SINTEF har sparket i gang prestisjeprosjektet QualiFish, der forskere, utstyrsleverandører, flåte og industri skal samarbeide om å utvikle ny teknologi. Målet er å øke kvaliteten og lønnsomheten i landets hvitfisk-industri. Resultatet skal legge grunnlag for en ny æra for norsk fangst, foredling og salg av torsk og torskeprodukter.

Norsk sjømat er kjent for høy kvalitet og stor etterspørsel på verdensmarkedet. Likevel sliter hvitfisknæringa med lav og stadig synkende lønnsomhet. De siste 40 årene er antallet norske foredlingsanlegg for torsk redusert fra 100 til 10, og stadig mer fisk selges ut av landet for videreforedling og verdiskaping.

 

Utfordringene er mange: Store sesongvariasjoner i kvalitet og tilgang. Høye produksjonskostnader. Lite fornying og teknologiutvikling i industrien. Få muligheter til å skille mellom ulike kvalitets- og markedssegmenter.

 

Ny teknologi

I løpet av det fire år lange prosjektet skal prosjektpartnerne i QualiFish utvikle ny teknologi og nye produksjonskonsepter for fersk, fryst og tint torsk. Dette skal øke råstoffkvaliteten, redusere produksjonskostnadene og sikre framtida til norsk torskeindustri.

– Prosjektet QualiFish skal gjøre det mulig og lønnsomt å produsere høykvalitets sjømatprodukter i Norge året rundt. Spesielt ønsker vi å utvikle metoder og teknologi for optimal råstofftining. Det gir nye muligheter for å benytte frosset og tint råstoff som et alternativ til levendelagringskonseptet, der villfisk plasseres i merder og slaktes ut etter behov, sier forskningsleder og prosjektleder Ida Grong Aursand i SINTEF Fiskeri og havbruk.

 

Politisk drahjelp

Hun understreker at økt lønnsomhet i foredlingsindustrien vil gi verdiskaping langs kysten, og er i tråd med regjeringens visjon om at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon. I dag får hvitfisknæringa stor næringspolitisk og distriktspolitisk oppmerksomhet, med krav om ny teknologi og nye produksjonskonsepter som er tilpasset marked og etterspørsel. Det skal prosjektet gi, lover Aursand.

 

Verdensmestre

Hun får støtte av Trond Rismo, utviklingssjef i prosjektpartner Norway Seafoods, som er landets største hvitfiskaktør.

– Innenfor sjømat er Norge verdensmestre i ressursforvaltning og markedsføring, men vi henger langt etter på industri- og foredlingssiden. Prosjektet skal sette fokus på innovasjon, kvalitet og lønnsomhet i alle ledd i verdikjeden, sier Rismo.

QualiFish ledes av SINTEF Fiskeri og havbruk og er finansiert av Forskningsrådet, med en ramme på 22 millioner kroner over fire år, hvorav Forskningsrådet bidrar med 18 millioner kroner.

 

FAKTA

 

Prosjektet QualiFish

 • Skal utvikle teknologiske løsninger for nye, markedstilpassede produksjonskonsepter av fersk, fryst og tint torsk. Dette skal
  • redusere produksjonskostnadene og øke inntjeningen i næringa
  • gi skånsomme og automatiske fangsthåndteringssystemer som ivaretar kvaliteten i hele verdikjeden fra hav til bord
  • differensiere råvare- og produktkvalitet tidlig i verdikjeden og gi bedre inntjening for fisk av prima kvalitet
  • sikre jevn tilgang på fersk kvalitetsfisk til norsk og utenlandsk marked
  • tilpasse råvaren til ulike markedskrav fra første stund
  • utnytte potensialet i en kortreist og fornybar ressurs, og i lokal/regional foredling
  • på sikt redde den norske hvitfisknæringa og arbeidsplasser og bosettinger knyttet til denne
  • Ledes av SINTEF Fiskeri og havbruk og er finansiert av Forskningsrådet.
  • Er et samarbeid mellom forskere, utstyrsleverandører og næring (flåte og industri).
  • Har en ramme på 22 millioner kroner over fire år, hvorav 18 millioner fra Norges forskningsråd.
  • Les mer om prosjektet og prosjektdeltakerne på www.qualifish.no og  http://www.sintef.no

 

Norsk hvitfisknæring:

 • Hver dag står 32 millioner sjømatmåltider fra Norge på verdens matbord.
 • Det blir stadig færre foredlingsanlegg for hvitfisk i Norge. På 40 år er anleggene redusert fra 100 til ti.
 • Norge har en økende produksjon av fryst sløyd og hodekappet hvitfisk som selges direkte ut av landet, og mye av verdiskapingen skjer i utlandet.
 • I følge Norsk Sjømatråd ble det totalt eksportert fryst torskefisk til Kina for 1,23 milliarder kroner i 2011. Dette tilsvarer en vekst på 21 prosent fra 2010.
 • Inntjeninga er lav i hele den norske hvitfiskindustrien, med unntak av i salt- og klippfiskindustrien. Filetindustrien har hatt positivt resultat i bare to av de siste 12 årene.
 • Restråstoffet som utgjør 30-50 prosent av rund fisk, er en betydelig kilde til både protein, umettet fett og biokjemikaler med merverdi.
 • Norge eksporterer bare 10-25 prosent bearbeidede produkter – avhengig av om det er hvitfisk eller oppdrettsfisk.
 • Les mer om norsk sjømatindustri på www.fhl.no (Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening).
 • Se rapporten Hvordan skape verdens fremste villfisknæring? Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, 2013.