Kystmagasinet 8.15: Stevie G Jon Kristinn Stefansson søkte om ervervstillatelse til fartøyet «Nero» F-35-G. Ervervstillatelsen ble innvilget, men Fiskeridirektoratet region Finnmark avslo rett til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område.

Søker hadde etter regionkontorets oppfatning ikke vært bosatt i Øst Finnmark, herunder Nordkapp og Porsanger, de siste tolv månedene slik deltakerforskriften krever.

I avslaget blir det forklart at det er avgjørende for bostedsspørsmålet hvor Stefansson har hatt sin «regelmessige døgnhvile» i 12-månedersperioden fra og med 15.9.2014 – 14.9.2015. I starten av denne perioden var Stefansson registrert som bosatt i Gamvik. Vi har ingen holdepunkter for å betvile at Stefansson faktisk tok sin regelmessige døgnhvile i Gamvik frem til november 2014 da han for til Island for rehabilitering. Der oppholdt han seg frem til han igjen ble registrert med adresse i Mehamn fra 1.8.2015.

Etter denne datoen og frem til søknadstidspunktet, som er 14.9.2015, legger direktoratet til grunn at Stefansson tok sin regelmessige døgnhvile i Mehamn. Perioden fra slutten av november 2014 frem til og med 8.7.2015 utgjør imidlertid sju måneder og 8 dager, hvor han ikke har vært bosatt i Øst-Finnmark. Derved kunne Stefansson se langt etter kongekrabbekvote.