Kystmagasinet 2.15: I snitt leverer hver fisker som arbeider om bord i båter registrert i Hirtshals fangst verdt 3.581.000 danske kroner. Fiskerne i tre havner, skiller seg klart ut som de desidert beste når det gjelder fangstverdi per fisker. I tillegg til Hirtshals gjelder det fiskerne i Esbjerg og Skagen.

Fiskerne på fartøyer registrert i Esbjerg leverte i fjor i snitt fisk til en fangstverdi av 3.165.590 danske kroner, mens fiskerne i Skagen kan vise til en gjennomsnittlig fangstverdi på 2.794.187 danske kroner.

 

I tillegg til nevnte havner leverte fiskere på båter registrert i Rønne på Bornholm fisk til en verdi av nesten 1,28 millioner danske kroner hver, mens fiskerne som jobber om bord i båter hjemmehørende i Holstebro og Skive fisket for 1,26 millioner danske kroner.

Danske havner 2

Isafold, en av flere store pelagiske fartøyer hjemmehørende i Hirtshals på vei inn i havnen.

 

Driftig fiskerimiljø ved Limfjorden

Utenfor Danmark er ikke Holstebro og Skive kjent som noe fiskerimiljø. Det viktigste lokale fiskeriet er blåskjellskraping i Limfjorden. Båter fra Holstebro og Skive leverte i fjor cirka 22.000 tonn blåskjell. Men det er ikke i Limfjorden de største verdiene skapes. Fiskebåtredere fra Holstebro og Skive drifter båter som opererer ut fra en rekke havner i Danmark. I Danmark skilles det mellom stedet hvor et fiskefartøy er registrert og stedet fiskefartøyet har som såkalt basishavn.

 

Hele 276 fiskefartøyer er registrert i Holstebro og Skive. Til sammenligning er det bare 88 fartøyer som har kjenningsbokstaven S – for Skagen og 104 som er registrert i Hirtshals med kjenningsbokstavene HG.

 

Blant fartøyene som eies av fiskere i Holstebro og Skive er ni bomtrålere og 85 garnbåter, hvorav 36 har Thyborøn og 24 har Thorsminde som basishavn. Det er heller ikke gitt at alle de 408 fiskerne som arbeider på de 276 fartøyene er bosatt i Holstebro eller Thorsminde. Men siden båtene er hjemmehørende her, og det i snitt er under to fiskere per fartøy, er det grunn til å anta at svært mange har sin bakgrunn eller sitt bosted her. Det gjør de to byene på sørsiden av Limfjorden til ett av de mest produktive fiskerimiljøene i Danmark.

Danske havner 3

Hvide Sande har ingen store pelagiske fartøyer i flåten. Likevel er gjennomsnittlig fangstverdi per fisker nesten 600.000 danske kroner.

 

Hirtshals helt på topp

Det er likevel ikke noe sted som slår Hirtshals i fangstverdi per fartøy. Havnens båter og områdets fiskere er de desidert mest produktive i hele Danmark, målt i fangstverdi per fisker. Det er flere årsaker til dette. En viktig årsak er en enorm strukturering av dansk fiskeflåte. Siden 2000 er antall danske fiskefartøyer redusert fra 4.141 til 2.457. Samtidig er antall fiskere er mer enn halvert fra 6.452 til 3.122. Mye av struktureringen har skjedd ved at kvoter er solgt til redere med mer effektive båter.

 

Hirtshals har noen av de mest effektive og «kvoterike» pelagiske fartøyene i Danmark, og disse fartøyene står for cirka 470 millioner av HG fartøyene sin totale fangstverdi på 616 millioner danske kroner.

Danske havner 4

Skagen er havnen med tredje størst inntjening per fisker.

 

De viktigste fangstmaskinene i Danmark er som nevnt de pelagiske fartøyene. Disse består av Esbjerg-båtene E 349 Cattleya og E 532 Rockall, Hirtshalsbåtene HG 62 Beinur, HG 264 Ruth, HG 265 Asbjørn og HG 333 Isafold, Hanstholmbåten HM 379 Lingbank, Holstebrobåten L 303 Ariadne, Skagenbåtene S 144 Themis, S 205 Ceton, S 264 Astrid og S 349 Gitte Henning.

 

Disse båtene er alle hjemmehørende i de havnene som har høyest fangstverdi per fisker. Nevnte havner har også de største andelene av kvotene på pelagisk fisk, både til konsum og industri.

 

Når båter registrert i Hanstholm/Thisted er blant fartøyene med gjennomsnittlig fangstverdi per fisker på over en million danske kroner, betyr nok fangsten til fartøyer som den 41 meter lange Lingbank noe. Men under en fjerdedel av fangsten til fartøyene som er registrert i Hanstholm, er pelagisk fisk. At hver fisker fra Hanstholm likevel klarer å levere fisk til en verdi på over en million danske kroner årlig, skyldes en effektiv flåte som i hovedsak fisker hvitfisk og flatfisk. Torsk alene utgjorde 70 millioner danske kroner av Hanstholmfartøyene sin fangst i fjor.

Danske havner 5

Hanstholmfartøyene leverte torsk verdt 90 millioner kroner i fjor. Det var medvirkende til at fangstverdien ble på over en million danske kroner per fisker.

 

Dårlige resultater for ålefiskere

Lavest fangstverdi hadde fartøyer og fiskere som er hjemmehørende i Køge. Der oppnådde fiskerne en fangstverdi på bare 73.910 kroner. Over halvparten av denne verdien kom fra fangst av ål. 53 av 67 fiskere i Køge oppgir fiske som deres hovedinntekt. Men med så lav inntjening er nok de aller fleste av disse fiskerne enten i andre fulltidsjobber eller pensjonister.

 

Slik er tabellene laget

I tabellene vi har satt sammen har vi sjekket antall fartøyer registrert på hvert sett av kjenningsbokstaver. Deretter har vi sjekket samlet fangst i kvantum og verdi for fartøyer registrert med de ulike kjenningstegnene, og så regnet ut gjennomsnittlig fangst per fisker, eller besetningsmedlem som er definisjonen i dansk statistikk, laget av Natur Erhvervstyrelsen, som er en del av Departementet for matvarer varer, landbruk og fiskeri.

 

I tillegg har vi satt sammen en tabell som viser utvikling i antall fartøyer og antall fiskere i de enkelte havner. Hirtshals er den av de større havnene med størst reduksjon i antall fartøyer og antall fiskere. At Hirtshalsfiskerne også er de med størst inntjening er et resultat av både dette og at redere herfra har kjøpt opp kvoter og fartøyer fra andre havner.

 

Uansett er ikke tallene mulig å bortforklare. Fiskerne i Hirtshals er de med størst inntjening i hele Danmark. De fisker i snitt for nesten 700.000 danske kroner mer enn fiskerne fra Esbjerg, som er på en andre plass, og over en hel million danske kroner mer enn fiskerne fra Skagen.

Danske havner 6

Hanstholm har en svært lønnsom hvitfiskflåte. Til tross for at havnen sin flåte i bare begrenset grad fisker etter pelagisk fisk, er inntjeningen over en million kroner per fisker.

 

Danmark. Antall fartøyer og fiskere fordelt på verdi 2000 – 2014

Registrert sted   Fartøyer Fiskere Tonn Verdi DKR1000 DKR per fisker
Hirtshals 104 160 158.444 616.162 3.851.012
Esbjerg 29 61 57.207 193.101 3.165.590
Skagen 88 155 154.462 433.099 2.794.187
Rønne 99 146 22.565 186.769 1.279.239
Holstebro og Skive 276 408 163.569 505.937 1.264.842
Hanstholm – Thisted 213 285 50.293 296.490 1.040.315
Frederikshavn 136 200 22.419 171.620 858.100
Haderslev 24 32 851 23.893 746.656
Sønderborg 47 49 17.231 30.228 616.897
Århus 82 99 24.251 59.074 596.707
Hvide Sande 243 301 33.025 174.904 581.976
Randers 41 47 948 20.651 439.382
Helsingør 132 150 7.971 53.942 359.613
Vejle, Fredericia, Horsens 35 37 6.823 11.253 304.135
Ålborg 68 72 5.788 17.490 242.916
Odense 83 94 6.054 20.776 221.021
Svendborg 190 205 4.069 43.021 209.858
Næstvedt 173 193 5.835 29.359 152.119
København 45 55 356 6.594 119.890
Nykøbing – Falster 143 153 979 16.784 109699
Kalundborg 69 73 1.497 7.599 104.095
Korsør 76 80 557 8.037 100.462
Køge 61 67 181 4.952 73.910
Totalt 2.457 3.122 693.956 2.253.034 721.663

Kilde: NaturErhversstyrelsen

 

Danmark. Antall fartøyer og fiskere fordelt på havner 2000 – 2014

2000 2005 2010 2014
Havn Fartøyer Fiskere Fartøyer Fiskere Fartøyer Fiskere Fartøyer Fiskere
Esbjerg 117 401 71 235 45 99 29 61
Frederikshavn 244 403 184 298 149 219 136 200
Haderslev 58 87 32 48 31 41 24 32
Hanstholm – Thisted 244 427 248 390 255 358 213 285
Helsingør 159 230 141 184 132 156 132 150
Hirtshals 162 421 152 331 121 214 104 160
Holstebro og Skive 404 810 327 679 307 456 276 408
Hvide Sande 354 594 246 403 244 312 243 301
Kalundborg 151 175 103 115 90 94 69 73
Korsør 138 151 100 107 89 93 76 80
København 77 96 59 70 48 57 45 55
Køge 101 119 77 86 68 73 61 67
Nykøbing – Falster 272 302 211 229 171 181 143 153
Næstvedt 309 375 273 321 222 254 173 193
Odense 126 165 98 122 81 96 83 94
Randers 64 74 58 74 54 60 41 47
Rønne 218 347 173 261 122 175 99 146
Skagen 143 297 116 207 91 140 88 155
Svendborg 306 348 251 281 212 225 190 205
Sønderborg 86 94 64 67 53 54 47 49
Vejle, Fredericia, Horsens 68 75 53 61 48 54 35 37
Ålborg 138 170 89 108 86 95 68 72
Århus 202 258 138 174 100 118 82 99
I alt 4.141 6.452 3.265 4.853 2.819 3.624 2.457 3.122

Kilde: NaturErhversstyrelsen