Kystmagasinet 3.15: Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har anmodet Nærings- og Fiskeridepartementet om å granske salgslagenes bruk av kommunikasjonsbyråer, både når det gjelder innretning og økonomisk omfang.

Dette skjer etter at Dagens Næringsliv avdekket at salgslagene i fjor engasjerte pr-byrået First House for å øke sin politiske gjennomslagskraft i den største fiskeripolitiske kampen rundt Tveteråsutvalget sin rapport.

 

I flere måneder jobbet den daværende pr-rådgiveren i First House, Jan Erik Larsen, som sekretariat for salgslagene. Byrået kartla fiskeflåtens politiske innflytelse og ga råd om bedre manøvrering overfor mediene og politikere.

 

FHL skriver i anmodningen at de legger til grunn at fiskesalgslagene, som i kraft av fiskesalgslagsloven har enerett på omsetningen av fisk i første hånd og betydelige kontrolloppgaver på vegne av myndighetene, har et særlig ansvar for å opptre på en ryddig måte strengt innenfor de fastsatte grensene for sin virksomhet.

 

-Gjennom medieoppslag fremgår det nå at fiskesalgslagene har benyttet seg av et kommunikasjonsbyrå i sitt arbeid med politiske saker, herunder forslag fra Tveteråsutvalget. Dette synes etter vår vurdering å ligge utenfor salgslagenes ansvar for organisering av førstehåndsomsetningen, og da vi må anta at avgiftsmidler er benyttet til å betale for tjenestene er det også grunn til å spørre om fiskesalgslagslovens bestemmelse om bruk av avgiften er overholdt, skriver FHL.