DEL

Nord-Norges Rederiforening kan ikke akseptere at fjordlinjene skal begrense fisket på vandrende bestander som norsk vårgytende sild, lodde, makrell eller sei for flåten over 15 meter. De har derfor sendt et brev til Fiskeri- og kystdepartementet der de ber om at denne regelen endres.


( 28.10.2013 )

[raw]

Nord-Norges Rederiforening viser til at Fjordlinjene i utgangspunktet ble etablert for å verne kysttorsken. Forbudet mot å fiske med annet redskap enn konvensjonelle, for fartøy under 15 meter, kan ses i sammenheng med denne begrunnelsen.

 

Mindre fartøy som fisker med garn, line og juksa antas å være mindre effektiv enn større fartøy og har dessuten mindre mulighet til å fiske lengre ut fra kysten. Dette er for så vidt en rasjonell argumentasjon, men at dette også skal ramme fisket etter pelagiske bestander som lodde, sei, sild og makrell savner, etter det vi kan se, en god begrunnelse.

Nord-Norges Rederiforening aksepterer at torskefisket innenfor fjordlinjene begrenses til de minste fartøyene, dersom dette kan bidra til å redusere uttaket av kysttorsk. Det er imidlertid vanskelig å finne argumenter for å utestenge sildeflåten over 15 eventuelt 21 meter fra å fiske innenfor fjordlinjene. De siste par årene har silda igjen overvintret i nordnorske fjorder og det er derfor viktig for hele sildeflåten å kunne fiske silda mens den er kystnært.

 

Sildeflåten er forøvrig nødt til å kjøpe torsk til proviant om bord. Innblanding av torsk i sildefangstene har vært et minimalt problem og dersom dette likevel skulle skje, kan fisket stoppes med umiddelbar virkning. Fisket er for øvrig godt overvåket av både kystvakt og Overvåkningstjenesten for fiskefelt. Fordelen ved å fiske silda kystnært eller inne på fjordene er mange.

 

– For det første er dette et fiskeri som krever lite drivstoff og som dermed fører til lave CO2-utslipp og utslipp av andre skadelige gasser som NOx med mer. I statsbudsjettet for 2014 er det foreslått en økning i denne avgiften for å stimulere til reduksjon i utslippene fra fiskeflåten. Fjordlinjene innebærer at fisket må foregå 150-240 nm fra kysten og medfører et betydelig større utslipp fra flåten.

 

– For det andre etterspør fiskeindustrien i Nord-Norge silda fra
overvintringsområdene i nord. Kvaliteten er god til filetproduksjon, uten åte og silda har et bra fettinnhold i denne perioden. Fjordlinjene medfører at kun den minste sildeflåten får fiske og det blir dermed tatt langt mindre sild med kysten enn tidligere. Dersom silda overvintrer innenfor fjordlinjene vil dermed
hovedtyngden av sildefisket i denne perioden bestå av de aller minste fartøyene. Små fangster er for fiskeindustrien mindre attraktive enn større
fangster og den nordnorske industrien blir skadelidende.

 

– For det tredje blir resultatet av en slik politikk at fisket fra de større fartøyene vil foregå langt til havs på høsten og ved gytefeltene utenfor Møre på seinvinter/vår. Dette vil få konsekvenser for kvaliteten og dermed også prisen på norsk vårgytende sild som eksporteres fra Norge.

 

Nord-Norges Rederiforening kan ikke akseptere at fjordlinjene skal begrense fisket på vandrende bestander som norsk vårgytende sild, lodde, makrell eller sei. Nord-Norges Rederiforening ber derfor om at § 33 d i Utøvelsesforskriften endres i tråd med vårt forslag.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.