Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -6 millioner kroner i fjerde kvartal. Volumene økte, men reduserte marginer og svekkede markedsforhold medførte resultatnedgang. 2013 tegner til å bli et veldig vanskelig år for hele sektoren.


[raw]

Norway Seafoods hadde en omsetning i fjerde kvartal på 374 millioner kroner, en økning fra 344 millioner kroner i samme periode i 2011. Økningen skyldes i hovedsak økt volum, men priser på selskapets produkter har falt, og det har vært en lavere andel av høyverdiprodukter.

– Volumene øker og aktiviteten er bra, men markedet er preget av sterk konkurranse og forbrukere som begrenser sine innkjøp. Prisene for ferske torskeprodukter er ned med hele 22 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2011, sier konsernsjef Thomas Farstad.

Norway Seafoods’ resultat før finansposter (EBIT) var -6 millioner kroner. EBIT-marginen var på -1,5 prosent i fjerde kvartal, mot 0,3 prosent i fjerde kvartal i 2011. Kontantstrøm fra driften i fjerde kvartal var 29 millioner kroner. Resultat etter skatt var -62 millioner kroner (+8 millioner kroner i samme periode i fjor), hvorav -59 millioner var knyttet til virksomhet under avvikling (+2 millioner i samme periode i fjor).

Netto rentebærende gjeld ble redusert til 268 millioner kroner (283 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal 2012). Egenkapitalandelen var 22,9 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 27,6 prosent ved utgangen av forrige kvartal.

Driftsresultatet for hele 2012 var på 17 millioner kroner, opp fra -17 millioner kroner i 2011. Resultat etter skatt for videreført virksomhet er på 2 millioner kroner, opp fra -13 millioner kroner i 2011. Det har vært en bedring i resultatene for selskapets virksomhet i Norge, og en svekkelse i resultatene for selskapets virksomhet i Danmark. Norway Seafoods’ virksomhet i Frankrike er klassifisert som «virksomhet under avvikling» og inngår ikke i videreført virksomhet.

Norway Seafoods forventer at markedsforholdene forblir vanskelige og at det blir ytterligere nedgang i omsetningen av høyverdiprodukter. Dersom de forslag som Fiskeriog Kystdepartementet har fremmet om innstramming i leveringsplikten for torsketrålere blir gjennomført, vil selskapet vurdere sin finansielle posisjon, strategi og struktur.

– Det er et stort og viktig steg i riktig retning at vi ikke har tapt penger på foredling av fisk i Norge i 2012. Fremover blir det viktig å holde kostnadene nede, kvaliteten oppe og arbeide med nye konsepter til markedet. 2013 tegner til å bli et veldig vanskelig år for hele sektoren, sier Thomas Farstad.

 

Om Norway Seafoods


Norway Seafoods er et ledende selskap innenfor foredling av hvitfisk og annen kvalitetssjømat med aktiviteter i Norge og Danmark. Norway Seafoods omsatte i 2012 for 1,6 milliarder kroner og sysselsetter rundt 870 ansatte. Selskapet har hovedkontor i Oslo og er notert på OTC-listen. Vennligst se www.norwayseafoods.com for ytterligere informasjon.

[/raw]