Til tross for at kvoten på øyepål i fjor ble redusert til 91.000 tonn, fra 204.235 tonn i 2017, ble det et godt «øyepål-år» for flere fartøy. 28 prosent av fjorårets kvote ble fisket. Til sammenligning ble det bare fisket 10,5 prosent av kvoten i 2018. Så selv om kvoten er kraftig redusert har det i begrenset grad hatt innvirkning på fisket kvantum.

I fjor var det bare Gollenes og Krossøy som leverte øyepål i Danmark. Ifølge Sildesalgslaget ble øyepål i snitt betalt med 2,14 norske kroner i Danmark, mot 2,64 kroner i Norge. Når det fortsatt er interessant å levere i Danmark, skyldes det primært at en får bedre betalt for bifangst av konsumfisk.

Sju fartøy fisket i fjor øyepål til en verdi på fem millioner kroner eller høyere. De som hadde størst inntjening dette året var Herøyfjord som meldte inn 3 009 tonn og Lønnøy 2 963 tonn. Deretter kom Sille Marie med 2 468 tonn. Det må legges til at å se på øyepål isolert sett ikke forteller hva fangstenes totale verdi var. Øyepål blir ofte fisket sammen med kolmule, og øyepål utgjør bare en del av fangst som skittfisktrålerne leverer.

Ofte er øyepål en del av en fangst som inneholder blant annet kolmule, hestmakrell, strømsild, sølvtorsk og annen industrifisk. Samtidig er fisken viktig siden den er kvoteregulert, samtidig som store kvoter de fleste år ikke blir fisket. I tabellen er det oppgitt fangstverdi for det enkelte fartøy. Denne er basert på snittpriser for fangst levert i Norge og i Danmark. Siden det i beregningen også brukes innmeldt kvantum, er tallene å anse som estimater, ikke faktiske tall.

Øyepål: Fangst, estimert verdi og landingsplass norske fartøy 2019

Fartøy Levert Tonn innmeldt NOK/kg Verdi NOK1000
Herøyfjord Norge 3 009 2,64 7.943
Lønnøy Norge 2 963 2,64 7.822
Sille Marie Norge 2 468 2,64 6.515
Mostein Danmark 803 2,17 1.742
Norge 1 561 2,64 4.121
Totalt 2 364 5.863
Fiskebank Norge 2 271 2,64 5.995
Lønningen Norge 2 090 2,64 5.518
Piraja Norge 1 979 2,64 5.225
Krossøy Danmark 1 718 2,17 3.728
Norge 78 2.64 206
Totalt 1 796 3.934
Gollenes Danmark 1 728 2,17 3.750
Hellevig 1 Norge 1 587 2,64 4.190
Vikingbank* Norge 1 267 2,64 5.942
Håflu Norge 1 161 2,64 3,065
Trygvason Norge 690 2,64 1,822
Liafjord Norge 245 2,64 647
Magnarson Norge 218   576
Ligrunn Norge 60   158
Krossfjord Norge 15   132
Totalt innmeldt/verdi 25 911   69097
Totalt faktisk levert/verdi 25 479   65323
Avvik i prosent 1,6 %    

*To fangster totalt 646 tonn tatt med leiefartøy Cetus. Alle tall er basert på Sildelagets innmeldingsjournal, tall for omsetning og kvotestatistikk.