DEL

Havyard Group ASA hadde nok et godt år og oppnådde i 2013 et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 199 millioner.


( 21.03.2014 )

Resultat før skatt var på 190 millioner (215 millioner i 2012), noe som gir en resultatgrad på 10 % av en omsetning på 1 987 millioner (1 427 millioner i 2012).

 

I forbindelse med prosessen rundt børsnotering av selskapet har regnskapsprinsippene blitt endret for å tilfredsstille IFRS (International Financial Reporting Standard). Dette gjelder regnskapet for 2013 og sammenligningstallene for 2012.

 

Investering i produktutvikling

2013 var et år med store investeringer i utvikling av nye produkt. I løpet av året ble det blant annet skrevet kontrakt på bygging av 7 nybygg til kunder fra Norge, Danmark, Island, Nigeria, India og Russland. Alle nybyggene var av Havyard designTM skal brukes innen offshore oljeindustri, fiskeri, oppdrett, operasjoner i Arktis og offshore vindkraft. Hele fire av designene er nyutviklinger.

 

– Produktutvikling er investering i framtiden, sier konsernsjef Geir Johan Bakke i Havyard Group ASA. – Visjonen til Havyard er «improving life at sea», fortsetter han, og for å etterleve visjonen og forsterke våre konkurransefortrinn må vi kontinuerlig forbedre oss og utvikle nye produkt. Vi kostnadsfører i all hovedsak utviklingen av nye design og dette reduserer resultatmarginen, sammenlignet med en aktivering, som gjør at 10 % margin blir sett på som meget bra. Vi forventer imidlertid at investeringen i produktutvikling og nye kunder vil gi grunnlag for videre vekst og utvikling av konsernet. Havyard Group er et internasjonalt skipsteknologikonsern med produkter og kompetanse innen store deler av verdikjeden fra design til bygging og støtte til skip i operasjonell drift og det gir oss et solid fundament og muligheter til videre utvikling, sier Bakke.

 

Bilde 1

Konsernsjef Geir Johan Bakke i Havyard Group ASA har god tro på fortsatt vekst så lenge man fokuserer på kontinuerlig forbedring og utvikling av gode produkter. FOTO Siv Nærø.

 

Gode utsikter

Offshoremarkedet er svært avhengig av oljeprisen og utgiftsnivået i olje- og gassindustrien, og pr. tiden er det sterke makroutsikter for investeringer i større subsea fartøy som følge av høy oljepris. Utsiktene for den nærmeste fremtid er fortsatt gode, og påvirkes av nøkkelfaktorene pris og etterspørsel på olje og gass, investeringsvilje samt det politiske og økonomiske miljøet generelt.

 

Utviklingen i investeringsviljen til selskaper på norsk sokkel har fått mye omtale den siste perioden. Veksten i investeringene antas å fortsette, om enn i en lavere takt, men det er Havyard Group sin vurdering at aktiviteten i sektoren som helhet vil holde seg på et høyt nivå.

 

Vekst og etterspørsel innen skipsteknologi og verftsindustrien for fiskeri- og havbruksfartøy påvirkes av nøkkelfaktorene sjømatkonsum og teknologisk utvikling. FNs mat og landbruksorganisasjon (FAO) anslår at i 2030 vil sjømatproduksjon fra akvakultur ha økt fra 45 millioner tonn til 85 millioner tonn. Teknologien for fangst og produksjon av fisk er gjenstand for kontinuerlig endring på grunn av innovasjonsprosesser og fornyingsprosesser. Dette gir igjen mulighet for vekst innen markedene for Havayrds produkt både innen design, utstyr og skipsbygging.

 

På børs

Aksjonærene i selskapet har iverksatt en prosess med planlagt børsnotering av Hayard Group ASA i løpet av første halvår 2014. Som ledd i denne prosessen planlegger man å hente 100 millioner i ny aksjekapital, samt at dagens hovedaksjonær Havila Holding åpner for et nedsalg. Dette vil gi positiv effekt for selskapet både i forhold til potensielle kunder som har vært tilbakeholdne på grunn av Havilas Holdings eierpost i Havila Shipping og styrket mulighet for vekst gjennom tilført ny kapital.

 

Rigget for vekst i alle forretningsområder

Havyard Group er delt inn i fire forretningsområder og leverer produkt og tjenester til mange segment innen den maritime industrien. – At konsernet kan levere skipsdesign, skipsutstyr og konstruksjon av skip til både oljeindustri og fiskeindustri er en stor styrke, sier konsernsjef Bakke. – De fleste bransjene innen maritim industri er sykliske. Dette gjør at behovet for produkt og tjenester vil kunne variere over årene. Det vi imidlertid erfarer er at aktiviteten de forskjellige bransjene normalt ikke svinger i takt og det gjør at den totale etterspørselen fra den maritime bransjen ikke svinger like mye, noe som er positivt for oss. Brønnbåter til oppdrettsnæringen og serviceskip til offshore vindkraftproduksjon er blant produktene vi har utviklet i det siste og som vi har stor tro på framover, avslutter konsernsjef Bakke.

 

Havyard Ship technology

Hovedaktiviteten i dette forretningsområdet er konstruksjon og ferdigstilling av skip ved eget verft i Leirvik i Sogn. Nøkkelkompetansen til forretningsområdet er utvikling av skipsteknologi, prosjektledelse og produksjonsstyringssystem (ISO 9001 sertifisert). Skrogbygging blir utført under oppsyn hos samarbeidspartner i Tyrkia. Utrustning, ferdigstillelse, igangkjøring, testing og levering av komplette fartøy blir utført ved verftet i Leirvik. I tillegg leverer forretningsområdet skipsteknologikompetanse til eksterne verft som bygger Havyard designTM.

 

Følgende skip ble levert i 2013:

Bygg nummer Navn Rederi Leveringsdato
112 Ben   Nevis Global   Offshore 28.   februar 2013
111 Kongsborg Skansi   Offshore 15.   juni 2013
113 Makalu Global   Offshore 31.   august 2013
114 Lewek   Inspector Forland   Shipping 15.   november 2013
       

Forretningsområdet omsatte i 2013 for MNOK 1 480 og resultat før skatt ble MNOK 80,6. EBITDA var MNOK 83,7.

 

Ordrereserve for konsernet ved inngangen til 2014 på var 3 300 millioner med 9 skip i ordre ved eget verft hvor det siste skal leveres i tredje kvartal 2015.

 

Havyard Design & Solutions

Dette forretningsområdet relaterer seg til utvikling, salg og leveranser av skipsdesign, prosjektering og systempakker til verftet i konsernet og til eksterne verft og rederier over hele verden. Forretningsområdet har siden 2005 utviklet 22 typer design og det er pr. i dag solgt 71 designpakker med med Havyard designTM i Norge og internasjonalt.

 

Omsetningen i forretningsområdet var MNOK 263 i 2013, mens resultat før skatt ble MNOK 55,4. EBITDA var 57,2.

 

Havyard Power & Systems

Dette forretningsområdet har spesialisert seg på design, engineering og installasjon av elektriske systemer og utvikling og levering av systemer for kontroll og automasjon for skip. Forretningsområdet leverer egne produkter og systemer for integrerte automasjonssystemer, integrerte brosystemer samt navigasjons- og kommunikasjonspakker. I dette segmentet inngår også Havyard Production & Service Sp Zoo («HPR») som er en vesentlig leverandør av arbeidskraft til HST og HPS.

 

Power & Systems segmentet omsatte for MNOK 208 og resultat før skatt ble MNOK 41,2. EBITDA var MNOK 41,3.

 

Havyard Fish Handling & Refrigeration

I slutten av 2012 utvidet Havyard sin portefølje til å inkludere utstyr for fiske og oppdrett. Dette forretningsområdet utvikler, selger og leverer utstyr og systemer for fiskehåndtering om bord i fiskefartøy, brønnbåter og på landbaserte anlegg.
Omsetning for segmentet i 2013 var på MNOK 325, mens resultat før skatt ble MNOK 3,8. EBITDA var MNOK 15.

 

 

FAKTA HAVYARD GROUP ASA

 

Havyard Group ASA er et fullintegrert skipsteknologiselskap innen skipsdesign,

skipsbygging, systemleveranser og ettermarked.

 

Det er totalt ca. 770 ansatte i konsernet derav ca. 650 i Norge (130 i Herøy i Møre og Romsdal).

 

Hovedkontor til Havyard Group er lokalisert i Fosnavåg i Møre og Romsdal. Gruppen har kontor i Kina og Brasil.

 

Konsernet er delt opp i fire forretningsområder:

 

  • Havyard Ship Technology i Leirvik i Sogn (verft) og Fosnavåg og avdeling i Tyrkia
  • Havyard Design & Solutions med base i Fosnavåg og avdelinger i Stavanger, Polen og Kroatia
  • Havyard Power & Systems i Ålesund med avdeling i Polen
  • Havyard Fish Handling & Refrigeration AS med base i Fosnavåg og avdelinger på Vigra, i Tromsø, Haugesund og Peru

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.