Norges Råfisklag og fiskeindustrien forhandlet 15. september 2021 minstepriser for fisk gjeldende for høstsesongen. 

Partene diskuterte fiskerikriminalitet i næringen i møtet og ønsker å signalisere til myndighetene at fysiske kontroller og tilstedeværelse ved landing av fangster må prioriteres framover.

Artene torsk, hyse og sei følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på www.rafisklaget.no. Rund sei under 1,6 kg ble i vår tatt ut av den dynamiske modellen og satt til kr 5,00 pr. kg. Denne prisen ble forlenget ut oktober 2021.

Endringer i minsteprisene for fisk fra og med mandag 20. september 2021: 

Lyr over 2,0 kg                                                                      kr 13,00          (+ kr 1,00)

Lyr 1,0-2,0 kg                                                                       kr 11,00          (+ kr 1,00)

Lysing over 2,0 kg sløyd med hode                                          kr 18,00          (tidl. fri pris)

Lysing 1,0-2,0 kg sløyd med hode                                           kr 15,00          (tidl. fri pris)

Lysing under 1,0 kg, over minstemål sløyd med hode                kr 10,00          (tidl. fri pris)