I 2009 hadde Island en andel på 11 prosent av det russiske markedet for makrell. Året etter var andelen 33,5 prosent, og i fjor nærmet de seg 60 prosent. Fem islandske eksportører har i praksis kontroll over den islandske eksporten til Russland. Island og Færøyene dumper makrell i markedene.


( 27.09.2012 )

[raw]

Kystmagasinet har fått tilgang til russiske myndigheter sine data for import av sjømat. Der finnes det en oversikt over produsenter, eksportører, opprinnelse, importører, fakturert pris, netto vekt og mye mer. Det er denne informasjonen som viser at Island i løpet av to år nesten har seksdoblet eksporten av fryst makrell til Russland.

 

Norsk makrell eksporteres rund til Russland, mens islandsk makrell eksporteres sløyd/hodekappet. Foto Jostein Saltskår, Havforskningsinstituttet

 

Tre ganger mer enn Norge

Mens norske eksportører i fjor solgte i underkant av 18.000 tonn rund makrell til 36 forskjellige russiske kjøpere, solgte islendingene over 43.000 tonn, for det meste sløyd/hodekappet makrell, til bare 24 russiske kjøpere. Omregnet til rund vekt eksporterte Island rundt 54.000 – 55.000 tonn. Det var cirka tre ganger så mye som det Norge eksporterte av makrell til dette markedet.

 

Norsk selges til flere

At norske selskaper solgte til flere russiske importører, kan skyldes at 13 norske selskaper eksporterte makrell til Russland, i motsetning til bare fem islandske. Da er det ikke tatt hensyn til både to-tre små handelsselskaper som har stått som eksportør av mindre kvantum fra Island og Norge. Blant annet gjelder det noen konteinere med makrell solgt av litauiske Andatrade UAB og Firenta Trade, newzealandske Taxport Universal og spanske Moichido S.L.. Noen av partiene med makrell som er levert til Russland er ordrer ulike tradingselskaper har plassert hos ulike eksportører. Disse er regnet som eksportert av eksportøren og ikke av selskapet som i praksis har fungert som en agent.

 

Færøysk makrell var det bare Faroe Pelagic som i fjor eksporterte til Russland. Den færøyske fangsten blir som den islandske, eksportert av en håndfull selskaper. Men bare ett av disse fokuserte på det russiske markedet i fjor.

Forskerne advarer mot fisket som nå truer bestanden. Det fiskes nå cirka 260.000 tonn mer enn anbefalt. Foto Jostein Saltskår, Havforskningsinstituttet

 

Fra mel til konsum

Island sin formidable suksess i det russiske markedet skyldes selvfølgelig landets økte tilgang på makrell. Da Island første gang unilateralt økte sin makrellkvote, ble det fra flere hold oppfordret til boikott av islandsk fiskemel. Siden landet ikke hadde erfaring med foredling og innfrysing av makrell, var det her makrellen havnet. Flott menneskemat, da verdt en rundt ti norske kroner per kilo for norske fiskere, ble av islandske fiskere solgt til mellom en og to kroner som fiskemelråstoff.

 

I løpet av få år har islendingene gjort beskyldningene om manglende evne til å eksportere makrellen som konsumfisk til skamme. I hvilken grad de har gjort dette på bekostning av fiskere i Norge og EU kan sikkert diskuteres. Men det er heller ingen tvil om at uten en ekstra tilførsel på 260.000 tonn, som er det volumet islendingene og færøyingene har tilegnet seg uten Norge og EUs velsigning, ville nok prisene vært høyere.

 

I 2007 hadde Island en kvote på 36.000 tonn makrell. I 2008 økte de denne til 112.000 tonn, og i 2009 til 116.000 tonn. Ett nytt hopp kom i 2010 da de satte en kvote på 130.000, som ble økt til 146.818 tonn i 2011. Fisket i fjor endte på hele 156,802 tonn! I år er kvoten 150.000.  Nesten parallelt har Færøyene fulgt med og øket sin kvote tilsvarende.

Russland importerer også mindre kvantum med Chub-makrell. Foto Terje Engø

 

Prisdumping

Å sammenligne de russiske importprisene på makrell med opprinnelse Island, Norge, Irland og Storbritannia, er vanskelig. Mye av makrellen er del av store partier. I deklarasjonen er det oppgitt en totalpris for hvert HS-nummer. Men totalprisen er ofte for store forsendelser satt sammen av flere partier med makrell av ulik størrelse. Vi har likevel klart å skille ut en del partier som er homogene i sammensetning, og som gjør det mulig å vurdere om det er pris som er årsak til Islands russiske suksess.

 

Tallenes tale er klar. Islandske eksportører dumper prisene for å etablere markeder for sin makrell. Som nevnt er det ikke oppgitt i islandsk statistikk om den viser kvantum omregnet til hel fisk eller produktvekt. Siden det bare er rundt 1.000 tonn i forskjell på russiske importtall og islandske eksporttall, tyder mye på at det er snakk om produktvekt. En gjennomgang av produktbeskrivelsene viser at svært mye av makrellen som eksporteres til Russland er sløyd og hodekappet. Det er derfor grunn til å anta at prisene islandske eksportører oppnår i blant annet Russland og andre markeder, som bruker mye makrell som industriråstoff, kan ligger minst 20 – 30 prosent lavere enn prisene på norsk makrell.

 

Færøyene eksporterte 103.222 tonn makrell i fjor til en verdi av 709.994.000 danske kroner i fjor. Omregnet etter en kurs på 1,05 mot norske kroner gir det en verdi på 745.493.700 norske kroner. Det gir igjen en gjennomsnittlig pris på bare 7,22 kroner per kilo. Norske eksportører fikk med andre ord hele 92 prosent mer for makrellen enn færøyske eksportører.

 

Mens det er mulig å hente ut informasjon om islandsk eksport fordelt på ulike markeder, offentliggjør ikke Hagstofa, som er Færøyenes leverandør av statistikk, slik informasjon.

Norsk makrell fiskes senere på året enn den islandske og færøyske. Det gir bedre kvalitet og pris. Foto Jostein Saltskår, Havforskningsinstituttet

 

Færøyene øker i Russland

Russland er ett av markedene hvor Færøyene ikke har hatt særlig suksess, i hvert fall sammenlignet med Island. I fjor eksporterte de bare 5.284 tonn til Russland. Men ifølge salgssjef Bjarte Flem hos Westcoast AS er det økende kvantum færøysk makrell som finner veien til Russland.  I 2009 eksporterte ikke Færøyene noe makrell til Russland. I 2010 ble det eksportert 2.199 tonn. I fjor ble kvantumet mer enn fordoblet, og mye tyder på at det kanskje dobles igjen i år.

 

For å sammenligne priser med norske priser må en regne om fra islandske kroner til norske. Siden valutaen har variert med flere prosent i verdi mot norske kroner, har vi foretatt en sammenligning med gjennomsnittlig kurs i andre halvpart av 2011, rundet av til hele øre.  Det er i første rekke i tredje kvartal og delvis fjerde kvartal at Island har eksportert makrell.

 

Som følge av overfisket er MSC-sertifiseringen av makrellen suspendert og MSC-merkene fjernet. Foto Terje Engø

 

Norsk klart best betalt

Tallenes tale er klar. Blant de 20 største markedene for islandsk makrell er det tre markeder (Makedonia, Egypt og Portugal) hvor Norge ikke har levert makrell. I de gjenværende 17 markedene, har islandske eksportører oppnådd bedre pris enn de norske, i Polen og Nigeria. I alle de resterende markedene har norsk makrell blitt betalt bedre, og som oftest langt over Islandsk makrell.

 

I gjennomsnitt har islandske eksportører i 2011 oppnådd 10,46 norske kroner per kilo, mens norske eksportører har oppnådd 13,89 kroner. I prosent har norske eksportører oppnådd hele 32,8 prosent mer for makrellen. Da er det ikke tatt hensyn til at Island eksporterer mye sløyd/hodekappet makrell.

 

Hele 38 prosent av islandsk makrell er eksportert til Russland, mens det nest største marked er Nederland med 23 prosent av den totale eksporten av fryst makrell. I Russland har de islandske eksportørene oppnådd en pris på 11,91 kroner mens norske eksportører har fått 12,53 kroner for norsk makrell, hvilket er 9,5 prosent mer. Dette er tall hentet fra islandsk og norsk statistikk. Siden islandsk makrell leveres sløyd og hodekappet, blir forskjellen i pris på norsk og islandsk makrell cirka 30 prosent om en sammenligner islandsk pris omregnet til pris for rund makrell.

 

Det kan alltid stilles spørsmål ved om prisene som oppgis ved grensepassering er korrekte. Med alle partier følger det kopi av faktura. Denne angir prisen på varen og skal danne grunnlag for beregning av toll.

Russiske båter fisket over 80.000 tonn makrell i fjor. Foto FIS.Arkiv.

 

Prisforskjell på 72 prosent

Over 24.000 tonn er solgt til Nederland for 7,95 kroner, mens norsk makrell har oppnådd 13,64 kroner i dette markedet. Det er en prisforskjell på hele 72 prosent. I det nederlandske markedet har islendingene sannsynligvis kvittet seg med liten makrell. Nederlandske tradere har et godt utviklet marked i både Afrika og Øst-Europa. Disse markedene har de i mange år har forsynt med atlantisk makrell og atlantisk chub-makrell (Scomber colias), fisket med pelagiske trålere utenfor Nord-Afrika.

 

– Færøysk og islandsk makrell er i hovedsak sommermakrell. Den er av dårligere kvalitet enn makrellen som fiskes på høst og vinter. Det er en årsak til at de får dårligere betalt. En annen årsak er at på Færøyene er fartøy og eksportør i stor grad samme selskap. I Norge må vi konkurrere om råstoffet, noe som medfører at vi ikke klarer å eksportere til like lave priser. Generelt ligger islandsk og færøysk makrell 100 til 200 dollar lavere per tonn i pris, sier Bjarte Flem til Kystmagasinet.

 

Forbereder sanksjoner

Mens dette skrives forbereder EU handelssanksjoner mot Færøyene. Spørsmålet er om disse kommer for sent til å ha ønsket virkning. Både færøyske og islandske selskaper har investert millioner i utstyr til foredling av pelagisk fisk. Sist ut er Vardin Pelagic på Tværoyri på Suderey. De har bestilt en ny linje til sin fabrikk fra de to islandske leverandørene Skaginn og Kælismidjan Frost. Den komplette produksjonslinjen er helautomatisk, og med 20 – 25 ansatte fordelt på tre skift vil den ha en kapasitet på 600 – 1000 tonn per døgn. Kostnaden er i overkant av 120 millioner kroner.

 

Vardin Pelagic har uten tvil kalkulert med økte makrellkvoter når investeringen ble bestemt. Vardin Pelagic er morselskap for de fire store pelagiske trålerne, Tróndur í Gøtu, Finnur Fríði, Jupiter og Saxaberg. Vardin eksporterer i første rekke makrell til Øst-Europa, og er ikke registrert av russisk tollvesen som eksportør til Russland.

Flere av de danske pelagiske trålere har utvandrede færøyinger som eiere. Nå står de steilt mot sine egne på Færøyene i kampen om makrellen. Foto Terje Engø

 

Kritisk til boikott

Bjarte Flem er kritisk til den norske boikotten av islandsk makrell. – Nød lærer naken kvinne å spinne, heter et gammelt ordtak. Når Island og Færøyene ikke får levere makrell i Norge, så selger de denne makrellen selv. For å få innpass i nye markedet brukes selvfølgelig pris som virkemiddel. Det er forbudet mot å lande makrell i Norge som har gjort at Island har sikret seg en stor andel av det rusiske markedet.

 

-Vi som norske eksportører har tidligere åpnet opp og brøytet vei for britisk og irsk makrell. Nå gjør vi det samme for færøysk og islandsk makrell. Samtidig pågår det et fiske som kanskje kan føre til kollaps i makrellbestanden. Jeg mener vi hadde vært tjent på å etablere et samarbeid med Island og Færøyene ved å gi dem større kvoter samtidig som vi ble sikret leveranser til norske anlegg, sier Flem.

 

Vil ikke gi seg

Mye tyder på at verken islendinger eller færøyinger vil gi seg. De har forskerne på sin side når disse sier at makrellen store deler av året oppholder seg i deres farvann. Norge og EU har derimot historiske ”rettigheter”. For både Island og Færøyene har makrellen blitt en økonomisk svært viktig fisk. For noen år siden hadde de kanskje godtatt atskillig lavere kvote enn hva de nå krever, når de selv har etablert marked for fisken. Selv om det til slutt blir en enighet om fordeling av kvotene, er det en stor mulighet for at de vil fortsette å selge sin makrell i de ulike markedene.

 

Samtidig som islendinger og færøyinger står steilt i kampen sammen med blant annet fiskerorganisasjonene i Danmark og Scotland/Shetland, er det et komplisert bilde. Makrellkvotene er de siste årene konsentrert om stadig færre båter. For båtene med størst kvote, slik som shetlandske Altaire er makrellen antakelig verdt 250 – 300 millioner kroner årlig. I Danmark har noen få store pelagiske trålere hånd om det aller meste av makrellkvotene. Det har kostet å kjøpe opp kvoterettigheter. En kollaps som følge av overfiske kan gjøre kvotekjøpene til en dårlig investering. Samtidig er store deler av den pelagiske flåten i Danmark eid av færøyinger. Så her står færøyinger i Danmark steilt mot sine yrkesbrødre på Færøyene.

 

De britiske landingene av makrell har de siste årene ligget på 75.000 – 80.000 tonn, som er halvparten av fangstene islendinger og færøyinger hver har tilegnet seg. Danskene har fisket 35.000 – 41.000 tonn de siste par årene. Det er bare Norge som har større kvoter enn hva Island og Færøyene har tilegnet seg. I år har norske fartøyer en kvote på cirka 181.000 tonn.

Vinner Island krigen? Arkivfoto fra Reykjavik. Foto: Edmund Mongstad

 

Vinner Island krigen?

Island vant torskekrigen mot Storbritannia. Mye tyder på at de blir vinnere i makrellkrigen også. Det hele settes lett i perspektiv ved å se på eksporten til det islandske selskapet HB Grandi. I fjor eksporterte de 18.888 tonn makrell, det meste sløyd og hodekappet. Omregnet til rund vekt blir det 23.000 – 24.000 tonn. De tretten norske selskapene som eksporterte til Norges nest største fiskemarked leverte til sammen 17.975 tonn.

 

Samtidig som partene står steilt mot hverandre, advarer forskerne mot overfiske og mulig kollaps i makrellbestandene. Inntil en løsning blir funnet vil islandsk og færøysk makrell bli dumpet i tradisjonelle norske makrellmarkeder. Store investeringer gjort i pelagiske fiskerier, både i Norge og andre europeiske land står i fare for å bli ulønnsomme. Kollapser bestanden vil verken Island eller Færøyene ha særlig store tap, sammenlignet med de verdiene de har tatt opp av havet. For Norge, Danmark, Skottland og Irland kan tapene bli svært store, både for industrien og ikke minst rederne.

 

Skulle en løsning bli funnet, vil den mest sannsynlig gi Færøyene og Island større kvoter enn de til nå har blitt tilbudt i de mislykkede forhandlingsrundene. De vil uansett ikke få nok kvote til å eksportere like mye som de gjør nå. Det kan bety at en løsning vil gi økning i makrellpris i et viktig marked som Russland. Inntil en slik mulig løsning foreligger vil Russland forbli det viktigste markedet for billig ”pirat-markell”.

 

Islandske eksportører og deres russiske kunder 2011

Eksportør

Kjøper

Verdi USD

Tonn

About Fish Ehf*/**

Flaifish

4 667 279

2 338

Koral

112 094

59

Liudmila

6 030 830

2 447

Rybtorg

204 611

107

Ulitra Fish

2 269 976

1 009

 

Totalt

13 284 791

 

5 961

HB Grandi Hf**

Akra

638 759

323

 

Fishland

380 485

126

 

Garpun

3 701 378

1 242

 

Hendler

44 578

12

 

Izola

871 594

238

 

Koral

726 947

28

 

Liudmila

4 356 839

1 573

 

Russian Fish Company

642 873

99

 

Rybokombinant Za Rodinu

932 326

531

 

Sebastes

1 204 035

519

 

Shkval

4 252 838

1 486

 

Ulitrafish

1 670 352

421

 

Total

18 888 485

6 598

Ice Fresh

Koral**

1 479 449

782

 

Flaifish

22 604 461

7 835

 

Total

24 083 911

8 617

Icelandic Pelagic Ehf

Akra

1 323 933

552

 

Arguni

26 101

5

 

Atlant-Pacific

863 012

140

 

Flaifish

1 007 028

329

 

Garpun

578 729

200

 

Golfstream

187 546

51

 

Izola

419 220

151

 

Kof Tzehtr***

241 311

112

 

Merkurii

1 013 112

538

 

Neptun

2 849 727

878

 

Nord Vest Fish

12 805 942

5 201

 

Russian Fish Company

4 590 214

1 589

 

Rybtorg

645 953

243

 

Sadra-I

343 535

137

 

Sebastes

255 031

100

 

Ulitra Fish

1 417 009

270

 

Total

11 171 247

10 225

Iceland Seafood Ehf

Akra

668 849

184

 

Atlant-Pacific

8 527 819

3 727

 

Fishland

985 632

349

 

Garpun

353 723

166

 

Hendler

1072903

410

 

Izola

2 962 334

1 282

 

Liudmila

3 036 756

1 207

 

Russian Fish Company

4 362 134

1 041

 

Rybtorg

799 273

387

 

Sebastes

1 212 955

552

 

Shkval

1 738 856

1 399

 

Ulitra Fish

760 445

1 207

 

Totalt

26 481 680

10 514

*En del er levert på vegne av selskapet Moichido S.L., ** Levert til Koral vegne av selskapet Taxport Universal, *** Levert til Kof Tzehtr på vege Rybnyye Resursy Balktiki.  **** Total eksport avviker fra eksport fra Island, da tall er basert på opprinnelse og derfor inkluderer reeksportert makrell av islandsk opprinnelse. Kilde: Russisk Tollvesen.

 

Ice Fresh, Island, – eksempler på eksporterte partier 2011

Mnd

Kjøper

Produktbeskrivelse

Fakturert verdi USD

Netto vekt kg

Mar

FLAIFISH

Frozen MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS), with a head NERAZDELANNAYA, Sizes: 600 + G / INT in 314 cartons, weighing 7960 KG NET CODE 6130-92 TFC.

 

 

430 856,35

7 960,00

Jun

FLAIFISH

Frozen MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS), without a head, eviscerating, sizes: 200-400 GR / pcs in 9064 boxes of 25 kg / NET, weighing 226 600 KG NET

401 082,00

226 600,00

Jul

FLAIFISH

Frozen MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS), without a head, eviscerating, sizes: 200-400 GR / 29 071 pieces in boxes of 25 kg / NET, weighing 726 775 KG NET

1 804 294,50

726 775,00

Aug

FLAIFISH

MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS), FROZEN, WITHOUT HEAD, consumer SHENAYA, 300 +, in boxes of 25 kg (2×12, 5kg) TOTAL 1560 CDF WEIGHT 39000KG.DLYA FREE REALIZATSII.KOD OKP 92 6133

3 265 989,83

39 000,00

Aug

MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS), FROZEN, WHOLE ,400-600GR, in boxes of 18 kg TOTAL 2250 CDF. Net weight 40500KG FOR FREE REALIZATSII.KOD OKP 92 6130

40 500,00

Aug

MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS) LIVE WITHOUT HEAD, eviscerating, 250 + GR, in boxes of 25 kg (2×12, 5kg) TOTAL 1680KOR. NET WEIGHT 42 000 KG.DLYA FREE REALIZATSII.KOD OKP 92 6133

42 000,00

Aug

MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS) LIVE WITHOUT HEAD, guts, NAYA, 200-400g, in boxes of 25 (A592) and 22kg (A615), TOTAL 61 877 BCD. Net weight of 1,467,254 KG.DLYA REALIZATSII.KOD GST FREE: 926 133

1 467 254,00

Aug

KORAL*

MACKEREL (MACKEREL) SPECIES SCOMBER SCOMBRUS, FROZEN, WITHOUT HEAD F / F 150-300g-127600KG, in KART.KOROBKAH TO 22kg (MARKING IS-A615 EFTA), DATA GENERATION June 2011, for industrial processing

228 404,00

127 600,00

Sep

FLAIFISH

MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS) LIVE WITHOUT HEAD, eviscerating, 300 + GR, in boxes of 25 kg (12.5 kg * 2BL). TOTAL: 15 244 BOX, WEIGHT: 381 100 KG. FOR THE IMPLEMENTATION OF THE FREE. OKP code 92 6133.

3 354 585,40

381 100,00

Sep

MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS) FROZEN, NERAZDELANNAYA, 400-600GR, in boxes of 18kg. TOTAL 27 806 boxes, WEIGHT 500 508 KG.DLYA FREE REALIZATSII.KOD OKP 92 6130

500 508,00

Sep

FLAIFISH

MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS) LIVE WITHOUT HEAD, eviscerating, 250 + GR, in boxes of 25 kg (12.5 kg * 2BL). TOTAL: 8380 boxes, NET WEIGHT: 209 500 KG. FOR THE IMPLEMENTATION OF THE FREE. OKP code 92 6131.

1 578 045,00

209 500,00

Sep

FLAIFISH

MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS) LIVE WITHOUT HEAD, eviscerating, 250 + GR, in boxes of 25kg. TOTAL: 13 908 boxes, NET WEIGHT: 347 700 KG. FOR THE IMPLEMENTATION OF THE FREE. OKP code 92 6131.

928 359,00

347 700,00

Sep

KORAL*

MARINE FISH, FROZEN: Atlantic mackerel (SCOMBER SCOMBRUS), without a head, HITCH 200-400 GR. In the chart. TRUNKING. TO 22 KG., 180 400 WEIGHT KG, GENERATION DATE: June-July 2011, MARKING: IS-A615 EFTA, for industrial processing, OKP code 92 6921

383 944,55

180 400,00

Sep

 

MARINE FISH, FROZEN: Atlantic mackerel (SCOMBER SCOMBRUS), without a head, HITCH 150-300 GR. In the chart. TRUNKING. TO 22 KG., WEIGHT 6160 KG, GENERATION DATE: June 2011, MARKING: IS-A615 EFTA, for industrial processing, OKP code 92 6921

6 160,00

Sep

 

MARINE FISH, FROZEN: Atlantic mackerel (SCOMBER SCOMBRUS), without a head, HITCH 200-400 GR., In the P / E bags of 11 kg., WEIGHT 7425 KG, GENERATION DATE: June 2011, MARKING: IS-A615 EFTA , for industrial processing, OKP code 92 6921

7 425,00

Sep

 

MARINE FISH, FROZEN: MACKEREL KIND (SCOMBER SCOMBRUS) ‘decapitated’ HITCH 150-300 GR. ‘ In polyethylene bags of 11 kg – 15 675 kg net weight laid on PALLETAH’MARKIROVKA: IS-A615EFTA, for industrial processing ‘OKP code 92 6130

30 252,75

15 675,00

Sep

KORAL

MARINE FISH, FROZEN: MACKEREL KIND (SCOMBER SCOMBRUS) ‘decapitated’ HITCH 150-300 GR. ‘ Software in cardboard boxes of 22 kg 38 720 kg net weight laid on PALLETAH’MARKIROVKA: IS-A615EFTA, for industrial processing ‘OKP code 92 6130

74 729,60

38 720,00

Oct

FLAIFISH

MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS) LIVE WITHOUT HEAD, eviscerating, 250 + GR, in boxes of 25 kg (12.5 kg * 2BL). TOTAL: 4885 boxes, NET WEIGHT: 122 125 KG. FOR THE IMPLEMENTATION OF THE FREE. OKP code 92 6131.

 

5 837 489,10

122 125,00

Oct

MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS) LIVE WITHOUT HEAD, eviscerating, 200-400g, in boxes of 25 kg (12.5 kg * 2BL). TOTAL: 5232KOROBKI, NET WEIGHT: 130 800 KG. FOR THE IMPLEMENTATION OF THE FREE. OKP code 92 6131

130 800,00

Oct

MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS) LIVE WITHOUT HEAD, eviscerating, 350 + GR, in boxes of 25 kg (12.5 kg * 2BL). TOTAL: 11 583 BOX, WEIGHT: 289 575 KG. FOR THE IMPLEMENTATION OF THE FREE. OKP code 92 6131.

289 575,00

Oct

MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS) LIVE WITHOUT HEAD, eviscerating, 300 + GR, in boxes of 25 kg (12.5 kg * 2BL). TOTAL: 12 028 boxes, NET WEIGHT: 300 700 KG. FOR THE IMPLEMENTATION OF THE FREE. OKP code 92 6131.

300 700,00

Oct

MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS) FROZEN, NERAZDELANNAYA, 400-600GR, in boxes of 30kg (15kg * 2BL). TOTAL 16 704 boxes, 501 120 VESNETTO KG.DLYA FREE REALIZATSII.KOD OKP 92 6130

501 120,00

Dec

FLAIFISH

MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS) FROZEN, NERAZDELANNAYA, SIZE 300-500g in a box. TOTAL: 39 396 boxes, NET WEIGHT: 1181880KG. FOR THE IMPLEMENTATION OF THE FREE. OKP code 92 6130.

5 003 760,00

1 181 880,00

Dec

MACKEREL (SCOMBER SCOMBRUS) FROZEN, NERAZDELANNAYA, SIZE 300-500g in a box, TOTAL: 60,000 boxes, NET WEIGHT: 1320000KG. FOR THE IMPLEMENTATION OF THE FREE. OKP code 92 6130.

1 320 000,00

* ICE FRESH ON BEHALF OF TAXPORT UNIVERSAL LIMITED

Kilde: Russisk Tollvesen

 

 

Opprinnelse

Russland: Import av makrell 2009 – 2011 (HS 0303743000)

2009

2010

2011

Rank

Andel

Tonn

Rank

Andel

Tonn

Rank

Andel

Tonn

Island

3

10,75

9 219

1

33,52

35 551

1

58,43

42 725

Norge

2

22,87

19 608

3

14,22

15 084

2

24,58

17 975

Storbritannia

1

44,14

37 853

2

31,80

33 723

3

24,49

17 908

Irland

4

10,26

8 798

4

7,79

8 269

4

14,17

10 359

Færøyene

 –

 –

 –

6

2,00

2 119

5

7,23

5 284

Marokko

7

1,36

1 165

10

0,66

705

6

6,22

4 551

Kina

12

0,49

422

11

0,55

588

7

3,22

2354

Canada

5

3,12

2 678

8

1,21

1 283

8

1,50

1 094

Latvia

10

0,53

456

14

0,17

182

9

1,29

940

New Zealand

9

1,20

878

Frankrike

14

0,36

306

7

1,21

1 287

10

0,78

571

Spania

6

3,04

2 611

9

1,02

1 085

11

0,55

400

Nederland

13

0,36

307

5

5,16

5 468

12

0,20

145

Litauen

9

0,80

684

12

0,44

471

13

0,14

102

Peru

15

0,16

133

 –

 –

 –

14

0,11

80

Argentina

 –

 –

 –

16

0,01

9

 

0,01

9

Japan

11

0,50

426

13

0,19

203

 

0,01

9

Equador

 –

 –

 –

15

0,03

31

Sør-Korea

17

0,06

48

 –

 –

 –

 

Mauretania

8

1,10

944

 –

 –

 –

USA

16

0,11

93

 –

 –

 

Totalt

85 752

106 053

73 120

Inkluderer fryst Scomber scombrus og Scomber japonicus. Kilder: Russisk Tollvesen

 

Island: Eksport av makrell 2011

(Pris per kg sammenlignet med norsk pris i samme marked)

Land

Tonn

 

Pris 1000 ISK

 

ISK/Kg

Islandsk makrell

NOK/KG

Norsk makrell pris/kg

Russland

41.348

10.340.629

250,10

11,91

12,53

Netherlands

24.915

4.157.180

166,86

7,95

13,64

Nigeria

13.456

2.978.790

221,38

10,54

8,60

Lithuania

8.590

1.764.221

205,38

9,78

12,42

China

7.594

1.768.184

232,85

11,09

13,65

Portugal

2.509

720.735

287,27

13,68

Malaysia

2.231

449.417

201,42

9,59

18,28

Switzerland

1.859

361.690

194,53

9,26

16,20

Estonia

1.705

347.207

203,70

9,70

12,02

Poland

1.624

368.497

226,91

10,81

9,64

Japan

540

131.006

242,60

11,55

15,28

Egypt

492

86.718

176,40

8,40

Korea, Rep. of

306

80.528

262,79

12,51

15,04

Israel

259

57.150

221,07

11,53

18,68

Taiwan

251

59.148

235,49

11,77

18,36

Macedonia

244

46.173

189,28

9.01

Denmark

215

44.144

205,83

9,80

12,32

Canada

197

35.414

179,47

8,55

25,52

Viet Nam

193

41.987

217,61

10,36

13,92

Jordan

168

34.049

203,20

9,68

10,23

Totalt

109.434

24 044 006

219,71

10,46

13,89

Omregnet med rate NOK 1,00 = ISK 21,00. Kilder: Statistics Iceland/Oanda

 

Total eksport av makrell

År

Island

Færøyene

Norge

2007

54

51 285

101 714

2008

3 583

28 372

117 668

2009

13 190

32 738

147 011

2010

52 951

50 990

264 491

2011

109 435

103 222

239 014

Kilder: Hagstofa, Statistics Iceland og Sjømatrådet

[/raw]