Prisene gikk opp, men resultatet ned i et kvartal der tilgangen på fisk var vanskelig og prisene på råvaren økte ytterligere. Driftsresultatet endte på -15 millioner kroner.


( 19.02.2016 )

Norway Seafoods hadde en omsetning i fjerde kvartal på 433 millioner kroner, en nedgang på 7 millioner kroner i forhold til samme periode i 2014. Nedgangen skyldes lavere volumer. Produksjonen av filetprodukter ble redusert. Høye råstoffkostnader bidro til svake marginer i driften. Disposisjoner i forbindelse med årsoppgjøret bidro til det negative driftsresultat.

– Det er en bra etterspørsel etter produkter av torsk og hvitfisk, men høye råvarepriser og lav tilgjengelighet av råvarer medførte negativt driftsresultat, sier konsernsjef Thomas Farstad.

Norway Seafoods’ resultat før finansposter (EBIT) var -15 millioner kroner i fjerde kvartal, mot -8 millioner kroner i samme periode i fjor. EBIT-marginen for konsernet var på -3,6 prosent, mot -1,9 prosent i fjerde kvartal i 2014. Kontantstrøm fra driften i kvartalet var -56 millioner kroner, mot 34 millioner året før. Resultatet etter skatt var -28 millioner kroner (-46 million kroner i samme periode i fjor). Netto rentebærende gjeld økte til 335 millioner kroner (270 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal 2015). Egenkapitalandelen var 9,2 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 13,8 prosent ved utgangen av forrige kvartal.

For regnskapsåret 2015 endte driftsresultatet før amortisering og avskrivninger (EBITDA) på -9 millioner, en svekkelse fra 4 millioner i 2014. Driftsresultatet (EBIT) for hele 2015 var på -18 millioner kroner, mot -34 millioner kroner i 2014. Resultat etter skatt for videreført virksomhet endte på -38 millioner kroner, en reduksjon fra -74 millioner kroner i 2013.

Fjerde kvartal hadde en dårlig tilgjengelighet på torsk. Lagerbeholdningen av ferdige produkter ble ytterligere redusert. Implementering av ny produksjonsteknologi startet opp i anleggene etter tidligere faser med industriell testing.

– Vi opplever at innsatsen for å styrke torskens posisjon gir resultater. Det er bra etterspørsel i markedet, og vår viktigste prioritet nå er å få prisøkningen på råvarer helt gjennom i markedet. Ved årsskiftet etablerte vi Norges beste kjøpestasjon for fisk i Båtsfjord og vi har startet innfasing av ny teknologi andre steder i selskapet. Sjømatindustrimeldingen er også et forsiktig steg i riktig retning for å legge bedre til rette for sjømatindustrien i Norge, sier Thomas Farstad.