DEL

Rådet er gitt med bakgrunn i resultatene fra den internasjonale benchmark-evalueringen fra februar 2014 i København.


( 12.05.2014 )

Rådet som kommer nå gir et langt mer positivt bilde av status for makrellbestanden. Grunnen er blant annet at resultatene fra mengdemåling av makrellbestanden fra den internasjonale tråltoktet, utviklet av Havforskningsinstituttet og gjennomført siden 2007, ble godkjent under benchmark-møtet. Resultatene fra dette pelagiske tråltoktet i Norskehavet og tilstøtende hav- og kystområder fører samlet til en betydelig økning i gytebestandsstørrelsen estimert fra den nye bestandsberegningsmodellen SAM (State-space Assessment Model)

 

Den historiske gytebestandsutviklingen er også kraftig endret, først og fremst på grunn av at merke-gjenfangst-metoden, som også er utviklet ved Havforskningsinstituttet, ble godkjent som ny tidsserie fra 1980. Den brukes nå til å korrigere fangststatistikken tilbake i tid.

 

Fangstene i 2014 skal da være mellom 927 000 tonn og 1,011 millioner tonn. ICES anbefaler at forvaltningsplanene skal gjennomgås og revideres for å reflektere den nye tilstanden til bestanden og de reviderte føre-var referansepunktene.

 

Dersom ICES legger til grunn rådgivning basert på langtidsutbytte (FMSY) som tilsvarer FMSY=0,25 gir dette en fangst på 1,174 millioner tonn makrell i 2014, tilsvarende en gytebestand på 4,628 millioner tonn.

 

Norge, Færøyene og EU har allerede avtalt en totalkvote på om lag 1,24 millioner tonn for 2014. Island har erklært en kvote på om lag 146 000 tonn, og Grønland en kvote på 100 000 tonn. I tillegg kommer Russland som enda ikke har satt noen egen kvote for 2014. De totale internasjonale makrellfangstene kan komme opp i om lag 1,4 millioner tonn i 2014.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.