DEL

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd er godt fornøyd med innstillingen fra Næringskomiteen om Sjømatindustrimeldingen. Forutsigbarhet, markedsadgang og bedre ressursforskning er viktig og riktig fokus.


( 18.03.2016 )

– I de delene av innstillingen som omhandler førstehåndsomsetningen av fisk, viser komiteen at de har hørt på hele næringen og skjønt hva den trenger – og hva den ikke trenger, sier leder i samarbeidsrådet, Sveinung Flem.

– Selv om det på noen punkter er et flertall og et mindretall, er vi fornøyde med summen av merknader og forslag til vedtak. Komiteen har gjort en grundig og god jobb.

I innstillingen, som kommer etter Sjømatindustrimeldingen fra regjeringen, slås det fast at fiskesalgslagsloven må bevares som nå. Samtidig er komiteen klar på at minsteprissystemet er viktig og må bevares, men understreker samtidig at det er viktig å jobbe med å forenkle fastsettelsen. I februar inngikk Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd, Sjømat Norge og Norges Fiskarlag en historisk enighet som formidlet nettopp dette ønsket til Stortinget.

– Dette er avgjørende for å sikre forutsigbare og stabile rammevilkår. Det er veldig positivt at næringen blir hørt. Stortinget roser forliket mellom partene og er enige med oss i at næringen har gode forutsetninger for selv å finne bedre løsninger i fellesskap, sier Flem.

Næringskomiteen ber regjeringen opprette en ekspertgruppe som skal se på prisfastsettelsen i førstehåndsomsetningen for fisk innenfor dagens regelverk, og at konklusjonene skal formidles som råd og veiledning til partene.

– Dette er i tråd med det næringen har ønsket seg. Partene er også enige om å sette ned sin egen arbeidsgruppe som ser på helheten i markedet i dag og finner nye løsninger som gagner alle ledd. Gruppen skal blant annet se på muligheter for å forenkle og effektivisere prosessen rundt fastsettelsen av minsteprisen. Vi er veldig positive til at en ekspertgruppe skal komme med innspill til dette arbeidet, sier Flem.

Fiskesalgslagene, Sjømat Norge og fiskarlaget ba videre om bedre ressursforskning. Næringskomiteen ber i innstillingen regjeringen utarbeide en opptrappingsplan for norsk bestands- og ressursforskning med mål om å utvikle og innføre en modell for flerbestandsforvaltning av fiskeriene.

– Feil i bestandsanslagene får store økonomiske utslag for alle ledd i verdikjeden, og dette arbeidet blir viktig. Samtidig håper vi på mer oppmerksomhet om de aller viktigste områdene for næringen. Vi trenger først og fremst et større trykk på markedsadgang, sier Flem.

– 95 prosent av all pelagisk fisk for konsum eksporteres. Det aller viktigste for å sikre en lønnsom og konkurransedyktig fiskerinæring er gode rammer for handel. Vi møter høye tollmurer ute i verden, og med få unntak som Japan og EU, er de viktigste markedene preget av stor politisk risiko.

Komiteen understreker i innstillingen hvor viktig det er å sikre god markedsadgang for norsk sjømat og at dette arbeidet må ha høy prioritet. Land med potensial for økt norsk sjømateksport bør tillegges vekt når det innledes nye forhandlinger.

– Vi legger til grunn at komiteens innstilling nå blir fulgt opp av gode tiltak fra regjeringen, sier Flem.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.