Aker Seafoods oppnådde 41 millioner kroner i EBITDA i tredje kvartal 2010, en fremgang fra 36 millioner kroner i samme kvartal i 2009. EBITDA marginen var stabil på 5,9 prosent.


[raw]

Aker Seafoods’ omsetning i tredje kvartal 2010 var 681 millioner kroner, mot 609 millioner kroner i samme periode i 2009. Økningen kommer hovedsaklig fra økt fangstvolum, økt foredling, økte priser og salg fra varelager.

 

Aker Seafoods oppnådde fremgang i en krevende periode. Fisket har økt og vi har forbedret resultatene i foredlingsvirksomheten. Dette til tross for et krevende råstoffgrunnlag, sier konsernsjef i Aker Seafoods ASA, Thomas Farstad.

 

Resultatet før finans (EBIT) var 8 millioner kroner (-6 millioner kroner). Resultater per aksje var minus 0,12 kroner i tredje kvartal. Kontantstrøm fra driften økte til 14 millioner kroner (-1 millioner kroner) i tredje kvartal. Netto finansposter var -24 millioner kroner (+141 millioner kroner). Netto rentebærende gjeld økte til 1 067 millioner kroner (1 012 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal 2010). Egenkapitalandelen var  36,2 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 35,8 prosent ved utgangen av andre kvartal.

 

Aker Seafoods Fangst oppnådde driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 30 millioner kroner (33 millioner kroner i tredje kvartal 2009), og fisket totalt 20 prosent  mer i kvartalet enn i samme periode i fjor.

 

Markedsog foredlingsselskapet Norway Seafoods som består av segmentene Norge, Danmark og Frankrike, oppnådde EBITDA på 11 millioner kroner (3 millioner kroner). Den norske foredlingsvirksomheten hadde EBITDA på -1 millioner kroner (-8 millioner kroner),  og solgte totalt 3 248 tonn (+16 %) med filetprodukter. Den danske virksomheten leverte EBITDA på 6 millioner kroner (10 millioner kroner). Den franske virksomheten hadde i tredje kvartal EBITDA på 6 millioner kroner (1 millioner kroner).

 

Aker Seafoods forventer et normalt fiske for selskapets egen flåte for resten av 2010, men totalbildet vil fortsatt være preget av lite tilgang av torsk fra kystflåten og dermed krevende drift for de norske anleggene.  For 2011 er det fastsatt økte kvoter for torsk (+16 %) og hyse (+25 %). Dette vil kunne gi et mer effektivt fiske og en bedret råstofftilgang for virksomheten i Norge.

 

– Økte torskekvoter vil styrke den norske filetindustrien, men for å få en lønnsom industri er det nødvendig å oppnå mindre sesongvariasjoner  i  torskefisket. Dette vil kunne redusere permitteringer og dermed bidra til å trygge arbeidsplasser. I tillegg vurderer vi muligheter for bedret lønnsomhet med en mer fleksibel fangstflåte, og vi ser på muligheter for å utvikle vår foredlingsvirksomhet i en mer markedsorientert retning, sier Thomas Farstad.

[/raw]