DEL

– Reguleringstiltakene vi nå har kommet fram til skal ta hensyn til både miljøvennlig avlusning av oppdrettsfisk og forsvarlig forvaltning av leppefiskbestandene. Samtidig gis villaks og sjøørret økt beskyttelse gjennom redusert forekomst av lus, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.


( 01.04.2011 )

[raw]

Det innføres en felles åpningsdato for alle leppefiskartene, men det blir en geografisk differensiert åpningsdato, melder Fiskeridirektoratet. 

 

•På Sørlandet (fra grensen mot Sverige til og med Vest-Agder) åpnes fisket etter leppefisk 30. mai.

•Fra Rogaland til og med Sogn og Fjordane åpnes det 20. juni.

•Fra og med Møre og Romsdal til og med Nordland åpnes det 4. juli.

 

Minstemål
Minstemålet for leppefisk er 11 cm, med unntak for leppefisk fisket fra og med Trøndelag og nordover der minstemålet er 9 cm.

 

Røkting
Det innføres krav om daglig røkting, unntatt søndager og helligdager.

 

Redskap
Det blir innført redskapsbegrensning i fisket etter leppefisk i den perioden fisken gyter.

 

•I tidsrommet fra 30. mai til og med 3. juli kan manntallsførte fiskere benytte inntil 100 teiner, ruser eller en kombinasjon av disse per fartøy. Redskapsbegrensningen gjelder også når samme person(er) benytter flere fartøy.
•Fra og med 4. juli er det ingen begrensning på redskapsmengden manntallsførte fiskere kan benytte i fisket etter leppefisk.
Ordningen med dispensasjon til å bruke ruse i leppefisket videreføres i 2011.

 

Deltakelse
Det blir forbudt for fritidsfiskere å fiske leppefisk med både teiner og ruser. Fritidsfiskere med leveringsavtale for salg av leppefisk kan likevel søke om adgang til å drive slikt fiske. Ungdom får anledning til å delta gjennom ungdomsfiskeordningen.

 

Fangstrapportering
Fangstrapportering blir innført i årets fiske. Opplegget for rapportering skal utarbeides i god tid før fisket åpner slik at alt er på plass når fisket starter.

 

2011 er et prøveår
På bakgrunn av fangstrapporter og annen informasjon innhentet i 2011, skal arbeidsgruppen evaluere reguleringsopplegget og eventuelt komme med forslag til justeringer for 2012.

 

– 2011 er et prøveår, og vi vil følge fisket tett for å se hvilke effekter reguleringen har for utøvelsen av fisket og næringen, sier Liv Holmefjord.

 

Hun understreker at det er viktig å være oppmerksom på fiskens velferd, slik at ressurstapet blir minst mulig, og oppfordrer næringen til å spre kunnskap ved å drive opplæring knyttet til fangstmetode, fangsthåndtering og flytting slik at man sikrer at flest mulig fisk overlever.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.