DEL

Havforskningsinstituttets skreitokt med ”Johan Hjort” er nå avsluttet. Det ble, i år som i perioden etter 2003, registrert lite torsk i selve Vestfjorden, og de torskeregistreringene som ble gjort, var i området Nappstraumen-Henningsværstraumen. Prøver fra området fra Ballstad og østover i Lofoten inklusiv Henningsværboksen, viser i all hovedsak at torsken i området var kysttorsk.


( 07.04.2008 )

[raw]

I tillegg til ”Johan Hjort” har også ”Falkungen” tatt prøver av kommersiell fangst i Vestfjorden. Disse prøvene viser også dominans av kysttorsk, men med betydelig variasjon mellom områder og i tid.

 

Området som er dekket er fra Malangen i nord og til sørvest av Røst i sør, samt Vestfjorden. De tetteste forekomstene av skrei ble registrert på Malangsgrunnen, på Røstbanken, utenfor Moskenesøy samt i området Værøy-Røst-Skomvær. Utbredelsen er i hovedsak lik det som har blitt observert de siste 3 årene, men spredt over et noe mindre område.

 

Svært foreløpige beregninger viser noe mindre torsk enn forventet og observert i fjor. Årsaken til dette kan være sammensatt. Blant annet kan en mindre andel gyte i det undersøkte området enn tidligere. Vintertoktet registrerte mer stor torsk enn forventet og en større andel kan derfor tenkes å gyte lengre Nord.

 

Sett i lys av det gode fisket som har vært på kysten i vinter kan det virke rart at beregningene viser mindre torsk enn i fjor. Nedgangen skyldes hovedsakelig mindre fisk i området langt ut på Røstbanken enn i fjor. I kystnære områder der hoveddelen av fiskeflåten ligger er det tildels mer fisk enn tidligere. Generelt kan det sies at der torsken står tett er det tettere enn i fjor mens utbredelsesområdet er mindre.

 

2000-årsklassen (8-år, omlag 85 cm) dominerer i hele området, mens 2001-årsklassen fortsatt er svakere enn gjennomsnittet. Det er observert noe mer torsk eldre enn 9 år i sør, sammenlignet med i Nord. Havforskningsinstituttet presiserer at dette er foreløpige beregninger. Dette toktet slås sammen med vintertoktet og går inn som en del av beregningsgrunnlaget i den årlige bestandsberegningen i regi av ICES.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.