Den første oppfølgingen fra fiskerikontrollutvalget sendes snart på høring. Forslaget innebærer krav om elektronisk rapportering for alle norske fiske- og fangstfartøy, og skal bidra til å hindre ulovlig omsetning.

– Dette er et viktig tiltak for å bedre fiskerikontrollen. Det er særlig viktig for kontrollen med torskefiskeriene, der den minste flåten står for 30 prosent av fangsten, sier fiskeriog sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Skal gjelde for alle

Forslaget om å innføre elektronisk rapportering for alle norske fiskeog fangstfartøy er en direkte oppfølging av fiskerikontrollutvalget. Utvalget, som la frem sin rapport før jul i fjor, skulle blant annet se på hvordan ny teknologi kan gi økt trygghet for at norsk fisk på markedet er lovlig fisket og omsatt.  

Et av forslagene til utvalget var å innføre krav om elektronisk rapportering av fangst-, aktivitetsog posisjonsdata for alle norske fiskeog fangstfartøy. Data om hvem som fisker, hva og hvor mye som fiskes og når og hvor det fiskes er nødvendig informasjon for å dokumentere at fisket er lovlig. I dag er fiskeflåten over 15 meter pålagt krav både om aktivitets-, fangstog posisjonsrapportering mens de er i fiske. Forslaget om å utvide kravet til å gjelde hele flåten kan raskt settes i verk ved at de minste båtene tar i bruk dagens rapporteringsløsninger.

Må melde inn tidspunkt for landing

Fiskeridirektoratet har arbeidet fram et konkret forslag til forskriftsendring. Næringsog fiskeridepartementet har i dag bedt Fiskeridirektoratet om å sende dette forslaget på høring.

Kontrollutvalget anbefalte samtidig at det innføres et krav om at fartøyene må melde inn tidspunkt for når de planlegger å lande fangsten.

– Dette forslaget er viktig for at Fiskeridirektoratet skal kunne planlegge sine kontroller, og for å unngå at enkelte aktører undrar seg kontroll ved å tilpasse leveringstidspunkt til når det ikke er kontroll. Jeg har derfor bedt direktoratet inkludere dette i forslaget som nå sendes på høring, sier Ingebrigtsen.