DEL

Direktoratet for naturforvaltning (DN) går til direkte frontalangrep på oppdrettsnæringen og på regjeringens planer om fremtidig vekst i norsk oppdrettsnæring. Det varsles at det vil bli skjerpede krav ved tildeling av konsesjoner i fremtiden, opplyser DN i en uttalelse frontet av direktør Janne Sollie.


( 16.08.2009 )

[raw]

Direktoratet for naturforvaltning (DN) fraråder vekst i næringen og skjerper miljøkravene for tildeling av konsesjoner. De ber også Fiskeridirektoratet om ikke å tillate økning i produksjonen. Om det innebærer at de ber om at nye konsesjoner ikke skal settes i drift har ikke Kystmagasinet klart å få avklaring på i løpet av helga.

 

– Oppdrett av fisk er i dag en stor trussel mot villaksen. Beregninger viser at det i dag kun er Trøndelag og Finnmark som har relativt lite rømt laks i gytebestandene, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN) i en uttalelse til pressen.

 

Vil skjerpe miljøkravene
DN fraråder videre vekst i næringen og ber fylkesmennene skjerpe miljøkravene for tildeling av konsesjoner.

 

Antall oppdrettslaks i elvene har vært kronisk høyt de siste 20-30 årene, og i 2008 var det gjennomsnittlige innslaget av rømt oppdrettslaks i 39 overvåkede vassdrag på 16,3 prosent. Selv fem prosent oppdrettslaks i et vassdrag er for mye og bidrar til å ødelegge laksestammer på sikt.

 

Regjeringen har slått fast at norsk havbruksnæring skal drives på en bærekraftig måte, og at miljø er et grunnleggende premiss for videre utvikling og vekst. Men uttalelsen fra DN er i praksis så kraftig formulert, at det kan virke som om direktoratet med henvisning til kravet om at havbruksnæringen skal drives på en bærekraftig måte vil forsøke å blokkere fremtidige tildelinger av konsesjoner.

 


Kartet viser resultater fra modellering av den regionvise gytebestanden av laks i Norge etter gyting i 1995, 2004 og 2100. Fargeskalaen angir beregnet prosentandel av gytefisk med villaksbakgrunn. Kilde: NINA

– Næringen er ikke bærekraftig i forhold til villaks i dag. Innslaget av rømt oppdrettslaks i elvene er en så stor trussel at den alene kan utrydde bestander av villaks, sier Sollie. Fortsetter dagens utvikling er det kun i enkelte vassdrag i Trøndelag og Finnmark en vil finne villaks i 2100. På Vestlandet er situasjonen særlig kritisk, sier Sollie.

 

Laksehybrider overtar elvene
Ifølge DN vil på sikt vil rømt oppdrettslaks, som blander seg med ville laksebestander, føre til at den ville bestanden utslettes. Den blir erstattet av en hybrid som er mer ensartet enn dagens varierte og tilpasningsdyktige villaksstammer. Undersøkelser viser at for mye oppdrettsfisk i vassdragene fører til betydelig lavere smoltproduksjon og overlevelse fram til fisken blir gytemoden. For organisasjonen Norske Lakseelver som har truet med erstatningssøksmål mot næringen, vil disse uttalelsene hvis de kan dokumenteres i en rettssak komme som manna fra himmelen. Det er også grunn til å tro at når norsk oppdrettsnæring nå møtes under Aqua-Nor i Trondheim, vil ha fått med seg disse uttalelsene. I en grafikk som er sendt ut til norske medier legges det til grunn at problemet med rømming bare vil fortsette og den genetiske forurensningen av norske laksestammer bare tilta. Med andre ord uttrykker direktoratet liten eller ingen tiltro til at norsk oppdrettsnæringen vil kunne begrense antallet rømminger til et forsvarlig nivå.

 

Til tross for relativt store variasjoner i rapporterte rømninger fra år til år, har innslaget av rømt fisk på gyteplassene vært tilnærmelsesvis stabilt de siste ti årene. Antall rapporterte rømninger gikk markant ned i 2007 og 2008, sammenlignet med rekordårene 2005 og 2006. Heller ikke det førte til lavere forekomst av oppdrettsfisk på gyteplassene.

 

– Dette viser at det fortsatt er altfor mye rømt oppdrettslaks i norske elver, til tross for reduserte rømningstall, sier Sollie.

 

Videoovervåking av laks
I fjor ble det gjennomført videoovervåking av laks, sjøørret og sjørøye i Lakselva på Senja. Av det totale innsiget på 532 laks til vassdraget, var 41,9 prosent av disse oppdrettslaks. Resultatet blir knyttet til en rømning av oppdrettslaks i nærheten av elva i juni samme år.

 

Etter DNs vurdering skal endringer i akvakulturvirksomhet ikke føre til økt, men snarere redusert påvirkning på vill laksefisk. Det fremgår av forskrift av 22. juni 2009 om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder, om hva som kan tillates av oppdrett av laksefisk i nasjonale laksefjorder.

 

Fraråder vekst i oppdrett
I regioner der det jevnlig forekommer rømt oppdrettsfisk på gyteplassene i elvene om høsten, anbefaler DN at Fylkesmennene fraråder etablering eller endringer dersom dette vil føre til økt påvirkning på ville laksebestander. Det samme gjelder for områder der det jevnlig er forhøyet påslag av lakselus på utvandrende laksesmolt, sjøørret eller sjørøye. Tålegrensene for påvirkninger fra oppdrettsvirksomhet hos villfisk skal i alle tilfeller ikke overskrides.

 

I et brev til Fiskeridirektoratet anbefaler DN at produksjonen i norsk lakseoppdrett ikke bør økes på nåværende tidspunkt Næringen må få bedre kontroll over situasjonen med rømt fisk i vassdragene, og utvikle en steril oppdrettslaks før nye konsesjoner blir innvilget.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.