikk ikke fiskerne betalt for. I samme periode gikk nemlig prisen fiskerne oppnådde for torsk ned med i gjennomsnitt 22 %. For fersk torsk fra norske fiskere ble det betalt hele 27 % lavere priser enn i 2012.

 

Hyse og sei utgjorde totalt 96.000 og 82.000 tonn i 2013. Av dette ble det fra norske fartøy landet 79.000 og 73.000 tonn, henholdsvis 38 % og 16 % ned fra 2012. 

 

 

Hovedtall for omsetningen i Norges Råfisklag

 

Total omsetningsverdi med fordeling på norske og utenlandske fiskefartøy 2004-2013 (millioner kroner og prosent)

 

År

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totalverdi

4.851

5.167

5.872

6.586

6.158

5.163

5.671

6.954

6.919

6.328

Norske fartøy verdi

3.945

4.147

4.617

5.074

4.782

4.186

4.746

5.779

5.771

5.391

Utenlandske fartøy verdi

906

1.020

1.255

1.512

1.376

977

925

1.175

1.148

937

Norske fartøy (%)

81

80

79

77

78

81

84

83

83

85

Utenlandske fartøy (%)

19

20

21

23

22

19

16

17

17

15

 

Verditallene er i løpende millioner kroner. Tallene er ikke korrigert for inflasjon.

Totalt omsatt kvantum med fordeling på norske og utenlandske fiskefartøy 2004-2013 (tonn rund vekt og prosent)

 

År

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totalt *

531.000

527.000

561.000

596.000

579.000

592.000

750.000

844.000

892.000

948.000

Totalt uten krill og alger *

 

 

552.000

543.000

516.000

535.000

635.000

686.000

712.000

731.000

Herav norske fartøy kvantum

433.000

422.000

436.000

412.000

395.000

425.000

515.000

546.000

575.000

605.000

Herav utenlandske fartøy kvantum

98.000

105.000

116.000

131.000

121.000

110.000

120.000

140.000

137.000

126.000

Norske fartøy  (%)

82

80

79

76

77

79

81

80

81

83

Utenlandske

fartøy  (%)

18

20

21

24

23

21

19

20

19

17

 

* Krill fra Sørishavet og alger (tare) fra norskekysten

 

Krill: I 2006 startet fartøy hjemmehørende i Råfisklagets distrikt med fiske etter krill i Sørishavet. Fangstene produseres om bord og produktene blir landet i Sør-Amerika. Kvantumstallene for norske fartøy og totalkvantum, når det skal sammenlignes med tidligere år, må sees i lys av at det i perioden 2006-2013 i det enkelte år ble innmeldt henholdsvis 9, 53, 63, 57, 115, 79, 105 og 124 tusen tonn med krill. Krillen gjør mindre utslag i førstehåndsverdi, med en beskjeden samlet verdi de samme årene på 3, 17, 20, 18, 37, 26, 34 og 44 millioner kroner.

 

Alger (tare): Fra 2011 ble alger høstet i norske farvann også innlemmet i den organiserte omsetningen av viltlevende marine ressurser. Taretråling/sanking langs kysten i Råfisklagets distrikt kom inn i omsetningen i 2011 med 79 tusen tonn, 2012 med 75 tusen tonn og 2013 med 93 tusen tonn. Alger gjør som krill mindre utslag i førstehåndsverdi, med 15 millioner kroner i 2011, 14 millioner kroner i 2012 og 19 millioner kroner i 2013.

 

Det må tas hensyn til landingene av krill og alger ved sammenligning med tidligere år.

 

               

Viktigste arter i kvantum 2004-2013 (tonn rund vekt)

 

Arter

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Torsk

257.000

263.000

258.000

271.000

256.000

273.000

314.000

362.000

378.000

482.000

Hyse

60.000

61.000

66.000

79.000

71.000

99.000

122.000

153.000

161.000

96.000

Sei

109.000

101.000

137.000

112.000

101.000

83.000

116.000

89.000

96.000

82.000

 

 

Viktigste arter i verdi 2004-2013(millioner kroner)

 

Arter

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Torsk

2.884

3.213

3.509

4.175

3.971

3.016

2.992

3.876

3.845

3.875

Hyse

368

437

597

749

554

687

889

1.133

1.194

893

Sei

382

423

625

555

483

394

662

585

635

472

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.