DEL

Statistikk fra Fiskeridirektoratet viser at utenlandske fartøyer sine landinger av fisk i Norge har falt dramatisk de siste ti årene. Samtidig viser tallene at årsakene er flere.


( 20.08.2010 )

[raw]

Landingene av torsk, hyse, sei og annen torskefisk har falt fra 166.440 tonn i 2001 til 107.798 tonn i fjor. Samtidig viser tallene et dramatisk fall fra 2002 til 2003, etterfulgt av en periode med landinger av torsk og torskefisk under 1.000 tonn fram til 2006. Deretter skjer det en viss økning igjen.

 

Disse tallene gjenspeiler ikke bare endringer i kvoter, men også utviklingen med økt russisk lossing av fisk til frysebåter ute i havet, den politiske kampanjen for å få bedre kontroll med russisk overfiske og siden endringer i russisk lovgivning, som gjør at mer fisk losses i russiske havner.

 

I tiårsperioden opplevde norsk industri et toppår i 2002 da utenlandske fartøyer losset hele 362.184 tonn i norske havner. I 2005 sank losset kvantum til bare 62.235 tonn for å øke til hele 184.071 tonn i fjor. I 2002 losset utenlandske fartøyer hele 128.000 tonn makrell, 82.000 tonn lodde og 78.000 NVG-sild i Norge. Tre år senere ble det bare losset litt over 1.000 tonn NVG-sild, under 5.000 tonn kolmule og 45.000 tonn makrell. I fjor var det i første rekke 81.500 tonn makrell og 67.500 tonn NVG som dro kvantumet opp til det høyeste siden 2003.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.