DEL

Vinterloddetoktet er en del av et større norsk-russisk tokt med flere fartøyer i Barentshavet. Under toktet gjøres det blant annet mengdeberegning av gytelodde med ekkolodd og sonar og estimering av vandringshastighet. Undervannsvideo skal tas i bruk for å finne ut mer om blanding av ungsild og lodde.


( 20.01.2009 )

[raw]

Fordi det kommersielle loddefisket nå er åpnet etter å ha vært stengt siden 2004, er det i år spesiell interesse for lodda. Årets vinterloddetokt skal gjennomføres med to innleide norske fiskefartøy, ”Libas” og”Eros”, i perioden 20. januar til 14. februar. Dersom det gis tillatelse, vil ”Libas” fortsette toktet i russisk sone i perioden 6. til 20. februar. Den grønne kurslinjen er linjen for det russiske fartøyet som deltar.

 

Målsetningene for årets tokt

Undersøkelsene i 2009 har som mål å beregne akustisk mengde av moden lodde i gyteperioden og kartlegge utbredelsen av ungsild. Blanding av ungsild og lodde utgjør en utfordring for akustisk mengdeberegning. Slik innblanding skal nå undersøkes med bruk av undervannsvideo.

 

I tillegg skal vandringshastighet og retning for gytelodde estimeres med sonar. Å få dekket utbredelsen av moden lodde har førsteprioritet. Under økosystemtoktet i høst, var lodda fordelt over store områder både i norsk økonomisk sone (NØS) og russisk økonomisk sone (RØS)

 

Innsatsen fra russisk side ser ut til å bli vesentlig mindre enn i fjor, og det er viktig å få dekket RØS med et norsk fartøy dersom vi skal få en fullstendig mengdemåling.

 

 

Bakgrunn

I dag fastsettes loddekvoten på grunnlag av fremskriving av bestanden fra 1. oktober til 1. april. Fremskrivingen er basert på en bestandsmodell som bygger på bestandsestimater gjort om høsten.

 

Kvotefastsettelsen har til nå vært gjort av Den norsk-russiske fiskerikommisjon om høsten. Særlig fra næringens side har det vært ytret ønske om at fiskerikommisjonen for fremtiden fastsetter en eventuell kvote for fiske av gytelodde like før fisket gjennomføres.

 

Et slikt kvoteråd bør utarbeides etter bestandsundersøkelser av loddeinnsiget om vinteren. Det forutsetter en metode for direkte bestandsestimering rett før fastsettelse av eventuell kvote. Dette er bakgrunnen for arbeidet med å utvikle metodikk for mengdeberegning og kartlegging av gyteinnsiget av lodde i Barentshavet i januar/februar.

 

Fra toktdeltakerne loves det oppdaterte kart tre ganger i uken, og ukentlige bidrag til toktdagboken som er tilgjengelig på hjemmesiden til Havforskningsinsituttet.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.