North-Berwick/Skottland: Britiske fiskere og forskere har gått sammen for å sikre en mer bærekraftig hummerbestand langs kysten av UK.


( 18.11.2016 )


Hummer er en av de mest verdifulle artene i skotsk og britisk fiskerinæring, både for inntekten til de lokale fiskerne og for eksportverdien arten har. Bruk av tradisjonelle metoder som teiner for å fiske hummer og krabbe har i utgangspunktet minimal effekt på bestandene, men moderne og mer effektive måter å transportere levende skalldyr på har gjort at fisket og den globale etterspørselen har økt betraktelig.

BEHOLDER

Etter kort tid i inkubatorene plasseres hver yngel i egne celler i beholdere, for å unngå at de angriper hverandre. Foto Northbay Shellfish Ltd.

Egne klekkerier

Torsk er hummeryngelens største trussel, og som en følge av en svak torskebestand i Norskehavet over en tiårs periode, har det frem til nå vært gode tider for bestander av hummer på østkysten av Skottland.

Men bestanden av hummer kan igjen være truet ettersom torskebestanden nå er på sitt høyeste nivå på ti år. Lokale fiskere og forskere har derfor etablert egne klekkerier og oppdrett enkelte steder for å styrke bestanden av hummer, og gjøre den mer robust for predatorer og fisket i fremtiden. Prosjektene går ut på at lokale fiskere leverer levende og eggbærende hunner til klekkeriene, der de blir oppbevart i tanker til eggene er klekket ut. I sjøen kan hunnen bære eggene i flere måneder dersom temperaturen ikke er riktig. I klekkerier kan man regulere temperaturen for å fremprovosere og regulere klekkingen mye mer effektivt.

Inkubatorer 1

Når hummeryngelen er klekket ut, fjernes de fra hunnen til inkubatorer.

TANKER

Eggbærende hunner legges i tanker til eggene er klekket ut. Deretter settes hunnene ut i sjøen igjen. Foto: Northbay Shellfish Ltd.

Prototype

Konseptet bak hummer-anleggene, som har fått navnet Aquahive, ble utviklet av gründerne og grunnleggere av Shellfish Hatchery System Ltd, Dennis Gowland og Richard Land, i 2007. Den første prototypen ble prøvd ut på Orknøyene ved anlegget til Orkney Lobster Hatchery i august samme år.

-Aquahive er basert på konseptet med vertikal stabling av beholdere i en sylinder, der hver beholder er delt inn i celler til hver enkel yngel, slik at de ikke angriper hverandre. Sirkulasjonen i sylinderen kan veksles mellom normal og aktiv syklus ved fôring over en periode, eller ved behov for å mate hvert enkelt lag av yngel. Sylinderen er bygget med et resirkulerende biofilter, som gjør at varmeenergien fra pumpene brukes for å øke temperaturen og dermed gi økt vekst og skallskifte hos yngelen, forteller Gowland, som også er daglig leder i selskapet.

HUMMER

Levende og eggbærende hunner leveres av lokale fiskere til klekkeriet i North-Berwick, forteller sjefstekniker Brydon Lord.

Hummer-klekkerier

Et av hummer-prosjektene ligger i North-Berwick, på østkysten av Skottland, bare en halvtimes togtur fra Edinburgh. De to andre prosjektene er lokalisert i Cornwall, på sørvestkysten av England, og på Orknøyene. Sistnevnte er for øvrig Europas største hummeroppdrett, og har en forventet produksjon på cirka 100 000 hummeryngel i år. Siden 2008 har 375 000 hummeryngel blitt satt ut i sine naturlige habitater. Sjefstekniker ved Firth of Fourth Lobster Hatchery i North-Berwick, Brydon Lord, viser gjerne besøkende rundt i klekkeriet og forteller om prosessen. Her ligger 16 eggbærende hunner i hver sin beholder, klare for å klekke ut eggene. Når de har klekket ut sine larver settes de ut i sjøen igjen.

-En hummerlarve er så lett at den flyter opp til overflaten, og ved hjelp av sirkulasjon i vannet fraktes den ned i egne beholdere, slik at ikke hunnen spiser opp sine egne larver. Etter noen dager tas de opp og legges i individuelle celler i en sylinder. Her fôres de opp til de er klare til å settes ut i sjøen, forteller han.

SETTES UT

Når hummer-yngelen er nådd stadiet 6-7 settes den ut i sjøen, i nærheten av der hunnen er fisket. Foto: Northbay Shellfish Ltd.

Større interesse

Hummeryngelen utvikler seg i ulike stadier, og ved videreutvikling av prototypen har man klart å redusere veksttiden til yngelen. Tidligere nådde den stadiet 6 på rundt 60 dager. Nå har man redusert tiden til 24 dager, noe som har gjort at man har klart å sette ut 96 000 yngel på stadiet 6, i motsetning til bare 45 000 yngel på stadiet 5 tidligere. Selv om dødeligheten er relativt stor har de klart å redusere dødeligheten i klekkeriet, og årlig planlegges det å sette ut et titalls tusen yngel.

Klekkeriet i North-Berwick ble startet opp for sju år siden, og er lokalisert ved Sjøfuglsentret i den lille havnelandsbyen. Den er drevet som en veldedig organisasjon, og er derfor avhengig av sponsorer, donasjoner og tilskudd for å drive sin virksomhet. Men som Lord sier; de gjør dette for å få en bærekraftig hummerbestand i området slik at fiskerne har et stabilt fiske og inntekt.

I tilknytning til selve klekkeriet har de etablert en eget opplysnings- og utdanningstank, der studenter, elever og besøkende kan lære om prosjektet og om hummer. De siste par årene har de opplevd en økende interesse for prosjektet, både fra media, skoler og universiteter. Studenter fra hele Europa innen miljø, akvakultur og marinbiologi besøker anlegget i North-Berwick for å lære mer om prosjektet. Tidligere i vår ble de også tildelt akvakulturprisen under Scottish Rural Awards 2016.

Container 1

Klekkeriet og inkubatorene er installert i mobile containere.

Stabilt fiske

Skalldyr har gjennom mange tiår vært en av hovedkomponentene i den britiske fiskerinæringen, og størsteparten av fisket etter skalldyr gjøres i kystnære farvann av den minste fiskeflåten, som også utgjør den største andel av den totale fiskeflåten. Siden 1960-tallet har landingene av skalldyr ved britiske havner blitt femdoblet. Dette skyldes både bedre innrapportering av landingene, men også et større fiske etter skalldyr. Ser man bort fra sjøkreps, som er eneste arten som er kvotebelagt, er fiske etter skalldyr mindre regulert enn annet fiske, noe som kan være årsaken til økte landinger.

Den årlige statistikken fra UK Sea Fisheries viser at det i 2014 ble landet 756 000 tonn fisk og skalldyr til en verdi av £861 millioner av britiske fartøyer. Av dette var 20 % eller 151 000 tonn skalldyr, til en verdi av £292 millioner. I perioden 2010 til 2014 lå kvantum skalldyr for hele UK på mellom 150 000 -165 000 tonn, men i løpet av de siste årene har det derimot vært en svak nedgang i landet volum. Basert på landet volum står artene kamskjell, krabbe og sjøkreps for 70 % av landet kvantum og verdi.

Visningstank 1

Visningstank med hummer er en selvfølge.

Høyeste snittpris

I 2014 ble hele 41 % av det totale kvantum av skalldyr landet i Skottland. Det utgjorde 61 500 tonn. England var en god nummer to med 38 %, etterfulgt av Nord-Irland (10 %), Wales (7 %) og øygruppene (Shetland, Orknøyene 4 %). Topp tre havner i hele UK når det gjelder landinger av skalldyr er Fraserburgh (Skottland), Brixham (England) og Leigh-on-Sea (England). Disse tre havnene stod for totalt 11 % av mottatte landinger i 2014.

For Fraserburgh har landet volum blitt halvert, fra 12 500 tonn til 6 200 tonn, i perioden fra 2010 til 2014, mens det for Leigh-on-Sea har gått motsatt vei. Her har landet volum gått fra 800 tonn til 4 500 tonn i samme periode. Snittprisen per tonn skalldyr har økt med 10 % siden 2010, men det finnes derimot store forskjeller i snittpris mellom artene. Hummer er den arten som har høyeste snittprisen med £9890 per tonn (2014). Muslinger, som har lavest verdi av skalldyrartene det fiskes etter, har doblet sin snittpris siden 2010. En annen art, kongekamskjell, har svinget mye i snittpris de siste fem-seks årene, og lå i 2014 på £1957 per tonn.

Verdifull 1

Anlegget i North-Berwick har egen visningscontainer der elever og besøkende kan lære om hummer og prosjektet, kan Brydon Lord fortelle.

Viktig marked for hummer

Store deler av kvantum skalldyr som fiskes i britiske farvann havner ikke på britiske tallerkener. UK er en nettoimportør av sjømat, og mye av skalldyrene eksporteres. UK eksporterte 500 000 tonn fisk og skalldyr i 2014, til en samlet verdi på cirka £1,6 milliarder. 16 % eller £760 millioner kom fra skalldyr. I perioden 2010 til 2014 opplevde man en eksportnedgang for skalldyr på 17 %, selv om noen av artene har økt i fangstvolum.

Eksporten av hummer har derimot økt fra 2300 tonn i 2010 til 9400 tonn i 2014. Hele 90 % av landet skalldyr eksporteres til EU-markedet. Frankrike er største importør av britisk skalldyr med et importvolum på cirka 20 000 tonn til en verdi av £150 millioner. Etterfulgt av Spania (17 000 tonn), Italia (10 000 tonn), Nederland (9000 tonn), Irland (7000 tonn), Sør-Korea (3000 tonn), Kina (3000 tonn), Tyskland (2500 tonn), Portugal (2500 tonn) og Vietnam (1500 tonn).