Den alvorlige østerssykdommen bonamiose er for første gang oppdaget i Norge. Bonamiose har siden den ble innført i 1979 ført til store tap av flatøsters i Europa. Sykdommen er forårsaket av parasitten Bonamia ostreae, som infiserer østersens blodceller og fører til en kollaps av østersenes immunforsvar. Dødeligheten i infiserte østersbestander er vanligvis høy, og en spredning til norske østtersdyrkingsanlegg vil være fatalt for næringen.


[raw]

Bonamiose er en parasittsykdom forårsaket av en encellet parasitt med navn Bonamia ostreae. Sykdommen er spesifikk for ulike arter av flatøsters, og finnes ikke hos andre skjell. Parasitten infiserer skjellenes hemocytter (blodceller). Infeksjoner utvikler seg oftest til klinisk sykdom med høy dødelighet på kjønnsmodne flatøsters. I bestander hvor skjellene ligger tett, vil smittepresset være stort og dødeligheten ofte være 80 til 100 %. Sykdommen har ført til kollaps i flatøstersproduksjonen i det meste av Europa. Bonamiose er en meldepliktig sykdom. Påvisninger utløser derfor tiltak for begrensning og eventuell bekjempelse.

 

Mattilsynet har gjennom en årrekke hatt et overvåkings og kontrollprogram for bonamiose. Programmet gjennomføres av Veterinærinstituttet i samarbeid med Havforskningsinstituttet.

 

Påvisning av bonamia gjøres tradisjonelt ved histologiske undersøkelser, som er mikroskopering av vevspreparater fra østersen. Parasitten er kun ca 2 µm stor og kan derfor være svært vanskelig å oppdage ved lav infeksjonsgrad. Det er nå utviklet en PCR-analyse som baseres på en følsom deteksjon av bonamia-arvestoff. Dette er et viktig supplement til de tradisjonelle påvisningsmetodene. Både histologi og PCR (Polymerase Chain Reaction) er innarbeidede analysemetoder ved Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet.

 

Prøvene til overvåkning av bonamiose tas hovedsakelig fra ville bestander. Arendalområdet er etablert som et av prøvetakingspunktene, og prøvene herfra samles inn av Havforskningsinstituttets personell. Havforskningsinstituttet har som en del av ”Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper ” etablert en kartlegging av østersbestandene langs Skagerrakkysten.

 

Basert på de undersøkelsene som har vært gjort, har norske flatøstersbestander vært vurdert som bonamia-frie, og Norge fikk i 2004 offisiell status som bonamia-fri sone. I 2007 observerte vi bonamia-liknende strukturer i noen få østers fra arendalområdet. Prøver ble til EUs referanselaboratorium for skjellsykdommer i Frankrike, men det var ikke Bonamia i disse prøvene. Liknende funn ble gjort i 2008, og nye prøver fra dette materialet ble nylig sendt til Frankrike. Denne gangen ble det påvist Bonamia i materialet. (lenke til Veterinærinstituttets omtale)

[/raw]