En ny handlingsplan for filetprodukter av hvitfisk som legges frem av forskningsfondet FHF, peker på markedskunnskap, prosessteknologi og kvalitet som viktige områder for å videreutvikle filetnæringen for hvitfisk.


( 08.09.2010 )


[raw]

I den nye planen, “Handlingsplan for FoU-aktiviteter for filetprodukter av hvitfisk 2010-2013″, er det funnet rom for både kortsiktige og langsiktige satsningsområder. Det er gjennomgående tatt utgangspunkt i utfordringene som denne delen av næringen står overfor.

 

FHFs faggruppe for hvitfisk filet, som er et rådgivende organ for FHF, har stått sentralt i utarbeidelsen av handlingsplanen.

 

Umiddelbare utfordringer
Det skjer mye i markedene for tiden. Tining av frosset filet har grepet om seg i Storbritannia, der den presenteres i butikkene som “fersk”. Skulle dette gripe om seg i markeder som i dag etterspør reelt ferske råvarer, eksempelvis Frankrike, vil mye endre seg. Dette er en utfordring som man må være i forkant av, og som FHF derfor griper fatt i på kort sikt.

 

Andre viktige satsinger blir å skape kvalitetsforbedring i verdikjeden. Videre legges det opp til å utnytte restfileten bedre, etter at loins (ryggstykker) fra filet har blitt et suksessprodukt som gir produsentene tilfredsstillende avkastning. Det kortsiktige FoU-arbeidet er allerede satt i gang eller vil bli startet opp i løpet av høsten 2010.

 

Langsiktige innsatsområder
På lengre sikt har man pekt på tre hovedinnsatsområder; kvalitet, marked og prosessteknologi.

 

FHF og FHFs faggruppe for filet hvitfisk mener at fokuset på kvalitet fra havet og helt til produktene når forbrukeren, fortsatt må være prioritert. Et annet viktig fokus er de såkalte megatrendene, der sunnhet og helse er viktig, og der “convenience” (enkelhet) og opprinnelse får et større og større fokus. Det er derfor viktig å få frem til forbrukeren at norsk filet av hvitfisk tilfredsstiller viktige markedskrav.

 

I forkant av FHFs nye handlingsplan for filetprodukter av hvitfisk er det lagt ned et grundig arbeid. Faggruppens styre har fungert som arbeidsgruppe, og det er gjennomført workshop der representanter for næringen har møtt aktuelle forskningsinstitusjoner. I tillegg har en rekke bedrifter og organisasjoner gitt sine innspill til arbeidsgruppen.

 

Det er utarbeidet en såkalt SWOT-analyse av filetnæringen for hvitfisk og funnet frem til styrker, svakheter, muligheter og trusler. Denne analysen ligger ved handlingsplanen, og er selve utgangspunktet for mange av de perspektiver og utfordringer som søkes løst av gjennom FoU-satsingene i handlingsplanen.

[/raw]