Forskningsfondet FHF inviterer næring, forskning og andre interessenter til kråkebolleseminar den 17. mars 2011, på Rica Ishavshotell i Tromsø. Deltagerne vil få en gjennomgang av oppnådde resultater fra utførte prosjekter på fangst av kråkeboller, samt bli presentert for igangsatte og kommende prosjekter.


( 11.02.2011 )

[raw]

FHF har finansiert en rekke prosjekter for å videreutvikle fangst av kråkeboller. Et av disse prosjektene er en perspektivstudie av kråkebollen utført av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), og deres rapport vil bli presentert under det daglange kråkebolleseminaret i Tromsø. Blant de viktige konklusjonene NIVA trekker fra denne studien, er at en effektiv høsting av kråkeboller er en vinn-vinn situasjon for alle parter, og at en bedre utnyttelse av denne ressursen vil tjene både samfunnet og fiskerinæringen.

 

Undervurderte kråkeboller
Norge har en stor bestand av kråkeboller som utgjør både et inntektspotensial, og et betydelig økologisk problem fordi de spiser opp all tang og tare i store områder. Prosjektleder og FoU-koordinator i FHF, Rita Naustvik Maråk, sier seminaret skal forsøke å besvare spørsmålet om det er mulig å utvikle kråkebollenæringen til en lønnsom og bærekraftig næring. Mange norske aktører mener kråkeboller har vært undervurdert som ressurs og eksportvare. Ifølge FHFs prosjektleder skal seminaret se nærmere på nettopp dette, og andre viktige aspekter som må på plass for kråkebollens videre utvikling.

 

– Seminardeltagerne skal rette søkelyset på erfaringene som er blitt gjort så langt for å kommersialisere næringen, og samtidig se fremover ved å definere hva som skal til for at vi når et slikt mål, sier Naustvik Maråk. I tillegg ønsker men å kartlegge hvor mange aktører som faktisk driver med fangst og salg av kråkeboller per i dag, og definere hva som eventuelt kreves av FoU-tiltak for å etablere en bærekraftig næring.

 

Bred deltagelse
Kråkebollegründer, Jan Arve Gjøvik startet opp bedriften Scan Aqua i Hammerfest, og ble den første norske produsenten av oppfôrede kråkeboller. Gjøvik er også prosjektleder for en studie i “Kommersialisering av kråkeboller”, og vil under seminaret gi en oversikt over hvilke erfaringer de har høstet gjennom sitt forsøk på en industriell tilnærming til oppfôrede kråkeboller. Han vil også beskrive muligheter, begrensninger og FoU-behov i forbindelse med kråkebolleproduksjon. Gjøvik bør ha gode forutsetninger for å vite hva som må til for å drive en bærekraftig virksomhet med kråkeboller, og vil gå inn på forskjellige aspekter ved oppfôring og prosessering av kråkeboller, produktspekteret, samt en gjennomgang av det japanske markedet som er verdens største konsument av kråkeboller

 

I tillegg vil det bli holdt foredrag av representanter fra Havforskningsinstituttet (HI), NOFIMA, Eksportutvalget for fisk (EFF), Troika Seafood, Mattilsynet og Innovasjon Norge. Norges Råfisklag sørger for at seminardeltagerne får en god lunsj, og vil samtidig benytte anledningen til å gi en kort orientering om omsetting av kråkeboller på første hånd.

[/raw]