DEL

Fiskeri- og kystministeren har fastsett ein kvote på 1286 dyr for vågekval-fangsten i 2011. Kvoten er den same som for 2010. Det vil i 2011 vere fri fangst i alle fangstområda, bortsett frå i havområda ved Svalbard, der delkvoten er sett til 65 dyr. Kvoten er innanfor eit intervall som forskarane i vitskapskomiteen i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC) legg til grunn skal gi fullgod sikkerheit for berekraftig fangst av vågekvalbestanden.


( 17.12.2010 )

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.