Noe av det viktigste arbeidet for bedre sikkerhet i fiskeflåten utføres av Statens Havarikommisjon. Vi har sett på to av ulykkene de har gransket i senere år, og hvilke konklusjoner kommisjonen har kommet med.


( 24.06.2011 )


[raw]

Kystmagasinet har sett på Havarikommisjonens rapporter i forbindelse med forliset av speedsjarken Marina og en drukningsulykke da fiskeren falt over bord fra sjarken Fredrik André.

Mandag 2. mars 2009 dro alenefiskeren fra Stø nordvestover i speedsjarken Marina med tre stamper line ombord. Fisket var meget godt. På grunn av mye fisk på bruket, kombinert med forholdsvis sterk strøm, ble det endret på linen etter at den første av de tre stampene var dratt. Det var normalt vintervær med sørøstlig laber eller frisk bris, periodevis opp i liten kuling. Vindbølgene (1,5 m mot nordvest) og tungsjø (2 meter mot nordøst) beveget seg i forskjellig retning og førte til urolig sjøtilstand med forsterkning av enkelte bølgetopper.

Idet dragingen ble avsluttet antar havarikommisjonen at det var opp i mot 1.500 kilo usløyet fisk om bord, i tillegg til dobbel linehaling med tilbehør. Ettersom lasterommet bare rommet ca. 550 kilo, ble det drøyt 900 kilo dekkslast. Over halvparten av dekkslasten, drøyt 500 kilo fisk, lå løst på dekk uten avbolkinger.

Havarikommisjonen mente at løs fisk på dekk trolig forskjøv seg mot rekka, enten som følge av en større bølge, den urolige sjøen, eller at fartøyet skar ut for vindbølger på låringen. Stabilitetsberegninger viste at en slik lastforskyvning vil føre til en slagside på 12 grader og marginal reststabilitet og derfor liten evne til å rette seg opp igjen. Dette ville føre til at fribordet til luftinntaket til motoren ble redusert, og den urolige sjøen ville raskt fylle motorrommet. Marina sank trolig i løpet kort tid med akterenden først. Den påfølgende leteaksjonen etter fiskeren var resultatløs.

I tråd med sitt mandat gjorde kommisjonen en sikkerhetsundersøkelse for å klarlegge hendelsesforløpet og avdekke de bakenforliggende årsaksforholdene. Det ble i den forbindelse sannsynliggjort at Marinas dårlige stabilitetsegenskaper, kombinert med løs fisk på dekk, samt uheldig plassering av luftinntakene til motoren, hadde avgjørende betydning for forliset.

Det ble avdekket at Marina ikke oppfylte kravene i Nordisk Båtstandard for yrkesbåter i forhold til stabilitet, luftinntak, dekksluker og drenering fra dekk. Fartøyet ble vurdert uegnet til denne type fiskerivirksomhet.

Undersøkelsen avdekket også at båtprodusenten markedsførte båttypen som en yrkesbåt, selv om den kun tilfredsstilte kravene til fritidsbåt. En annen sikkerhetsfaktor knyttet seg til at sjarken fikk typebetegnelsen fiskefartøy i norske offisielle registre og dokumenter, uten en vurdering eller kontroll om den oppfylte de byggetekniske sikkerhetskravene for yrkesbåt. Ved omsetning av sjarken ble det gitt inntrykk av at fartøyet kunne brukes som yrkesbåt for fiskere. Fiskefartøy av denne størrelsen er i dag ikke underlagt periodisk myndighetskontroll, og uanmeldte tilsyn har ikke hatt tilstrekkelig fokus på byggetekniske forhold, sier kommisjonen i sin rapport.

Det stilles heller ikke krav til hydrostatisk utløsermekanisme av oppblåsbar redningsflåte på fiskefartøy av denne størrelse. Havarikommisjonen fremmet derfor seks sikkerhetstilrådninger. Disse ble adressert til båtprodusenten i forhold til konstruksjonen av fiskefartøy, til Sjøfartsdirektoratet, Fiskeridirektoratet og Skipsregisteret i forhold til identifikasjon, registrering og kontroll av fiskefartøy, og til fiskerne i forhold til sikker operasjon av fiskefartøy. I tillegg ble det tilrådd å innføre krav om hydrostatisk utløsermekanisme på opplåsbare flåter om bord i fiskefartøy med største lengde under 10,67 meter (35 fot). Dette var bare en av flere ulykker med speedsjarker, noe som har satt søkelys på sikkerheten til nettopp disse fartøyene.

Falt over bord
Sjarken Fredrik André med en person om bord gikk ut fra Storvika i Gildeskål
24. september 2009. Normalt fisket Fredrik André med åtte til ti lenker (ca. 400 garn), men noen av lenkene var tatt på land. Fredrik André fisket i et område som lå innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjen, noe som er i tråd med fartøyinstruksen. Havarikommisjonen anså det som overveiende sannsynlig at fiskeren om bord på Fredrik André falt over bord i forbindelse med setting av garn, sannsynligvis i forbindelse med avslutningen av setting av en garnlenke. Han ble funnet uten garn eller tauverk på eller rundt seg. Det kan tyde på at han ikke har blitt dratt med ned av utstyret. Dette kan likevel ikke utelukkes helt. Det er en mulighet for at fiskeren ble dratt over bord av utstyret, men at utstyret løsnet etter at han hadde havnet i vannet.

Sjarken fortsatte vest-sydvestover med tilnærmet uendret kurs og fart de første timene etter den siste kursforandringen kl. 14.46. Farten gikk gradvis ned, og kursen dreiet svakt mot styrbord utover natten, men det kan forklares med at værforholdene forverret seg i samme perioden med økende vind fra sydlig retning og økende bølgehøyde.

Havarikommisjonen fant det overveiende sannsynlig av føreren av Fredrik André falt over bord ved setting av garn. Han kan ha fått overbalanse i forbindelse med utsettingen, forankringen eller av merkeblåsene og falt over bord. Fallet kan også ha kommet som et resultat av at føreren hang fast i bruket, og dermed ble trukket over bord. Han kan også ha fått et illebefinnende, og falt over bord som følge av dette. På bakgrunn av den foreliggende informasjonen var det ikke mulig å konkludere entydig med hva som skjedde. Det ble ikke avdekket sikkerhetsproblemer som gjorde at havarikommisjonen anså det nødvendig å fremme sikkerhetstilrådinger. Men i rapporten påpekes likevel tiltak som kunne reddet fiskerens liv.
 
Hvis Fredrik André hadde vært utrustet med ”e-stopp” ville det vært mulig for fiskeren å stoppe sjarken og varsle andre dersom han ble liggende i overflaten en periode.
Havarikommisjonen fant likevel ikke at denne ulykken ga grunnlag for å tilrå at ”e-stopp” skal gjøres obligatorisk i regelverket, selv om det vil kunne være av avgjørende betydning for fiskere som opererer alene. Havarikommisjonen påpekte også at flytevest eller flyteplagg kunne ha vært medvirkende til å redde fiskeren. Det ble også stilt spørsmål ved om det ble brukt sikkerhetsline i henhold til forskriftene.

[/raw]