Resultatet for første kvartal er tilfredsstillende. Tilgangen på torsk og hyse har vært god med høye fangstrater. Seifisket har vært utfordrende med lavere fangstrater, imidlertid har prisene for sei vært gode, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i Aker Seafoods konsernet.


[raw]

Aker Seafoods oppnådde et driftsresultat (EBIT) på 50 millioner kroner, en nedgang på åtte millioner kroner i forhold til første kvartal i 2011. Kvartalets driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) var på 70 millioner kroner mot 76 millioner kroner i samme periode 2011. Omsetningen i første kvartal var 241 millioner kroner. Det er åtte millioner kroner høyere enn i første kvartal i 2011.
 
Aksjene i Norway Seafoods Group ble i januar 2012 utdelt til aksjonærene i Aker Seafoods. Aker Seafoods er etter dette et rendyrket fangstselskap som opererer 11 trålere med tilhørende fiskerettigheter. 
 
 
Aker Seafoods konsernet hadde i første kvartal 2012 driftsinntekter på 241 millioner kroner sammenlignet med 233 millioner kroner i første kvartal 2011. Økningen i driftsinntekter forklares i hovedsak med godt torskefiske i første kvartal. EBIT i første kvartal var på 50 millioner kroner mot 58 millioner kroner i tilsvarende periode i 2011. EBIT-marginen var 20,7 prosent for kvartalet sammenlignet med 24,7 prosent i første kvartal 2011. EBITDA var på 70 millioner kroner mot 76 millioner kroner i samme periode i fjor. Økte vedlikeholdskostnader er hovedårsaken til reduksjonen.
 
I første kvartal ble det fisket mer torsk, men mindre hyse og sei sammenlignet med første kvartal 2011. Det forventes fortsatt god tilgang av torsk og hyse utover året, mens tilgangen til sei forventes å være utfordrende fremover, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes. 
 
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 45 millioner kroner i første kvartal sammenlignet med 9 millioner kroner i første kvartal 2011. Netto  rentebærende  gjeld  var  703 millioner  kroner  ved  utgangen  av første kvartal,  en økning på 11 millioner kroner fra 692 millioner kroner ved utgangen av 2011. Aker  Seafoods’ egenkapital var  på 885 millioner kroner  ved utgangen av første kvartal.
 

[/raw]