Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt reguleringer for fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området. Reguleringsåret løper fra 1. april 2009 til 31. mars 2010, og det er nå tillatt å fangste kongekrabbe hele året.


[raw]

Fartøy med eier på blad B pr. 1. januar 2009 får en maksimalkvote på 3,8 tonn lytefrie hannkrabber, herav en garantert kvote på 2,52 tonn. Øvrige fartøy med adgang til å delta får en maksimalkvote på 1,9 tonn, herav en garantert kvote på 1,26 tonn. Det skilles ikke på fartøy i lukket og åpen gruppe.

 

Det er nå åpnet for at fartøy kan ha bifangst av kongekrabbe også ved fiske etter hyse og sei med garn eller bunnline, tilsvarende som ved fiske etter torsk eller rognkjeks.

 

Fakta om reguleringene for perioden 01.04.2009 – 31.03.2010:
• Totalkvoten er på 1075 tonn hannkrabber, 106 tonn hunnkrabber og 110 tonn skadede hannkrabber. Dette tilsvarer totalt ca 474 000 hannkrabber og 50 000 hunnkrabber.

 

• Totalkvoten fordeles som garanterte fartøykvoter, og 50 % overregulering gis som maksimalkvotetillegg.

 

• Fartøy med eier på blad B pr. 1. januar 2009 får en maksimalkvote på 3,8 tonn lytefrie hannkrabber, herav en garantert kvote på 2,52 tonn. Øvrige fartøy med adgang til å delta får en maksimalkvote på 1,9 tonn, herav en garantert kvote på 1,26 tonn. Det skilles ikke på fartøy i lukket og åpen gruppe.

 

• Det gis tilleggskvoter på inntil 15 % skadede hannkrabber og 10 % hunnkrabber, beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe pr. uke.

 

• Minstemålet på 137 mm skjoldlengde gjelder både hannog hunnkrabber.

 

• Det er tillatt å fangste kongekrabbe hele året. Kvoteåret avsluttes 31. mars 2010.

 

• Fartøy som ikke tidligere har deltatt i den kvoteregulerte fangsten må fremstilles for kontroll for Fiskeridirektoratets regionkontor, og være godkjent før de kan delta i fangsten.

[/raw]