Fiskeri- og kystdepartementet har i dag meldt at det ikke innføres noen Hardangerfjordforskrift. – En klok konklusjon, sier Geir Andreassen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).


( 17.04.2013 )


[raw]

I pressemeldingen fra departementet heter det at man har lagt stor vekt på høringsuttalelsene som er kommet inn.

 

– Vi mener dette er en riktig konklusjon i denne saken. Næringen i Hardangerområdet har de siste årene tatt store investeringer i omstilling og forbedring av produksjonen, og utviklingen har vært positiv, sier Andreassen.

 

FHL skrev i sitt høringssvar senest i mars i at det ikke er behov for en særskilt regulering av havbruksaktiviteten i Hardangerfjorden, slik forskriftsutkastet la opp til. Dette er et standpunkt FHL har stått på hele tiden.

 

Departementet melder også at restriksjonene knyttet til nye tillatelser og lokaliteter blir videreført, men signaliserer samtidig at Hardangerfjorden skal være med i utviklingen av nye løsninger som kan bidra til ytterligere miljøforbedringer i næringen.

 

– Usikkerheten som denne prosessen har skapt for næringen i området, har i seg selv vært skadelig for videre utvikling. Dette har vært en lang og krevende prosess, både for myndighetene og for næringen, og med denne beslutningen er det bra at det blir satt punktum, sier Geir Andreassen.

 

I og med at næringsaktørene i samarbeid med forvaltningen har oppnådd gode forbedringer over de siste årene, er dette også et godt grunnlag for å videreføre og utvikle den viktige og store sjømatproduksjonen i regionen.

 

Pressemeldingen fra Fiskeri- og kystdepartementet:

Hardangerfjordforskrifta ikkje innført

Det blir ikkje innført ei særskild regulering av biomassen i oppdrettsanlegga i Hardanger, slik det var forslag om i høyringa i februar i år.

 

Avgjerda er tatt i samråd med andre berørte statsrådar. – Vi har mellom anna lagt stor vekt på høyringsfråsegnene frå fagetatar, kommunar og fylkeskommunar, seier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

Restriksjonane på etablering av nye løyve og lokalitetar blir vidareført. – Nye og meir miljøvennlege produksjonsløysingar må kunne takast i bruk også i Hardanger. Området vert prioritert når det gjeld ein slik ny modell for lakselusforvalting og tiltak mot rømming som det er gjort framlegg om i sjømatmeldinga, seier fiskeri- og kystministeren.

[/raw]