Aker Seafoods sine trålere har fisket mer fisk, de har vært mer effektive den siste tiden, og fabrikkene kan vise til en liten bedring i resultatet.


[raw]

Aker Seafoods’ trålere har fisket større volum og mer effektivt enn tidligere år. Fabrikkene har bedret resultatet noe gjennom økte marginer, nedbygging av lager og økt salg av ferske produkter. Resultatforbedringen skyldes høy produksjon og økt salg, men med knapphet på råstoff mot slutten av halvåret. Prisene på helfisk og filetprodukter av torsk er fortsatt under press.

 

Omsetningen og lønnsomheten i både flåte- og foredlingssegmentet har vært høyere enn i første halvår i fjor. Fra og med slutten av første halvår er det lite råstoff tilgjengelig for fabrikkene fordi kystflåten har fisket mer av sine kvoter enn normalt ved halvårsskiftet. Hensyntatt sesongsvingningene er derfor resultatet for første halvår fremdeles utilfredsstillende i et årsperspektiv. Selskapet gjennomfører nå en restrukturering for å skape en stabilt bedret lønnsomhet med sterkere markeds- og kundeorientering. Fra halvårsskiftet samles all foredlingsaktivitet i ett selskap: Norway Seafoods.

 
Fisket har vært godt i første halvår. For trålerflåten har det gitt effektiv fangst. Torskekvotene for 2010 økte med 16 prosent. I første halvår har Aker Seafoods fisket 54 prosent av torskekvoten mens det i tilsvarende periode i 2009 var fisket 45 prosent. Gjenværende torskekvote er likevel på samme nivå som ved utgangen av første halvår 2009. 

 
– Fabrikkene i Norge har hatt god tilgang på råstoff i starten av 2010, mens man mot slutten av første halvår har hatt mangel på råstoff. Kystflåtens gjenværende kvoter for 2010 er lave, og mangel på råstoff forventes å fortsatt påvirke andre halvår negativt, til tross for at egen flåte har betydelig gjenværende kvoter. Disse kan uansett ikke dekke fabrikkenes råstoffbehov alene, sier konsernsjef Liv Monica Stubholt.

 
Filetprisene i første halvår er lavere enn i fjor mens produksjonen er på samme nivå. Omsetningen øker likevel pga økt salg fra lager. God tilgang på ferskt råstoff fra kystflåten har bidratt til at ferskandelen er høyere i første halvår 2010 sammenlignet med første halvår 2009. Resultat fra fabrikkene er bedre enn i fjor primært som følge av lavere pris på råstoff, stabil etterspørsel og mer salg av ferske produkter.

EBITDA i Danmark i første halvår endte på NOK 13 millioner mot NOK 18 millioner på samme tid i fjor. For Frankrike ble EBITDA NOK 11 millioner mot NOK 7 millioner i første halvår 2009. Høye råvarepriser på laks reduserer marginen for foredling i utlandet sett under ett. I Frankrike bidrar imidlertid høye priser på ørret til noe økt omsetning og lønnsomhet på oppdrett av ørret. Etterspørselen etter lakseprodukter er lavere som følge av økte priser på laks. Volumet fra fabrikkene i Danmark og Frankrike er lavere i første halvår 2010 sammenlignet med samme periode i fjor.

 
Det svekkede resultatet i Danmark skyldes også sterk konkurranse og lav omsetning på frosne produkter. Resultatfremgangen i Frankrike skyldes også at konsernet i større grad enn i fjor har solgt produkter fra Norge via Aker Seafoods France.

 
Aker Seafoods’ omsetning i første halvår 2010 var 1 533 millioner kroner, mot 1 349 millioner kroner i samme periode i 2009. Økningen kommer hovedsaklig fra økt fangstvolum, salg fra varelager samt økt omsetning i Frankrike. Aker Seafoods oppnådde i første halvår et driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 167 millioner kroner, mot 106 millioner kroner i første halvår 2009. For andre kvartal endte EBITDA på 65 millioner kroner mot 51 millioner kroner i andre kvartal i fjor.

 
Ved utgangen av perioden, som er selskapets høysesong, har varelageret ikke økt. Varelageret var ved utgangen av 2009 unormalt høyt og selskapet har prioritert å redusere varelageret for å nærme seg en normal situasjon.

 
Aker Seafoods har etter halvårsskiftet etablert Norway Seafoods som et markeds- og produksjonsselskap. Norway Seafoods vil være et selskap med full fokus på kjøp av råstoff, foredling av råstoff og salg av sjømatprodukter. Aker Seafoods vil konsentrere seg om fangst og salg av fisk. Alle leveringsforpliktelser og andre konsesjonsvilkår vil bli oppfylt i den nye strukturen. Norway Seafoods er foreløpig 100 prosent eiet av Aker Seafoods.

[/raw]