Moderate og gode akustiske verdier av lodde er registrert mellom 15-55oØ og 75-78oN. Lodda har større utbredelse enn i fjor, og gode registreringer av lodde er observert også i russisk økonomisk sone (RØS). Det er fortsatt gode fangster av 0-gruppe torsk, polartorsk og uer vest for Svalbard.


[raw]

Loddeutbredelsen er mye bredere i år og strekker seg fra 15 til 55oØ. Det er observert lodde lenger sør. Grensen i nord ligger på ca. 78oN i motsetning til 79oN i fjor. Det er et kjent faktum, men ingen regel, at større bestand sprer seg over større områder. Sterke årsklasser fra 2006 og 2007 og rekordhøy 2008-årsklasse utgjør mesteparten av loddebestanden nå. En del tre- og fireåringer er observert i nord i RØS, mens mye av to- og treåringer er observert i NØS.

 

Betydelige mengder ett år gammel lodde er observert i det sørøstlige Barentshavet, men det er fortsatt tidlig å si noe om hvor mye lodde det er her. Akustiske data og tråldata fra alle båtene skal gi grunnlaget for beregningene, som gjøres på et møte i Kirkenes rett etter toktet.

 

«Jan Mayen» startet sin del av toktet i Longyearbyen 10. september. Disse undersøkelsene rettes hovedsakelig mot blåkveite og 0-gruppefisk. Blåkveite skal fanges med bunntrål på utvalgte stasjoner, som er område- og dybdestratifisert. I tillegg skal det tas plankton med håv. Sedimenter til kjemiske undersøkelser tas med grabb. Så langt har det vært registrert gode fangster av 0-gruppe polartorsk, særlig ved kysten. Mye 0-gruppe uer og torsk er funnet. Det er observert lite 0-gruppe-lodde og blåkveite.

 

Etter skifte av mannskap og vitenskapelige personell i Kirkenes, startet «Johan Hjort» sin andre og siste del av toktopplegget. Først skal det tas hydrografisk snitt Vardø-nord. Snittet ligger rett nord for Vardø helt til 76,30oN. Vanntemperatur, saltinnhold, oksygen og andre parameter skal måles. Det skal tas to planktontrekk (overflate – 100 m dyb og oveflate – bunn) på hver stasjon. Etter snittet skal viktig 0-gruppe-område dekkes. Forskerne håper å finne en del voksen lodde i den nordlige delen av dekningsområdet.

[/raw]