Sematek har lansert en nyhet som kan spare oppdrettsnæringen for store summer. Det vi snakker om er et overvåkingssystem for flytende anlegg i stål eller aluminium, hvor sensorer plasseres på strategiske steder på merdene. Disse vil umiddelbart registrere eventuelle sprekkdannelser og lekkasjer i flyteelementene, som gir oppdretteren tid til å reagere før det oppstår mer omfattende skader med følgende kostnadskrevende reparasjoner.

Kystmagasinet har tatt en prat med daglig leder Tore Birkeland i Sematek, som er et uavhengig testog inspeksjonsselskap. Han forteller at de i dag har hovedfokus rettet mot oppdrettsnæringen for sjøog landbaserte anlegg, og de har lang erfaring blant annet innenfor inspeksjoner, testing, verifikasjoner og materialtekniske tjenester for både oppdrett og andre maritime næringer. De er videre kjent for å være et løsningsorientert selskap, noe det nevnte nye, sensorbasert overvåkingssystemet er et godt eksempel på.

Kritiske lekkasjer

-Mange av oppdrettsanleggene i stål/ aluminium som ligger spredt langs kysten, begynner å bli gamle, der levetiden, som normalt er 20 år, er i ferd med å gå ut. Manuell inspeksjon av denne type anlegg er veldig arbeidskrevende og dyrt. Det er heller ikke mulig med skikkelig inspeksjon av det som ligger under vann, blant annet de luftfylte stålrørene som holder anleggene flytende, uten å tørrlegge konstruksjonene. Sprekkdannelser og lekkasjer i disse er kritiske, og det er dette vår nyhet kan avdekke på et tidlig stadium, sier Birkeland.

Med Sematek sin smarte løsning for å kunne ha kontroll med tilstanden, unngår man uventede havari og potensiell rømning av fisk. Overvåkingssystemet er basert på at man plasserer sensorer i hvert hjørne av en merd, og at Sematek får informasjon fra disse med en gang en sprekk og en lekkasje oppstår. Systemet er appbasert, og når Sematek har tolket varselet får den enkelte oppdretter beskjed på sin mobiltelefon eller dataskjerm, og kan gjøre tiltak som forhindrer videre utvikling av skaden. Med tidlig varsling om sprekkdannelser og lekkasjer hindrer man også at det oppstår korrosjon.

Tore Birkeland har stor tro på selskapets overvåkingssystem for oppdrettsanlegg. FOTO: EDMUND MONGSTAD.

Redusert NDT-kontroller

-Med vårt overvåkingssystem installert reduserer man regelmessige NDT-kontroller (sprekkontroll). Dette er rett og slett et system som kan spare oppdretteren for store summer, ved at man unngår uventede havarier der konsekvensene kan være at deler av anlegget blir liggende under vann og dermed må tørrlegges og repareres. Vi har stor tro på vårt nyutviklede overvåkingssystem, sier en fornøyd daglig leder i Sematek.

Stor tro har han også på en annen nyhet som selskapet har utviklet og lansert, som er bølgedempere for havner, oppdrett, marinaer og lignende. Konstruksjonen har fått det treffende navnet Wavebreaker, og dette er store og robuste dempere som er svært effektive for bølgehøyder opp til tre meter. En fordel med bølgedemperne er at de lages i en enkelt lengde uten å være leddet. Frem til i dag har Sematek levert bølgedempere med lengder opptil 140 meter. Selskapets demperdesign har en virkningsgrad på mellom 45 til 85 prosent, basert på egne simuleringsmodeller i basseng.

Det er snakk om store konstruksjoner når det gjelder Semateks bølgedempere. FOTO: SEMATEK.

Miljøvennlig bølgedemper

Wavebreaker er ikke bare et effektivt vern mot bølger, men det er også en miljøvennlig konstruksjon som er basert på gjenbruk. Den flyende enheten er laget i PE (plast) basert på gjenbruk av plastrør som er brukt i oppdrettsnæringen. De sveiste rørene vil være vannfylte med galvaniserte stålskjørt under. En konstruksjon som dette plassert foran et eksponert oppdrettsanlegg, gir en tryggere arbeidsplass for de ansatte, lengre brukstid og bedre produktivitet. Sematek har allerede levert fire 50 meter lange bølgedempere til Os havn og en 140 meter lang demper til GSF Rogaland. For begge prosjektene som er levert har demperene vist en høy dokumentert dempningsgrad,hvor våre kunder har utrykt høy tilfredshet med våre bølgedempere sier Tore Birkeland.

Sematek har sin base i Bergen med landsdekkene tjenester. Selskapet har lang erfaring med å levere og håndtere krevende prosjekter med kunder fra Agder i sør til Nordkapp i nord. Selskapets båter, utstyr og testhall er topp moderne. Arbeidet og metodene deres er basert på myndighetenes sitt rammeverk og anerkjente internasjonale og nasjonale testog inspeksjons standarder. Dette bidrar til å sikre oppdrettsanlegget på en trygg og god måte, og vil kunne gi en lengre og tryggere drift av anlegget.

-Vi er en gjeng med topp motiverte medarbeidere avslutter Tore Birkeland med et smil.

Semateks nye overvåkingssystem kan spare eierne av oppdrettsanlegg i stål/ aluminiumsanlegg for store summer. ILLUSTRASJONSFOTO: EDMUND MONGSTAD.

Kjernekompetanse

Materialtekniske tjenester er Sematek sin kjernekompetanse. Selskapet utfører en rekke materialtekniske tjenester på typiske materialer som plast, stål, aluminium eller betong etc., med blant annet strekkprøving for å identifisere bruddstyrke, avdekke materialet sin flytegrense, strekkfasthet og forlengelse og avdekke objekters deformasjonsgrense og bruddstyrke. De utfører også slagseighetsprøving, Charpy-V testing, spektrografi sk analyse og kjemisk analyse, og de bestemmer betongkvalitet ved å avdekke overdekning til armering samt mye mer. Det kan til slutt nevnes at Sematek også leverer en rekke tjenester til landbaserte oppdrettsanlegg.