I slutten av april søkte Bustingan Support AS, som eier fartøyet Trond-Anton, om tillatelse til å benytte leiefartøy i forbindelse med havari. Årsaken var at det under fiske oppsto feil på hydraulikk- og vannsystemet om bord.

Etter undersøkelser på Ballstad Slip ble det fastslått at kraftuttaket på giret hadde havarert. Slik det lå med lang leveringstid på deler for reparasjon, så det ut som vinterog vårfisket ble umulig å gjennomføre med Trond-Anton. Leveringstiden på deler var i følge Ballstad Slip to til tre måneder, og torskefisket ville dermed være over.

Bustingan Support AS søkte derfor om å få benytte fartøyet Steinryggen som leiefartøy. Men den gang ei. Ifølge direktoratet er skade på utstyr, tilbehør eller fiskeredskap som ikke er nødvendig for selve framdriften av fartøyet, ikke ansett som grunn for å oppfylle havarikriteriet. Den aktuelle skaden på kraftuttaket, som driver deler av hydraulikkanlegget med den følge at dekksutstyr og spylesystem ikke virket, anså ikke direktoratet som et havari i henhold til reglene.

Samtidig som direktoratet har skapet presedens for denne tolkningen av regelverket, har de likevel godkjent et havarert RSW-anlegg som et havari som gir mulighet til å bruke leiefartøy. RSW-anlegget er ikke på noen måte koblet til et fartøy sin fremdrift, og er en type skade som stort sett bare rammer store kostbare havfiskefartøyer, ikke kystfiskefartøyer og sjarker.

Advokat Bjørn Kvello i Fiskarlaget har i en klage på vedtaket skrevet: Klager er ikke enig i at forskriften og betydningen av begrepet havari kan forstås så snevert som Fiskeridirektoratet region Nordland anfører. Formålet med å tillate leiefartøy er at det har vært oppfattet som rimelig at rederier som har vært utsatt for slike uhell skal kunne få mulighet til inntekter fra fiske og fangst i perioden fram til fartøyet er reparert.  En gjennomgang av direktoratets postjournal inneholder ikke noen kommunikasjon som tyder på at direktoratet har omgjort vedtaket.