DEL

Tariffnemnda har fastsett at allmenngjøring av lønns- og arbeidsvilkår for fiskeindustribedrifter videreføres. NNN er svært fornøyd med videreføringen.


( 02.12.2016 )

Arbeids- og sosialdepartementet fastsatte tidligere denne måneden videreføring av allmenngjøring for deler av overenskomsten for fiskeindustribedrifter. Formålet med allmenngjøring er å sikre utenlandske arbeidstakere likeverdige vilkår med norske, i tillegg til å hindre konkurransevridning i det norske arbeidsmarkedet.

Fiskerioverenskomstens minstelønn har vært allmenngjort i underkant av to år, vi ser at lønnsforholdene i bransjen har blitt bedre men enda er det dessverre slik at noen arbeidsgivere unnlater å betale allmenngjort timelønn til sine ansatte. Arbeidet mot sosial dumping fortsetter.

Reise, kost og losji

NNN er svært fornøyd med allmenngjøringsnemdas vedtak om videreføring av allmenngjøring for fiskerioverenskomstens minstelønnssats og skifttillegg.

– Vi er også veldig glad for at det ble vedtatt at utgifter til dekning av reise, kost og losji som arbeidsgiver eventuelt er forpliktet til å dekke på annet grunnlag, ikke skal kunne gå til fradrag i minstelønna, sier en fornøyd forbundssekretær Ann-Solveig Sørensen.

Forskriften er fastsett med hjemmel i Allmenngjøringsloven. De nye lønnssatsene trådte i kraft 18.11.2016.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.