En mer innovativ ristløsning som effektiviserer rekefisket for den minste rekeflåten er nå tilgjengelig på markedet.


( 03.08.2017 )


Det kommer fram i et FHF-prosjekt som ble avsluttet i fjor. Reketrålerne vil med dette nye sorteringssystemet kunne begrense fisket av småreker, og levere mer kokte reker til en høyere pris. Et slikt system er av stor betydning, både økonomisk og ressursmessig for fartøyene, ettersom de vil kunne tilpasse fangstene mer til etterspørselen.

Video-observasjoner av risten under fiske ombord i M/S Caprice.

Videreført

Det er Havforskningsinstituttet (HI) som har stått i spissen for prosjektet, i tett samarbeid med Fiskeridirektoratet og representanter fra næringen. Prosjektgruppa ble ledet av innleid konsulent og tidligere leder for senter for miljøvennlig fangstteknologi (CRISP) ved HI, John Willy Waldemarsen, som var med å teste nye ristløsninger om bord i M/S Caprice og M/S Mersey i starten av april i fjor. Også seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, Robert Misund, reketrålskipper på MS Svanesund, Øyvind Johansen, og fiskebåtreder Frode Jensen deltok i prosjektet.

Waldemarsen forteller at dette arbeidet har blitt videreført i regi av Fiskeridirektoratet, med sikte på tilpassing til de større reketrålerne. Den totale budsjettrammen for prosjektet var på 2,15 millioner kroner, der FHF bidro med kroner 300 000 og Fiskeridirektoratet med 1,85 millioner kroner.

Siste utviklingen av en ristløsning som er laget i helstøpt plast, under fiske ombord i M/S Mersey.

Håndterbart

Forsøk som ble gjort i 2014 og 2015 har hatt som mål å avklare om dette sorteringssystemet er et konsept som rekeflåten kan håndtere, samt om utsorteringen av småreker har vært god. For å dokumentere det siste er det brukt småmasket oppsamlingspose bakenfor 9 og 10 millimeter ristene. Erfaringene fra disse forsøkene har vist at dette er et sorteringsverktøy som kan bidra til at fangst av småreker, kan reduseres betydelig.

Resultatene viser at ristkonseptet er like lett å håndtere som en tradisjonell sorteringsrist for reketrål. Det er også dokumentert at småreker utsorteres gjennom rister på 9, 10 eller 11 millimeter spileavstand i forkant av hovedrist med 19 millimeter spileavstand. Tre seleksjonssystem har til nå vært utprøvd om bord i kommersielle reketrålere.

Undervannsopptak av ristløsning i helstøpt plast, i sorteringsfunksjon.

Stor betydning

Et slikt sorteringssystem, som sorterer ut småreker i sjøen vil være av stor betydning, både økonomisk for fartøyene, men også ressursmessig. Ved bruk av denne ristløsningen kan reketrålerne begrense fisket av småreker, og fangstene blir mer tilpasset avsetningen. Rekeflåten i Nordsjøen og Skagerrak kan derfor, innen sine fartøykvoter, fiske og levere mer kokte reker til høyere pris. Det gjør at rekefisket i disse områdene kan defineres som bærekraftig.

-Det gjenstår noe arbeid for en kommersiell ristløsning til den større rekeflåten, men prosjektet og resultatene er av stor næringsnytte for rekeflåten i sør, sier Rita N Maråk, fagsjef i FHF i en pressemelding.