DEL

Representanter for Havforskningsinstituttet og Oljedirektoratet møttes i Stavanger i går for orientering om fremdriften i følgeforskningsprosjektet Skremmeadferd hos fisk knyttet til Oljedirektoratets seismikkinnsamling i Vesterålen sommeren 2009.


( 26.08.2009 )

[raw]

Følgeforskningsprosjektet er finansiert av OD og gjennomføres av Havforskningsinstituttet, og det har en kostnadsramme på ca 25 millioner kroner. Prosjektet skal gi svar på i hvilken grad fisk skremmes av seismikk og hvor lenge en slik effekt varer. Feltfasen av følgeforskningen går nå mot slutten.

 

Det er gjennomført en omfattende og meget vellykket datainnsamling i flere perioder for å kartlegge storskala fiskefordeling, fiskeatferd og lydutbredelse i seismikkområdet og i et nærliggende kontrollområde. Det er likeledes gjennomført omfattende, kontrollerte fiskeforsøk med garn og line med innleide kystfiskebåter. Samlet har dette gitt gode data på sild og kolmule og på bunnfiskartene blåkveite, uer, sei og hyse.

 

Datagrunnlaget som er fremskaffet i følgeforskningsprosjektet vurderes som solid, og tilstrekkelig til å gi grunnlag for vitenskapelige konklusjoner om skremmeeffekt på fisk som følge av den seismiske datainnsamlingen i området.

 

Det betydelige datamateriale som er samlet inn skal nå igjennom grundige analyser før resultatene kan offentliggjøres. Endelig rapport fra prosjektet skal leveres Oljedirektoratet senest 1. mars 2010.

Fakta om seismikk
Seismiske undersøkelser til havs bruker et luftkanonfelt med mange luftkanoner til å sende lavfrekvente lydbølger nedover i havbunnen for å lete etter forekomster av olje og gass. Voksen og halvvoksen fisk har evne til å svømme bort fra lydkilden. Larver og yngel har ikke samme evne. For å være føre var, tilrår Havforskningsinstituttet at det ikke skal foregå seismisk aktivitet i områder med gytende fisk eller med fisk i konsentrerte gytevandringsruter.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.